Namaz

Redovno namaze obavljajte, naročito onaj srednji, i pred Allahom ponizno stojte.[1]

A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.[2]

Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospo­daru naš, Ti usliši molbu moju![3]

Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka stvar ima lice, a lice vaše vjere je namaz.”[4]

Poslanik, s.a.v.a.: “Allah mi je učinio radost u namazu i omilio mi na­maz kao što je gladnom mila hrana ili žednom voda; međutim, kada gladan jede, zasiti se, a kada žedan pije, napoji se, ali ja se ne mogu nikad zasi­titi namaza.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Namaz spušta milost Božiju.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Poslanik, s.a.v.a., u odnosu na namaz nije davao prednost večeri ni nečemu drugom, a kada bi nastupio namaz, kao da nije poznavao ni porodicu, ni prijatelja.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Namaz je razlog približavanja svakog bo­gobojaznog Bogu.”[8]

Imam Bakir, mir s njim: “Namaz je stub vjere. Primjer namaza je poput stuba šatorskoga, koji, ukoliko je čvrst, čvrsti su i konopci i kli­novi, a ukoliko se nakrivi i polomi, neće ostati ni klinova, ni ko­nopca.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Najomiljenije djelo kod Allaha, dž.š., jeste namaz, koji je posljednja poslanička oporuka.”[10]

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan u vezi s najboljim i na­jomiljenijem djelom kod Uzvišenog Allaha: “Nakon spoznaje Boga ni­sam vidio ništa Bogu omiljenije od namaza. Zar ne vidiš da je dobri rob Božiji Isa sin Merjemin rekao: I preporučio mi je namaz …”[11]

Učinci namaza

Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz, zaista, od­vraća od razvrata i od svega što je ružno; a zikr Allaha je najveći! A Al­lah zna šta radite.[12]

Poslanik, s.a.v.a.: “Koga njegov namaz ne odvraća od razvrata i ružnih djela, jedino što mu se uvećava jeste udaljenost od Boga.”[13]

Poslanik, s.a.v.a., u vezi sa čovjekom koji je klanjao s njim, ali je činio i ružna djela: “Zaista će ga namaz jednog dana odvratiti od takvog činjenja.” I ne potraja dugo, taj čovjek se pokaja.”[14]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je stub vjere namaz, i to je prvo od djela što će kod čovjeka biti gledano, pa ukoliko bude uredu, gledat će se i os­tala djela, a ukoliko ne bude, neće se ni gledati ostala djela.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Ko obavi namaz sa spoznajom njego­vih prava, bit će mu oprošteno.”[16]

Hazreti Fatima, mir s njom: “Bog je učinio namaz obaveznim radi čišćenja od oholosti.”[17]

Imam Bakir, mir s njim: “Prvo za šta će čovjek biti ispitivan je namaz, pa ukoliko bude prihvaćen, prihvaćeno je i ostalo.”[18]

Imam Bakir, mir s njim: “Namaz učvršćuje iskrenost (ihlas), a rastače oholost.”[19]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi ispred kuće jednog od vas bila rijeka u kojoj bi se pet puta dnevno kupao, da li bi mu na tijelu os­talo prljavštine? Primjer namaza je poput primjera rijeke koja čisti. Kada neko obavi namaz, on mu očisti grijehe, osim grijeha koji ga je iz­veo iz vjerovanja, a na kojem je ustrajao.”[20]

Odlike klanjača

Poslanik, s.a.v.a.: “Dok si na namazu kucaš na vrata kuće Silnoga Vladara. A svakome ko bude uporno kucao na vrata Silnoga Vladara ona će mu se otvoriti.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Kada bi klanjač znao šta ga obuhvata od strane Uzvišenog Allaha, ne bi ga veselilo podizanje glave sa sedžde.”[22]

Imam Ali, mir s njim: “Kada čovjek stane na namaz, Iblis ga zavidno gleda zbog Milosti Božije koja ga obuhvata.”[23]

Skrušenost u namazu

Ono što žele – vjernici će postići, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju.[24]

Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji u namazu nije skrušen, to mu i nije na­maz.”[25]

Poslanik, s.a.v.a., kada je pitan u vezi sa skrušenošću: “Poniznost u na­mazu i da se čovjek cijelim srcem okrene Gospodaru.”[26]

Džafer ibn Ali El-Kummi: “Lice Poslanika, s.a.v.a., bi preblijedilo od straha prema Uzvišenom Gospodaru kada bi bio na namazu.”[27]

Imam Ali, mir s njim: “Čovjek na namazu mora biti skrušen, jer čije je srce skrušeno spram Boga Uzvišenog, skrušeno mu je i ti­jelo, tako da se neće ničim igrati.”[28]

De‘aimul-islam: “Prenosi se da je imam Ali, mir s njim, kada bi stao na namaz, bio poput postojane građevine i čvrstoga stuba koji se ne mrda. Nekad bi na rukuu ili na sedždi sletjela ptica na nje­gova leđa. Niko nije imao snage obavljati namaz poput Poslanika, osim Alija ibn Ebi Taliba i Alija ibn Husejna.”[29]

El-Bihar: “Kada bi Ali, mir s njim, uzimao abdest, lice bi mu se izmijenilo usljed straha od Allaha Uzvišenog.”[30]El-Bihar: “Fatima, mir s njom, u namazu bi ubrzano disala usljed straha od Allaha Uzvišenog.”[31]

El-Bihar: “Kada bi Hasan, mir s njim, uzimao abdest, izmi­jenila bi mu se boja lica, a tijelo bi mu podrhtavalo. Pitali su ga za razlog. Odgovorio je: ‘Čovjeku koji stoji ispred Vlasnika Arša mora se promi­jeniti boja, a tijelo mu uzdrhtati.’”[32]

De‘aimul-islam: “Kada bi Ali ibn Husejn uzimao abdest i kada bi se spremao da stupi u namaz, lice bi mu požutjelo. Jedanput su mu to rekli. On reče: ‘Pripremam za stajanje pred Moćnim Vladarom.’”[33]

Imam Bakir, mir s njim: “Kada bi Ali ibn Husejn, mir s njim, stajao na namazu, bio bi poput stabla na kojem se ništa ne pom­jera, osim onoga što na njemu vjetar pomjeri.”[34]

Ebu Ejjub: “Kad god bi Imam Bakir i Imam Sadik, mir s njima, stali na namaz, lice bi im izmijenilo boju. Nekad bi bilo rumeno, a ne­kada žuto: kao da šapću nekome koga vide.”[35]

Uvjeti i prepreke primanja namaza

Poslanik, s.a.v.a.: “Kada biste toliko klanjali pa da postanete poput tetive na luku, i kada biste toliko postili da postanete poput samoga luka, Bog vam to ne bi prihvatio, osim ako to bude praćeno ustezanjem od nedopuštenog.”[36]

Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., objavio mi je: ‘O brate poslanika, o brate upozoritelja, opomeni svoj narod da ljudi ne ulaze u Moju kuću uko­liko imaju na vratu nepravdu prema nekome, jer ću ih proklinjati dok god su na namazu preda Mnom, sve dok ne otklone tu nepravdu.”[37]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ogovori vjernika ili vjernicu, Bog mu neće prihvatiti ni namaz, ni post četrdeset dana i noći, osim ako mu oprosti onaj koga je ogovorio.”[38]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko popije alkohol, četrdeset dana mu se ne računa namaz.”[39]

Imam Ali, mir s njim: “Pazi u kakvoj odjeći klanjaš: ako nije stečena na dopušten način, namaz nije primljen.”[40]

Imam Sedždžad, mir s njim, na pitanje o tome šta je povod pri­manja namaza: “Zaštitništvo naspram nas i nenaklonjenost prema našim neprijateljima.”[41]

Imam Sadik, mir s njim: “Od koga Allah Svevišnji prihvati jedan namaz, neće ga kazniti, i od koga Allah Svevišnji prihvati jedno do­bro djelo, neće ga kazniti.”[42]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko pogleda roditelje neprijateljskim pogledom, pa makar mu i nasilje učinili, Bog mu neće prihvatiti na­maz.”[43]

Čiji namaz nije primljen

Poslanik, s.a.v.a.: “Osmerica su kojima se namaz ne prima: odbjegli rob dok se ne vrati svome vlasniku, neposlušna žena kojom čovjek nije zadovoljan, onaj koji ne daje zekat, onaj koji ne uzima abdest, punol­jetna djevojka koja klanja bez mahrame, predvodnik naroda za ko­jim klanjaju ljudi, a nisu zadovoljni njime, pijanica i čovjek koji trpi mokraću i veliku nuždu.”[44]

Uloga prisutnosti srca u namazu

Poslanik, s.a.v.a.: “Bog neće primiti namaz čovjeku čije srce nije pris­utno s tijelom u namazu.”[45]

Poslanik, s.a.v.a.: “Nekad čovjek obavi namaz a da mu se od njega ne piše ni šesti ili deseti dio. Od namaza se piše onoliko koliko ga je bio svjestan.”[46]

Poslanik, s.a.v.a.: “Dva obična rekata sa razmišljanjem bolja su od klanjanja cijele noći.”[47]

Imam Bakir, mir s njim, i Imam Sadik, mir s njim: “Od namaza imaš samo onoliko koliko si srcem bio prisutan u njemu. Ako si bio sasvim odsutan ili nemaran da ga obaviš na vrijeme, bit će smotan i bačen u lice vlasnika.”[48]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko klanja dva rekata, znajući šta na njima govori, kada završi taj namaz, između njega i Boga neće biti ni jed­noga grijeha.”[49]

Ko od namaza nema ništa

Poslanik, s.a.v.a.: “Od namaza nema ništa ko ne upotpunjava rukue i sedžde.”[50]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko u namazu namjerno shvati ko mu se nalazi s desne i s lijeve strane, od namaza nema ništa.”[51]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema namaza onaj ko ne daje zekat.”[52]

Imam Sadik, mir s njim: “Nije ispravan namaz hâkinu, hâkibu i hâziku. Hâkin je onaj koji trpi mokraću, hâkib je onaj koji trpi veliku nuždu, a hâzik je onaj kome je noga stiješnjena odjećom.”[53]

Zabrana tromosti u obavljanju namaza

Licemjeri misle da će Allaha prevariti, a On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da namaz obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se po­kazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.[54]

U hadisu o Miradžu: “Ahmede, čudim se trojici ljudi: čovjeku koji je na namazu i zna prema Kome diže svoje ruke i zna pred Kim stoji, a po­span je…”[55]

Imam Ali, mir s njim: “Kada si u namazu, a obuzima te san, prekini namaz i odspavaj, jer u protivnom ne znaš da li učiš dovu u svoju korist ili na svoju štetu.”[56]

Imam Bakir, mir s njim: “Ne pristupaj namazu u stanju lijenosti, po­spanosti i tromosti zato što su ova stanja obilježja dvoličnosti, a Bog je zabranio vjernicima da pospani staju na namaz.”[57]

Očuvanje namaskog vremena

A teško onima koji, kada namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne iz­vršavaju.[58]

I koji namaze svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici.[59]

Poslanik, s.a.v.a.: “Mjera čovjeka za njegovu vjeru je velika pažnja u obavljanju namaza.”[60]

Imam Ali, mir s njim (u njegovom pismu Muhammedu ibn Ebi Bekru): “Vodi brigu o namaskim vremenima i obavljaj ih na vri­jeme. Ne požuruj ga prije vremena usljed dokonosti i ne odgađaj ga zbog posla.”[61]

Podsticanje na namaz u njegovo prvo vrijeme

Imam Bakir, mir s njim: “Znaj da je prvo vrijeme uvijek naj­bolje i požuri s dobrim djelom koliko možeš. Najomiljenije djelo kod Allaha dž.š., ono je na kojem se ustraje, pa makar bilo i neznatno.”[62]

Imam Sadik, mir s njim: “Prednost prvog vremena nad krajnjim je poput prednosti Onoga nad Ovim svijetom.”[63]

El-Kazzaz: “Izišao je Imam Rida, mir s njim, u susret nekim iz svo­je porodice. U to vrijeme nastupio je namaz. On se zaputi prema nekoj tvrđavi, uđe u hlad jedne stijene i reče: ‘Uči ezan!’ Rekao sam: ‘Da pričekamo da nam stignu prijatelji.’ Reče: ‘Bog ti oprostio, ne odgađaj namaz iz prvog u krajnje vrijeme bez razloga: uvijek se drži prvoga vremena.’ Proučio sam ezan i klan­jali smo.”[64]

Veza onog koji napušta namaz i nevjerovanja

Oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: “Šta vas je u Sekar dovelo?” “Nismo” – reći će – “bili od onih koji su namaz obavljali.[65]

Poslanik, s.a.v.a.: “Granica između vjernika i nevjernika je samo namjerno napuštanje namaza ili da se isti uzima olahko pa se nikako ne obavi.”[66]

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za razlog nazivanja nevjernikom onoga koji napusti namaz, ali ne i bludnika: “Zato što blud­nik i njemu slični to što čine čine kada ih savlada strast, a onaj koji napušta namaz čini to usljed omalovažavanja i olahkog uzimanja na­maza.”[67]

Ne omalovažavajte namaz!

Imam Bakir, mir s njim: “Ne uzimajte olahko namaz, jer Poslanik je na samrti rekao: ‘Nije od mene onaj ko omalovažava namaz.’”[68]

Ebu Besir: “Otišao sam kod Humejde da joj izrazim saučešće zbog pre­seljenja Imama Sadika, mir s njim, a ona zaplaka i reče: ‘Da si ga vidio na samrti: zažmirio je na jedno oko i rekao da mu po­zovu rodbinu i bliske. Kada su se iskupili, on reče: ‘Naše zagovaranje nikako se ne odnosi na one koji omalovažavaju namaz.’”[69]

Namaz u džematu

Lukman, mir s njim, prilikom davanja savjeta svome sinu: “Klanjaj u džematu, čak i na oštrici koplja!”[70]

Poslanik, s.a.v.a., o onima koji nisu dolazili klanjati u džamiju: “Jedna skupina ne dolazi u džamiju da klanja; zamalo da naredim da se nakupe drva i nalože ispred njihovih vrata, da bi im va­tra spalila kuće.”[71]

Poslanik, s.a.v.a.: “Smatrajte do­brim onoga ko obavi pet namaza u džematu.”[72]

Na šta imam u džematu treba paziti

Imam Ali, mir s njim, u oporuci Muhammedu ibn Ebi Bekru kada ga je postavljao za namjesnika Egipta: “Pazi kakav ti je namaz, jer ti si predvodnik ljudi, zato ga trebaš upotpunjavati, a nemoj ga umanjivati. Zato je dužan samo imam koji vodi skupinu ljudi. Ako u njegovom namazu ima neki nedostatak, neće se od njihovog namaza ništa umanjiti; zato ga upotpuni i ču­vaj ga, imat ćeš nagradu kao i džematlije, a da se od njihove nagrade neće ništa umanjiti.”[73]

Imam Ali, mir s njim – u pismima upućenim upraviteljima pokrajina: “ Obavljajte namaz s njima onako kao što bi činili najnemoćniji od njih i ne budite im uzrok tegoba duljeći namaz!”[74]

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje ko ima najviše prava da bude imam džemata: “Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Pred ljude će stati onaj ko najviše uči Kur'an ili onaj ko ga najbolje uči; ukoliko u tome budu jed­naki, tada onaj koji je prije učinio Hidžru; ukoliko u tome budu jed­naki, imam će biti onaj ko je najstariji; ukoliko budu istih godina, neka predvod­nik bude najučeniji u sunnetu i vjeri, a nikako nemojte stajati ispred do­maćina u njegovoj kući ili ispred onoga koji drži vlast na području za koje je ovaj odgovoran.”[75]

Vrijednost noćnog namaza

I probdij dio noći u molitvi – to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na Onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.[76]

Ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije.[77]

Poslanik, s.a.v.a.: “Džebrail me stalno savjetovao na noćni namaz sve dok nisam pomislio da najbolji ljudi moga ummeta neće nikako spavati.”[78]

Poslanik, s.a.v.a.: “Smilovao se Allah čovjeku koji ustane noću i klanja i probudi suprugu te i ona klanja, a ako ne može da je probudi, poprska je vodom po licu. Smilovao se Allah ženi koja ustane noću da klanja a probudi i svoga supruga te i on klanja, a ako ne može da ga probudi, poprska ga vodom po licu.”[79]

Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se čovjek osami sa svojim Gospodarom us­red tamne noći i uputi mu svoje dove, učvrsti mu Bog svjetlo u srcu … Zatim kaže Uzvišeni Allah melecima: ‘O meleci moji, pogledajte roba moga, osamio se sa Mnom u tamnoj noći, dok se loši ljudi za­bavljaju, a nemarni spavaju. Budite svjedoci da Sam mu oprostio.”[80]

Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se noćnog bdijenja jer je to običaj dobrih robova prije vas. Zaista, noćno bdijenje približava Bogu i sprječava gri­jehe.”[81]

Imam Ali, mir s njim: “Noćno bdijenje donosi sa sobom tjele­sno zdravlje, zadovoljstvo Gospodara Svevišnjeg, ulazak u okrilje Njegove milosti i privrženost ahlaku vjerovjesnika.”[82]

Imam Ali, mir s njim: “Nisam propustio noćni namaz otkako sam čuo Poslanika, s.a.v.a., da kaže: ‘Noćni namaz je svjetlo.’” Na to upita Ib­nul-Kevva: “Čak i u Lejletu-l-heriru?” Odgovori: “Čak i u Lejletu-l-heriru.”[83]

Imam Sadik, mir s njim: “Čast vjernika je u noćnom namazu, a dostojanstvo je u ustezanju od udaranja na tuđi obraz.”[84]

Imam Sadik, mir s njim: “Ne propuštaj noćno bdijenje, jer gubit­nik je onaj koji propušta noćno bdijenje.”[85]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema dobrog djela koje čovjek čini a da za njega nije predviđena nagrada u Kur'anu, osim noćnog namaza. Bog nije objavio nagradu za to djelo zbog velike važnosti koje ima kod Njega, već je rekao: Bokovi njihovi se postelja lišavaju…; I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za ono što su činili.[86]

Imam Sadik, mir s njim: “Noćni namaz daje licu bjelinu i svjet­lost, noćni namaz daje čovjeku ugodan miris, noćni namaz donosi opskrbu.”[87]

Uzrok lišenosti noćnog namaza

Imam Ali, mir s njim, čovjeku koji mu reče: “Lišen sam noć­nog namaza!” – odgovori: “Ti si čovjek kojeg su sputali grijesi!”[88]

Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek izgovori laž zbog koje biva lišen noćnog namaza.”[89]

Nagrada onome ko je odlučio klanjati noćni namaz, ali ga je prespavao

Poslanik, s.a.v.a.: “Nema čovjeka koji odluči ustati radi obavljanja noć­nog namaza, ali ga prespava, a da mu spavanje nije milostinja koju Allah za njega daje i da neće steći nagradu za nakanu koju je učinio.”[90]

Džuma-namaz

O vjernici, kada se u petak na namaz pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da namaz obavite; to vam je bolje, neka znate![91]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko propusti tri džuma-namaza usljed potcjenjivanja važnosti ovog namaza, Allah, dž.š., će mu zapečatiti srce.”[92]

Poslanik, s.a.v.a.: “Džuma-namaz je Hadž siromašnih.”[93]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko obavi džumu sa vjerom i namjerom, djela mu počinju od početka.” (Bog će mu kao nagradu oprostiti grijehe i ot­voriti za nj novu, čistu knjigu djela.)[94]

Imam Bakir, mir s njim: “Džuma-namaz je farz, i okupljanje radi nje, ukoliko ima imama, također je farz. Ukoliko čovjek bez­razložno propusti tri džume, propustio je tri farza. A samo licemjer pro­pušta tri farza bez razloga.”[95]

Način slušanja hutbe

Imam Ali, mir s njim: “Kada imam drži hutbu, nije dozvoljen govor niti se može okrenuti od pravca kible više nego je dozvoljeno u na­mazu.”[96]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Bekare, 238.

[2] En-Nisa, 103.

[3] Ibrahim, 40.

[4] De‘aimu-l-islam, 1/133.

[5] Mekarimu-l-ahlak, 2/366.

[6] Gureru-l-hikem, 2214.

[7] Tenbihu-l-havatir, 2/78.

[8] El-Hisal, 62/10.

[9] El-Mehasin, 1/116/117.

[10] El-Fekih, 1/210/ 638.

[11] El-Kafi, 3/264/1.

[12] El-‘Ankebut, 45.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 20083.

[14] El-Bihar, 82/198.

[15] Isto, 82/227/54.

[16] El-Hisal, 628/10.

[17] El-Bihar, 82/209/19.

[18] El-Kafi, 3/268/4.

[19] Emali-t-Tusi, 296/582.

[20] El-Bihar, 82/226/66.

[21] Mekarimu-l-ahlak, 2/366/2661.

[22] El-Hisal, 623/10.

[23] Isto, 623/11.

[24] El-Mu'minun, 1-2.

[25] El-Firdevs, 5/195/7925.

[26] De‘aimu-l-is­lam, 1/158.

[27] Felahu-s-sail, 161.

[28] El-Hisal, 628.

[29] De‘aimu-l-islam, 1/159.

[30] El-Bihar, 70/400/72.

[31] El-Bihar, 70/400/72.

[32] Isto, 80/346/30.

[33] De‘aimu-l-is­lam, 158/1.

[34] El-Kafi, 3/300/4.

[35] Felahu-s-sail, 161.

[36] El-Bihar, 84/258/56.

[37] Isto, 84/257/55.

[38] Džami‘u-l-ahbar, 412/1141.

[39] ‘Ilelu-š-šerai‘, 345/1.

[40] Bešaretu-l-Mustafa, 28.

[41] El-Menakibu libni Šehr Ašub, 4/131.

[42] El-Kafi, 3/266/11.

[43] Isto, 2/349/5.

[44] Mekarimu-l-ahlak, 2/324/2656.

[45] El-Mehasin, 1/406/921.

[46] El-Bihar, 84/249/31.

[47] Sevabu-l-a‘mal, 68/1.

[48] El-Bihar, 84/260/59.

[49] El-Kafi, 3/266/12.

[50] El-Bihar, 72/198/26.

[51] Isto, 84/249/41.

[52] Miškatu-l-envar, 46.

[53] Emali-s-Saduk, 337/12.

[54] En-Nisa, 142.

[55] El-Bihar, 77/22/6.

[56] Isto, 84/383/5.

[57] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/242/134.

[58] El-Ma‘un, 4-5.

[59] El-Mu'minun, 9-10.

[60] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[61] El-Bihar, 83/14/25.

[62] El-Kafi, 3/274/8.

[63] Sevabu-l-a‘mal, 58/2.

[64] El-Bihar, 83/21/38.

[65] El-Muddessir, 40-43.

[66] Sevabu-l-a‘mal, 275/1.

[67] ‘Ilelu-š-šerai‘, 329/1.

[68] El-Kafi, 3/269/7.

[69] Mustedre­ku-l-vesail, 3/25/2933.

[70] El-Mehasin, 2/126/1248.

[71] Vesailu-š-ši‘a, 3/478/2.

[72] El-Kafi, 3/371/3.

[73] Emali-t-Tusi, 29/ 31.

[74] Nehdžu-l-belaga, pismo 52.

[75] El-Kafi, 3/376/5.

[76] El-Isra, 79.

[77] El-Muzzem­mil, 6.

[78] Emali-s-Saduk, 349/1.

[79] Sunenu Ebi Davud, 1450.

[80] Emali-s-Saduk, 230/9.

[81] Kenzu-l-‘ummal, 21428.

[82] El-Bihar, 87/143/17.

[83] Lejletu-l-herir je noć najžešće i najteže borbe na Siffinu, u kojoj je na obje sukobljene strane izginulo na hiljade ljudi; El-Bihar, 41/17/10.

[84] El-Kafi, 3/488/9.

[85] Me‘ani-l-ahbar, 342/1.

[86] El-Bihar, 8/126/27.

[87] ‘Ilelu-š-šerai‘, 363/1.

[88] El-Kafi, 3/450/34.

[89] ‘Ilelu-š-šerai‘, 362/2.

[90] Kenzu-l-‘ummal, 21475.

[91] El-Džumu‘a, 9; pogle­dati i El-Munafikun, 9.

[92] Ve­sailu-š-ši‘a, 5/6/25.

[93] Ed-Da‘vat, 37/91.

[94] El-Fekih, 1/427/1260.

[95] El-Bihar, 89/184/21.

[96] El-Fekih, 1/316/1230.

Pitanja i odgovori