Djelo

Poticanje na djelo

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i zaista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Umrlog prate tri stvari: porodica, imetak i djelo. Dvoje se vraća, a jedno ostaje. Vraća se porodica i imetak, a ostaje njegovo djelo.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Radite! Radite! Zatim gledajte kraj, gledajte kraj! Ustra­jnost, ustrajnost! I potom budite strpljivi, budite strpljivi! Budite pobožni, budite kreposni! Zaista, imate cilj krajnji, pa idite cilju svome!”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Koga omete njegovo djelo, neće ga učiniti uspješnim plemićko porijeklo.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ne budi kao onaj koji se bez djela nada Ahiretu. On voli čes­tite, ali ne radi kao oni. Mrzi poročne, a sam je jedan od njih. Za drugog se boji najmanjeg grijeha njegova, a za sebe se nada više nego što mu je djelo. Zakida kada radi, a kada traži, pretjeruje. Razmetljiv je u govoru, a oskudan u djelu.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Onaj kome Allah, dž.š., prihvati jedan na­maz, neće biti kažnjen, a neće biti kažnjen ni onaj od koga prihvati jedno dobro djelo.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Radite malo, da biste zado­bili veliko bla­gostanje!”[7]

Imam Hadi, mir s njim: “Ljudi na Ovom svijetu raspolažu imetkom, a na Ahiretu će raspolagati djelima.”[8]

Djelo i nagrada

To neće biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige; onaj ko radi zlo bit će kažn­jen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača; a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je,  ući će u Džennet i neće mu se učiniti nepravda ni koliko jedan trun.[9]

Poslanik, s.a.v.a.: “Kao što se sa trnja ne bere grožđe, tako se ni razvrat­nici ne postavljaju na mjesta čestitih ljudi. To su dva puta: koji god da izaberete, postajete dio njega.”[10]

Ustrajnost u djelu

Imam Ali, mir s njim: “Ustrajnost, ustrajnost! Zaista, Allah, dž.š., za djelo vjernika nije predvidio kraja, osim smrti.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Neznatno djelo na kojem se istra­java pouzdanije je od velikog djela koje zamara.”[12]

Imam Bakir, mir s njim: “Ništa nije draže Allahu, dž.š., od djela na kojem se ustra­java, makar ono bilo i neznatno.”[13]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada čovjek započne nešto raditi, treba na tome istrajati jednu godinu. Zatim, ukoliko želi, može započeti nešto drugo. To je stoga što u jednoj godini postoji noć Kadr, u kojoj Allah, dž.š., određuje da bude ono što On poželi.”[14]

Najbolje djela

Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja djela su ona najteža.”[15]

Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje djelo je ono na kojem se istraje, pa makar bilo i neznatno.”[16]

Poslanik, s.a.v.a.: “Najomiljenije od djela kod Uzvišenog Allaha je da obraduješ vjernika, da mu utoliš glad ili odagnaš od njega žalost.”[17]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolje djelo je ono na koje svoj nefs natjeraš da ga učini.”[18]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolje djelo je ono koje je učinjeno u ime Allaha, dž.š.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Od najboljih djela je istrajavanje na Istini.”[20]

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o najboljem djelu: “Namaz u svoje vri­jeme, dobročinstvo roditeljima i borba na Allahovom putu.”[21]

Ko nema koristi od djela

Poslanik, s.a.v.a.: “Kod koga se ne nađu tri stvari, djela mu nisu pot­puna: pobožnost koja ga čuva od neposlušnosti Bogu, predusretljivost prema lju­dima i blagost kojom odbija neznanje nezna­lice.”[22]

Poslanik, s.a.v.a.: “Tri su stvari zbog kojih djelo nema koristi: pripisivanje sudionika Allahu, dž.š., neposlušnost roditeljima i bježanje iz džihada.”[23]

Poslanik, s.a.v.a.: “Nema djela onaj koji ne čuva svoj jezik!”[24]

Imam Bakir, mir s njim: “Nema koristi od djela popraćenog sumnjom i poricanjem.”[25]

Imam Sadik, mir s njim: “Allah, dž.š., ne prihvata djelo vjernika koji ima lošu namjeru prema bratu vjerniku.”[26]

Djela kojih se treba čuvati

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se onog djela koje onaj što ga čini voli za sebe, ali ne voli za sve muslimane!”[27]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se onog djela koje biva činjeno u tajno­sti, ali ga se stidi u javnosti!”[28]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se djela koje – kada ga se spomene onome koji ga je učinio – biva poricano!”[29]

Temeljitost u djelu

Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah voli da budete temeljiti kada nešto radite.”[30]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada je bio ukopan Ibrahim, sin Poslanika, s.a.v.a., vidje Poslanik neravninu na njegovom mezaru, izravna je rukom te reče: ‘Kada nešto radite, činite to temeljito!’”[31]

Uvid u djela

I reci: “Trudite se!” A vaš će trud vidjeti Allah, Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vra­ćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijes­titi.[32]

Poslanik, s.a.v.a.: “Pregledaju se djela ponedjeljkom i četvrtkom. Onom ko je tražio oprost, grijesi se opraštaju. Onom ko se pokajao prima se po­kajanje, a pakosti pakosnika bivaju vraćena dok se ne pokaju.”[33]

Poslanik, s.a.v.a.: “Vaša djela se svakodnevno daju meni na uvid: za do­bra djela od Boga tražim da vam ih uveća, a za loša od Boga tražim da vam ih oprosti.”[34]

Imam Husejn, mir s njim: “Svakog jutra se djela ovog ummeta iznose pred Al­laha, dž.š.”[35]

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o riječima Božijim: I reci: “Trudite se!” A vaš će trud vidjeti Allah, Poslanik Njegov i vjernici: “Riječ vjernici odnosi se na nas.”[36]

Imam Rida, mir s njim, kada mu je Abdullah ibn Eban rekao: “Skupina tvojih pri­jatelja zamolila me da ti kažem da se moliš za njih”: “Tako mi Boga, ja svakog dana izlažem njihova djela Allahu, dž.š.”[37]

Knjiga djela

Ovo je Knjiga Naša koja o vama istinu govori, jer zapisivali smo sve šta ste radili.[38]

Imam Ali, mir s njim: “Melek s desne strane bilježi dobra djela, a melek s lijeve strane bilježi loša djela. Dva meleka pišu dnevna djela, a dva meleka pišu noćna djela.”[39]

Otjelovljenje djela

Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.[40]

Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio poželjet će da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.[41]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, kada vjernik izađe iz svoga mezara, njegova će se djela otjeloviti u lijepom liku. Vjernik će mu reći: ‘Ko si ti? Tako mi Boga, vidim da si dobar čovjek!’ Pa će mu odgovoriti: ‘Ja sam tvoje djelo.’ I bit će za njega svjetlo ili vodič do Dženneta. A kada nevjernik izađe iz svoga groba, otjelovit će se njegova djela u ružnom liku i kao loš predznak. Reći će: ‘Ko si ti? Tako mi Boga, vidim da si loš čovjek!’ Odgovorit će mu: ‘Ja sam tvoje djelo.’ Pa će ga povesti sve dok ga ne uvede u Džehennem.”[42]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] En-Nahl, 97.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 42761.

[3] Nehdžu-l-belaga, govor 176.

[4] Isto, izreka 23.

[5] Isto, izreka 150.

[6] El-Kafi, 3/366/11.

[7] Tenbihu-l-havatir, 2/183.

[8] Ed-Durretu-l-bahire, 41.

[9] En-Nisa, 123-124.

[10] Kenzu-l-‘ummal, 43676.

[11] Mustedreku-l-vesail, 1/130/177.

[12] Nehdžu-l-belaga, iz­reka 278.

[13] El-Kafi, 2/82/3.

[14] Isto, 2/82/1.

[15] El-Bihar, 70/191.

[16] Tenbihu-l-havatir, 1/63.

[17] El-Kafi, 2/191/11.

[18] El-Bihar, 78/69/20.

[19] Gureru-l-hikem, 2958.

[20] Isto, 3322.

[21] El-Kafi, 2/158/4.

[22] Isto, 2/116/1.

[23] Kenzu-l-‘ummal, 43824.

[24] El-Bihar, 77/85.

[25] El-Kafi, 2/400/7.

[26] Isto, 2/361/8.

[27] Šerhu Nehdžu-l-belagati libni Ebil-Hadid, 18/41.

[28] Nehdžu-l-belaga, pismo 69.

[29] El-Bihar, 71/369/19.

[30] Kenzu-l-‘ummal, 9128.

[31] Vesailu-š-ši‘a, 2/883/1.

[32] Et-Tevbe, 105.

[33] Et-Ter­gibu ve-t-terhib, 3/458/17.

[34] El-Fekih, 1/191/582.

[35] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/44/156.

[36] El-Bihar, 23/337/6.

[37] Vesailu-š-ši‘a, 11/392/25.

[38] El-Džasije, 29 (Pogledati: El-En‘am, 61; Junus, 21; Er-Ra‘d,11; Merjem,79; El-Mu'minun, 62; Junus,12; Kaf, 17-18; El-Kamer, 25, 53; El-Infitar,10-12; Et-Tarik, 4.)

[39] El-Bihar, 5/327/22.

[40] Ez-Zilzal, 7-8.

[41] Ali ‘Imran, 30.

[42] Kenzu-l-‘ummal, 38963.

Pitanja i odgovori