Srce

Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., na Zemlji ima zdjele. Znajte, te su zdjele srca. Najomiljenija srca kod Allaha svevišnjeg su najmilos­tivija, najčistija i najčvršća: najmilostivija za braću, najčistija od gri­jeha i najčvršća na Putu Božijem.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., ne gleda ni u vaša lica, ni u vaše imetke, već u vaša srca i vaša djela.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Srce je knjiga vida.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Srca su zdjele, od kojih je najbolja ona koja najbolje čuva.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Mjesto razuma je mozak, a osornosti i milosti je srce.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Položaj srca u tijelu je poput položaja Imama među ljudima.”[6]

Imam Dževad, mir s njim: “Srčana namjera prema Allahu, dž.š., djelotvornija je od naprezanja organa djelima.”[7]

Očuvanost srca

I ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti. Na Dan kada neće ni­kakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, osim onoga koji Allahu srca saču­vana dođe.[8] 

Isa, a.s.: “Kada strasti ne bi razdirale srca, kada ih pohlepa ne bi zaprljala i kada ih blagodat ne bi otvrdnula, ubrzo bi postala zdje­lama mudrosti.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Neće ti srce biti zdravo sve dok god ne budeš volio vjernicima ono što voliš sebi.”[10]

Imam Hasan, mir s njim: “Najočuvanije je ono srce koje je čisto od sumnji.”[11]

Imam Bakir, mir s njim: “Nema znanja kao što je traženje isprav­nosti, i nema ispravnosti kao što je ispravnost srca.”[12]

Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Allahovim, dž.š., riječima: Osim onog koji Allahu dođe očuvana srca: “Očuvano srce je ono koje sus­retne svoga Gospodara i u kojem ni za kog nema mjesta, osim za Njega, a propalo je svako srce u kojem se nalazi širk ili sumnja.”[13]

Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Allahovim, dž.š., riječima: Osim onog koji Allahu dođe očuvana srca: “To je srce koje bude sačuvano od ljubavi prema Dunjaluku.”[14]

Srčano oko

Poslanik, s.a.v.a.: “Da šejtani ne kolaju oko ljudskih srca, vidjeli biste skriveni svijet carstva nebeskog.”[15]

Imam Ali, mir s njim, u šaputajućim moljenjima: “Bože, udijeli mi potpuno podavanje Tebi i osvijetli oči naših srca svjetlom gle­danja u Te, tako da oči naše raspore svjetlosne zastore, da se spoje s izvorom Tvoga veličanstva i da se povežu ruhovi naši sa veliči­nom svetosti Tvoje.”[16]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista su u naših sljedbenika četiri oka: dva u glavi, a dva u srcu. Znajte, svi su ljudi takvi, ali Allah je vama otvorio oči, a njima ih je zatvorio.”[17]

Uši srca

Poslanik, s.a.v.a.: “Da niste srcima razdvojeni i da nema pretjerivanja u vašim govorima, čuli biste ono što ja čujem.”[18]

Imam Sadik, mir s njim: “Imaš srce i uši, i kada Allah želi uputiti čovjeka, otvori mu uši srca, a kada mu želi drugačije, zapečati mu uši srca i nikad neće biti na Pravom putu – to je značenje riječi Boži­jih: Ili su im na srcima katanci.”[19]

Prijemčivost i odstupanje srca 

Imam Rida, mir s njim: “Srca imaju prijemčivost i odstupanja, živahnost i klonulost. Kada su prijemčiva, vide i shvataju, a kada od­stupaju, umore se i mrzovoljna su. Dok su prijemčiva i živahna, naredite im, a ostavite ih kada odstupe i kada su umorna.”[20]

Imam Askeri, mir s njim: “Kada srca živnu, pohranujte u njih, a kada klonu, ostavite ih na miru.”[21]

Čistoća srca

Musa, a.s.: “Gospodaru, ko su Tvoji ljudi koje ćeš smjes­titi u Svoj hlad na dan kada, osim Tvoga, drugog hlada biti neće?” Allah, dž.š., mu objavi: “Oni čija srca su čista.”[22]

Imam Ali, mir s njim: “Očistite svoje duše od prljavština strasti, dostići ćete visoke stepene!”[23]

Imam Ali, mir s njim: “Čista srca robova su mjesta koja Allah, dž.š., gleda, pa ko očisti svoje srce, On gleda u njega.”[24]

Širenje srca

Onome koga Allah želi uputiti – On srce njegovo prema islamu otvori, a onome koga želi u zabludi ostaviti – On srce njegovo stegne i umornim učini kao da čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah onima koji ne vje­ruju ostavlja prljavštinu.[25]

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili?[26]

Poslanik, s.a.v.a., kada je objavljen 125. ajet sure El-En’am, bio je upitan šta znači otvaranje srca, pa je odgovorio: “Svjetlost, ubacuje je Al­lah, dž.š., u srce vjernika i ona mu vedri srce i čini ga prostranim.” Priupi­taše: “Ima li znakova za raspoznavanje toga stanja?” Reče: “Da, ok­retanje prema Kući vječnosti, povlačenje od kuće varki (Dunjaluka) i spremnost na smrt prije časa stizanja smrti.”[27]

Zastor srca 

Poslanik, s.a.v.a.: “Kada vjernik počini grijeh, na njegovom srcu nas­tane crna tačka. Ako se vrati, prođe i pokaje, srce se očisti od mrlje, a ako ustraje, poveća se mrlja. To je hrđa koju spominje Allah, dž.š., u Knjizi: A nije tako! Ono što su djelima stekli prekrilo je hrđom srca njihova.”[28]

Imam Kazim, mir s njim: “Objavio je Allah, dž.š., Davudu, a.s.: “O Davude, upozoravaj i opominji svoje prijatelje o ljubavi prema strastima, jer vezanost njihovih srca za ovosvjetske porive predstavlja zastor srcima prema Meni.”[29]

Osornost srca

Ali srca vaša poslije toga postala su tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. A Allah motri na ono što radite.[30]

Od onoga što je Allah, dž.š., došaptavao Musau, a.s.: “O Musa, nemoj svoju želju na Dunjaluku razvlačiti da ti srce ne bi postalo osorno, a daleko je od Mene onaj ko ima tvrdo srce.”[31]

Isa, a.s.: “Kada jahaće i tovarne životinje ne budu ja­hane i tovarene, uzjogune se i promijene ponašanje. Tako i srce, kada se ne omekšava sjećanjem na smrt i kada se ne napreže ustaljeno ibadetima, otvrdne i postane surovo.”[32]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ne govorite puno, osim kada Boga spominjete, jer zaista puno govora koji nije spominjanje Boga čini srce osornim, a ljudi najudal­jeniji od Boga su oni sa osornim srcima.”[33]

Poslanik, s.a.v.a.: “Tri stvari čine srce tvrdim: slušanje besposlica, lov i odlasci na vladarev dvor.”[34]

Imam Ali, mir s njim: “Ne presušuju suze, osim zbog tvrdog srca, a srca ne postaju tvrda, osim zbog puno grijeha.”[35]

Imam Ali, mir s njim: “Puno imetka upropaštava vjeru i čini srca osornim.”[36]

Imam Ali, mir s njim: “Gledanje u tvrdicu čini srce tvrdim.”[37]

Imam Bakir, mir s njim: “Allah, dž.š., ima kazne za srca i tijela: oskudan život i klonulost u ibadetima. Čovjek nije kažnjen težom kaznom od osornosti srca.”[38]

Bolest srca

Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.[39]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se prepirki i svađa jer one čine srca prema braći bolesnim i iz njih izrasta dvoličnost.”[40]

Imam Ali, mir s njim: “Nema većeg bola za srca od grijeha.”[41]

Šta liječi srca

Ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.[42]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista je bogobojaznost lijek za bolove srca vaših, vid slijepim srcima vašim, mehlem za bolesti tijela vaših; bogobojaznost is­pravlja slabosti u grudima vašim i čisti nečistoće nefsova vaših te razbis­truje slabost očiju vaših.”[43]

Šta umrtvljuje srce

Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri stvari umrtvljuju srce: grijeh na grijeh, puno razgovora sa ženama, raspravljanje s glupakom – koliko god da pričate, on se nikada ne opameti – i sjedenje s mrtvima.” Upitaše ga: “O Poslaniče, a ko su mrtvi?” Reče: “Svaki obijesni bogataš.”[44]

Poslanik, s.a.v.a., u savjetu Ebu Zerru: “Nemoj se puno smijati, jer smijeh umrtvljuje srce.”[45]

Imam Ali, mir s njim: “Čija je pobožnost slaba, umrtvljenog je srca, a čije srce umre, on ulazi u Vatru.”[46]

Šta oživljava srce

Lukman, a.s., savjetujući svoga sina: “Sine moj, sjedi sa učenim, i na koljenima im se primakni, jer zaista Allah, dž.š., oživljava srca svjetlom mudrosti kao što oživljava zemlju kišom s neba.”[47]

Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, dž.š.: ‘Naučni razgovor Mojih robova spada u ono što oživljava umrtvljena srca, ali samo ako na taj način stižu do Mojih naredbi.”[48]

Imam Ali, mir s njim, u savjetu Hasanu, mir s njim: “Oživi srce poukom, a obuzdaj ga ustezanjem.”[49]

Imam Ali, mir s njim: “Susreti s dobrim ljudima izgrađuju srce.”[50]

Imam Ali, mir s njim, u savjetu Hasanu, mir s njim: “Savjetujem ti bogobojaznost, o sine moj, i ustrajavanje u Njegovim naredbama, i izgradnju srca spominjanjem Njega.”[51]

Šta omekšava srce

Poslanik, s.a.v.a., kada mu se neki čovjek požalio na tvrdo srce: “Kada poželiš da ti se srce smekša, nahrani siromaha i pomiluj siroče po glavi.”[52]

Poslanik, s.a.v.a.: “Naviknite srca na nježnost, puno razmišljajte i pla­čite iz straha od Allaha, dž.š.”[53]

Imam Ali, mir s njim, kada je na njemu viđen iznošeni i iskrpljeni ogrtač, te mu ukazaše na to, a on tada reče: “S njim je srce skrušeno, duša ponizna i vjernici se za tim povode.”[54]

Imam Bakir, mir s njim: “Omekšajte srca obilnim zikrom u osami.”[55]

Šta srcu daje sjaj

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista srca hrđaju kao što hrđa željezo u dodiru s vodom.” Neko upita: “Šta im daje sjaj?” Poslanik reče: “Obilno sje­ćanje na smrt i učenje Kur'ana.”[56]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ono što daje sjaj srcima je spominjanje Boga i učenje Kur'ana.”[57]

Imam Ali, mir s njim: “Oživi srce poukom i osvijetli ga mud­rošću.”[58]

Imam Sadik, mir s njim: “Srca hrđaju poput bronze, pa ih uglača­jte traženjem oprosta.”[59]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 4, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Ertan Basarik


[1] Kenzu-l-‘ummal, 1225.

[2] Emali-t-Tusi, 536/1162.

[3] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 20/46.

[4] Nehdžu-l-belaga, izreka 147.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 371.

[6] ‘Ilelu-š-šerai‘, 109/8.

[7] Ed-Durretu-l-bahire, 39.

[8] Eš-Šu‘ara, 87-89.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 504.

[10] El-Bihar, 78/8/64.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, 235.

[12] El-Bihar, 78/164/1.

[13] El-Kafi, 2/16/5.

[14] Nuru-s-sekalejn, 4/58/50.

[15] El-Bihar, 70/59/39.

[16] Ikbalu-l-a‘mal, 3/299.

[17] El-Kafi, 8/215/260.

[18] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/497/3.

[19] El-Mehasin, 1/318/633; Muham­med, 24.

[20] El-Bihar, 78/353/9.

[21] Ed-Durretu-l-bahire, 43.

[22] El-Mehasin, 1/457/1058.

[23] Gureru-l-hikem, 6020.

[24] Isto, 6777.

[25] El-En‘am, 125.

[26] El-Inširah, 1.

[27] Medžme‘u-l-bejan, 4/561.

[28] Nuru-s-sekalejn, 5/532/24; El-Mutaffifin, 14.

[29] Tuhafu-l-‘ukul, 397.

[30] El-Bekare, 74.

[31] El-Kafi, 2/329/1.

[32] El-Bihar, 14/309/17.

[33] Emalije Tusi, 1/3.

[34] El-Hisal, 122/126.

[35] ‘Ilelu-š-šerai‘, 1/81.

[36] Mustedreku-l-vesail, 12/93/13609.

[37] Tuhafu-l-‘ukul, 214.

[38] Isto, 296.

[39] El-Bekare, 10.

[40] El-Kafi, 2/300/1.

[41] Isto, 2/275/28.

[42] Junus, 57.

[43] Nehdžu-l-belaga, govor 198.

[44] El-Hisal, 228/65.

[45] Me‘ani-l-ahbar, 335/1.

[46] Nehdžu-l-belaga, izreka 359.

[47] El-Bihar, 1/204/22.

[48] El-Kafi, 1/41/6.

[49] Nehdžu-l-belaga, uputa 31.

[50] Isto, 77/307/1.

[51] Nehdžu-l-belaga, uputa 31.

[52] Miškatu-l-envar, 167.

[53] A‘lamu-d-din, 365/33.

[54] Nehdžu-l-belaga, iz­reka 103..

[55] Tuhafu-l-‘ukul, 285.

[56] Kenzu-l-‘ummal, 42130.

[57] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[58] Nehdžu-l-belaga, uputa 31.

[59] ‘Iddetu-d-da‘i, 249.

Pitanja i odgovori