Imam Ali, mir neka je na njega

Ljubav i mržnja prema Aliju

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljubav prema Aliju sagorijeva grijehe kao što vatra guta drva.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Naslov čovjekove knjige poslova je ljubav prema Aliju ibn Ebi Talibu.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah nije učvrstio ljubav prema Aliju u srcu vjernika – koji se i pored toga poklizne – a da mu nije učvrstio korak na Sirat-ćupriji na Sudnjem danu.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., Aliju, mir s njim: “Ne voli te niko osim vjernika i ne mrzi te niko osim licemjera.”[4]

Ali je predvodnik pravednika

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je predvodnik čestitih i ubica nečasnih, pomognut je onaj ko ga pomaže, a ostavljen je onaj ko ga napušta.”[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Objavljeno mi je da je Ali prvak muslimana, predvodnik bogobojaznih i vođa spašenih.”[6]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista me je Allah, dž.š., u vezi sa Alijem ibn Ebi Talibom obavezivao. Rekao sam: ‘O moj Gospodaru, reci mi?’ On reče: ‘Slušaj!’ Rekao sam: ‘Slušam.’ ‘Zaista je Ali zastava upute, predvodnik Mojih prijatelja i svjetlo onome ko Mi je pokoran, on je riječ kojom sam obavezao bogobojazne. Ko voli njega – voli Mene, ko je njemu pokoran – Meni je pokoran!’”[7]

Ali je moj opunomoćenik

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Ali ibn Ebi Talib moj brat, opunomoćitelj, pomagač i nasljednik u mojoj porodici. On će dugove moje isplatiti i obećanje moje će ispuniti, o Beni Hašime!”[8]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., pokazujući na Alija, mir s njim: “Zaista, ovaj je moj brat, opunomoćitelj i nasljednik moj među vama, zato ga slušajte i pokoravajte mu se!”[9]

Kome sam ja zaštitnik i Ali mu je zaštitnik

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kome sam ja zaštitnik, tome je i Ali zaštitnik.”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, Ali je od mene i ja sam od njega i on je zaštitnik svih vjernika.”[11]

Abdurrahman ibn Ebi Lejla: “Vidio sam Alija u Kufi kako zaklinje ljude: ‘Zaklinjem vas Allahom, dž.š., neka ustane i posvjedoči onaj od vas ko je čuo Božijeg Poslanika na Gadir Humu da je rekao: Kome sam ja zaštitnik, onome je i Ali zaštitnik.’” Reče Abdurrahman: “Ustalo je dvanaest boraca sa Bedra. Kao da ih i sada vidim i čujem, jednog po jednog, kako rekoše: ‘Svjedočimo da smo čuli Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kako je rekao na Gadir Humu: Zar nisam preči vjernicima?… Mi smo rekli: Da, Božiji Poslaniče. Onda on reče: Kome sam ja zaštitnik, onome je i Ali zaštitnik!’”[12]

Ali je sa Istinom i Kur'anom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je sa Istinom i Istina je sa Alijem, gdje god se on nalazi i ona je tu!”[13]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Istina je sa Alijem, gdje god da se zaputi.”[14]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je sa Kur'anom i Kur'an je sa Alijem, neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni na Havd.”[15]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je sa Istinom i sa Kur'anom, a Istina i Kur'an su sa Alijem, oni se neće razdvajati sve dok ne dođu meni na Havd.”[16]

Ali je kapija Poslanikovog znanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam grad znanja, a Ali je njegova kapija. Ko bude htio znanje, neka uđe na njegovu kapiju.”[17]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam kuća mudrosti, a Ali je njezina kapija.”[18]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nakon mene u mom ummetu Ali je najbolji sudija i najučeniji čovjek.”[19]

Ja i Ali smo od istog stabla

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja i Ali smo od istog stabla, a drugi ljudi su od različitih stabala.”[20]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se Aliju, mir s njim: “Ti si moj brat na Ovome i na Onome svijetu.”[21]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je od mene i ja sam od njega.”[22]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Položaj Alija prema meni je kao položaj glave prema tijelu.”[23]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je meso Alija od moga mesa i krv njegova je od moje krvi.”[24]

Džabir: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., bio je na Arefatu, a Ali je sjedio okrenut njemu. Reče: ‘O Ali, priđi mi bliže i stavi svoju ruku na moju. O Ali, ja i ti smo stvoreni od jednog drveta. Ja sam korijen, ti si stablo, a Hasan i Husejn su grane. Svakoga ko se uhvati za granu ovog stabla Allah će uvesti u Džennet.’”[25]

Još nekoliko hadisa

Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se Aliju, mir s njim: “Ti si meni isto što i Harun Musau, osim što nema vjerovjesnika nakon mene.”[26]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada su spomenuti vlast i hilafet u njegovom prisustvu: “Ako prepustite to Aliju, naći ćete ga kao onoga koji upućuje, koji je upućen i koji će vas voditi ispravnim putem.”[27]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi da vidi Adema u njegovom znanju, Nuha u njegovom razumijevanju, Ibrahima u njegovoj izdržljivosti, Jahjaa ibn Zekerijja u njegovom isposništvu, Musaa ibn Imrana u njegovoj žestini – neka gleda u Alija ibn Ebi Taliba.”[28]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je prvak vjernika.”[29]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je stub vjere.”[30]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko uznemiri Alija, zaista je i mene uznemirio.”[31]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je matica vjernika, a imetak je matica licemjera.”[32]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pravo Alija kod ovoga ummeta je kao pravo oca kod djeteta.”[33]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ali je povjerenik moje tajne.”[34]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, Ali i njegove pristalice su na Sudnjem danu pobjednici.”[35]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Spominjanje Alija je ibadet.”[36]

Zaista, ja…

Imam Ali, mir s njim: “Zaista, ja vas ne potičem na pokornost, osim na onu u kojoj prednjačim pred vama, niti vas odvraćam od grijeha, osim od onog kojeg sam se ustegao prije vas.”[37]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista sam ja, o ljudi, među vama kao Harun među pripadnicima faraonove porodice, kao kapija Hitta među Benu Israilom, kao Nuhov brod u njegovom plemenu! Ja sam velika vijest, najveći kazivatelj istine i ubrzo ćete saznati ono što vam je obećano.”[38]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista ja nisam nikad pobjegao sa bojnoga polja i niko se nije sa mnom borio, a da nisam zemlju natopio njegovom krvlju.”[39]

Ja…

‏Imam Ali, mir s njim: “Ja sam onaj koji je prezreo Ovaj svijet.”[40]

Imam Ali, mir s njim: “Ja sam pravi brat Božijeg Poslanika, prethodnik u islamu, rušitelj kipova, borac protiv nevjernika, onaj koji obuzdava neprijatelje vjere.”[41]

Imam Ali, mir s njim: “Ja sam zastava upute, utočište bogobojaznosti, mjesto darežljivosti, more velikodušnosti i visoka planina razuma.”[42]

Imam Ali, mir s njim: “Ja sam Božije znanje. Ja sam Božije srce budno i Božiji jezik izražajni, i Božije oko, i strana Božija. Ja sam Božija ruka.”[43]

Imam Ali, mir s njim: “Ja sam onaj koji upućuje i onaj koji je upućen. Ja sam otac siročadi i siromaha i muž udovica. Ja sam utočište svakom slabom i oslonac svakom preplašenom. Ja sam predvodnik vjernika ka Džennetu. Ja sam čvrsto Božije uže, ja sam najčvršća Božija veza i riječ bogobojaznosti. Ja sam Božije oko, i Njegov jezik istinitosti, i ruka Njegova.”[44]

Imam Ali, mir s njim: “Ja sam prvi koji je prihvatio islam.”[45]

Imam Ali, mir s njim: “Ja sam prvi koji je klanjao sa Vjerovjesnikom, s.a.v.a.”[46]

Znanje Imama Alija

Imam Ali, mir s njim, u govoru koji je održao nakon što mu je data prisega na hilafet: “O ljudi, pitajte me prije nego što me izgubite! Pitajte me, jer zaista je kod mene prvo i posljednje znanje. Kunem se Allahom, ako bi zasjeo na položaj sudije, sudio bi sljedbenicima Tevrata po Tevratu…” Potom je rekao: “Pitajte me prije nego što me izgubite. Tako mi Onoga Koji rascjepljuje zrno i Koji je stvorio dušu, ako biste me pitali ajet po ajet, rekao bih vam kada je objavljen i o kome je objavljen!”[47]

Imam Ali, mir s njim: “Znanje čuvam skriveno u prsima. Ako bih ga objelodanio, drhtali biste poput konopaca za kofu u dubokom bunaru.”[48]

Nanošenje nepravde Imamu Aliju‏

Imam Ali, mir s njim: “Od vremena kada je preselio Božiji Poslanik, s.a.v.a., neprekidno mi se čini nepravda.”[49]

Imam Ali, mir s njim: “Niko od ljudi nije pretrpio ono što sam ja pretrpio.”[50]

Imam Ali, mir s njim: “Mislio sam da vladar tlači podanike, ali sada vidim da podanici tlače vladara.”[51]

Imam Ali, mir s njim, kada mu je rečeno: “Ti si pohlepan u ovom namjesničkom poslu!”: “Kunem se Allahom, vi ste pohlepniji i dalji od Njega, a ja sam dostojniji i Njemu bliži. Ja sam tražio svoje pravo, a vi ste se ispriječili između mene i njega i odvratili me od njega (…) Moj Bože, tražim Tvoju pomoć protiv Kurejšija i njihovih pomagača. Oni su prekinuli rodbinske veze sa mnom. Moj visoki položaj su unizili. Ujedinili su se protiv mene radi posla koji pripada meni.”[52]

Imam Ali, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Da nije tebe, o Ali, ne bi se mogli prepoznati vjernici nakon mene!’”[53]

Imam Ali, mir s njim: “Kunem se Allahom, draže mi je da provedem noć budan na trnju i da me vuku okovanog u lance, nego da dođem na Sudnji dan pred Allaha i Njegova Poslanika kao nepravednik… Kunem se Allahom, da mi dadnu sedam predjela, zajedno sa onim što se nalazi ispod njihovih Nebesa da učinim grijeh prema Allahu tako da uzmem iz usta mrava koru ječma, ne bih to učinio.”[54]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista, ja sam među vama kao svjetiljka u mraku: ko uđe u njeno okrilje, uzima njenu svjetlost.”[55]

Imam Ali, mir s njim, govorio bi: “Boga mi, nema znaka većeg od mene, niti kod Boga veće vijesti od mene!”[56]

Imam Ali, mir s njim: “Nisam posumnjao u istinu otkad mi je ona pokazana.”[57]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović


[1] Kenzu-l-‘ummal, 33021.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 32900.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 33022.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 32878; Sunenu-n-Nesai, 4932.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 32909.

[6] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/258/775.

[7] Nuru-s-sekalejn, 5/73/74.

[8] Emali-t-Tusi, 602/1244.

[9] Kenzu-l-‘ummal, 36419.

[10] Tarih Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/366/461; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, 4578.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 32938; Sunenu-t-Tirmizi, 3645.

[12] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/11/506.

[13] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 2/297.

[14] El-Kafi, 1/294/1.

[15] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/124; El-Mu‘džemu-s-sagir, 720.

[16] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/125.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 32979.

[18] Kenzu-l-‘ummal, 32889; Sunenu-t-Tirmizi, 3657.

[19] Emali-s-Saduk, 440/20.

[20] Kenzu-l-‘ummal, 32943.

[21] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/105/145; Sunenu-t-Tirmizi, 3654.

[22] Sunen Ibn Madždže, 119.

[23] Kenzu-l-‘ummal, 32914.

[24] Kenzu-l-‘ummal, 32936.

[25] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/129/179.

[26] Kenzu-l-‘ummal, 32881; Sahihu Muslim, 4418.

[27] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/69/1110.

[28] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/280/804.

[29] El-Kafi, 1/294/1.

[30] El-Kafi, 1/294/1.

[31] El-Bihar, 5/69/1; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 16002.

[32] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/260/778.

[33] El-Bihar, 36/5/1.

[34] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/311/815.

[35] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/348/851.

[36] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 2/408/907.

[37] Gureru-l-hikem, 3781.

[38] Tenbihu-l-havatir, 2/41.

[39] Nuru-s-sekalejn, 2/139/37.

[40] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 3/202/1253.

[41] Gureru-l-hikem, 3761.

[42] Nehdžu-s-se‘ade, 3/79.

[43] Et-Tevhid, 164/1.

[44] Et-Tevhid, 164/2.

[45] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu Aliju, 1/47/85.

[46] Tarihu Dimešk, dio posvećen Imamu AliIju, 1/47/84.

[47] El-Iršad, 1/35.

[48] Nehdžu-s-se‘ade, 1/42.

[49] Nehdžu-s-se‘ade, 2/448.

[50] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 4/103.

[51] Kenzu-l-‘ummal, 36541.

[52] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 9/305.

[53] Kenzu-l-‘ummal, 36477.

[54] Nehdžu-l-belaga, govor 222.

[55] Gureru-l-hikem, 3883.

[56] Nuru-s-sekalejn, 5/491/5.

[57] Gureru-l-hikem, 9482.

Pitanja i odgovori