Post

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, ne biste li bogobojazni bili.[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se posta, jer on suzbija strast u venama i obuzdava razuzdanost.”[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Za svaku stvar postoji zekat, a zekat tijela je post.”[3]

Poslanik, s.a.v.a.: “Postite, bit ćete zdravi!”[4]

Poslanik, s.a.v.a.: “Postač je u robovanju Allahu i kada spava u svojoj postelji, sve dok ne ogovori vjernika.”[5]

Poslanik, s.a.v.a.: “Nema postača koji se zadesi na mjestu gdje ljudi ob­jeduju, a da njegovi organi ne čine tesbih, i da ga meleci ne blagosil­jaju, a njihovo je blagosiljanje traženje oprosta.”[6]

Poslanik, s.a.v.a.: “Post je štit od Vatre.”[7]

Fatima, mir s njom: “Allah Uzvišeni je učinio post obaveznim radi učvršćivanja iskrenosti.”[8]

Imam Bakir, mir s njim: “Post i Hadž umiruju srce.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Gospodar je rekao: ‘Post je Moj i Ja nagrađujem za njega.’”[10]

Imam Sadik, mir s njim: “San postača je ibadet, njegova šutnja je tesbih, djela su mu prihvaćena, a dova mu je uslišana.”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Postač ima dva veselja: jedno prilikom iftara, a drugo prilikom susreta sa svojim Gospodarom.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko posluži postaču iftar, ima nagradu kao i on.”[13]

Imam Askeri, mir s njim, kada je bio upitan o svrsi obavezivanja postom: “Da imućan čovjek osjeti tegobu gladi, pa da se smiluje siro­mašnim.”[14]

Podsticaj na dobrovoljni post

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko posti jedan dan dobrovoljno, kada bi mu bilo dato zlata koliko je Zemlja, to ne bi bilo ravno nagradi koju će dobiti na Sudnjem danu.”[15]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko posti jedan dan dobrovoljno radi Božije nagrade, za njega je oprost osiguran.”[16]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko svakog mjeseca posti po tri dana dobrovoljnog posta, on je kao čovjek koji je postio cio život, jer Uzvišeni Gospo­dar je rekao: Ko dođe sa dobrim djelom, za njega ima deseterostruku nagradu.”[17]

Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek posti jedan dan dobrovoljnog posta da bi dobio nagradu od Boga, a On ga zbog toga uvede u Džen­net.”[18]

Pravila posta

Poslanik, s.a.v.a.: “Allah Svevišnji kaže: ‘Čiji tjelesni udovi ne poste od Mojih zabrana, ne treba Mi njegovo uzdržavanje od hrane i pića zbog Mene.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Post znači uzdržavati se od zabranjenog kao što se čovjek uzdržava od hrane i pića.”[20]

Fatima, mir s njom: “Kakve koristi postaču od posta ako ne nadzire jezik, uši, oči i organe?!”[21]

Muhammed ibn Muslim: “Rekao je Imam Sadik, mir s njim: ‘Kada postiš, moraju ti postiti uši, oči, kosa, koža’, i nabrojao je ostale or­gane pored ovih, pa reče: ‘Nemoj da ti dan kada postiš bude isti kao i dan kada ne postiš.’”[22]

Prednosti posta u vrelim i hladnim danima

Poslanik, s.a.v.a.: “Post zimi je lahka zarada.”[23]

Imam Sadik, mir s njim: “Najbolji džihad je post na žegi.”[24]

Imam Sadik, mir s njim: “Zima je proljeće za vjernika. U njoj je noć duga, što mu pomaže u noćnom namazu, a dan je kratak, što mu pomaže u postu.”[25]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

 

[1] El-Bekare, 183.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 23610.

[3] Fedailu-l-ešhuri-s-selase, 75/57.

[4] Ed-Da‘vat, 76/179.

[5] Sevabu-l-a‘mal, 75/1.

[6] Isto, 77/1.

[7] El-Kafi, 4/62/1.

[8] El-Bihar, 96/369/50.

[9] Emali-t-Tusi, 296/582.

[10] El-Kafi, 4/63/6.

[11] El-Fekih, 2/76/1783.

[12] El-Kafi, 4/65/15.

[13] Isto, 4/68/1.

[14] El-Bihar, 96/369/50.

[15] Me‘ani-l-ahbar, 409/91.

[16] Emali-s-Saduk, 443/2.

[17] De‘aimu-l-islam, 1/383.

[18] El-Kafi, 4/63/5.

[19] El-Firdevs, 5/242/8075.

[20] El-Bihar, 96/294/21.

[21] De‘aimu-l-islam, 1/268.

[22] El-Kafi, 4/78/1.

[23] El-Fekih, 4/356/5762.

[24] El-Bihar, 96/256/38.

[25] Me‘ani-l-ahbar, 228/1.

Pitanja i odgovori