Ljubav

Ljubav je bliskost

Imam Ali, mir s njim: “Ljubav je srodstvo koje se stiče.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Za rodbinsku bliskost je potrebnija uzajamna ljubav nego za uzajamnu ljubav rodbinska bliskost.”[2]

Šta donosi ljubav?

Imam Ali, mir s njim: “Tri osobine priskrbljuju ljubav: lijep moral, lijepa blagost i skrušenost.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Tri osobine priskrbljuju ljubav: pobožnost, poniznost i darežljivost.”[4]

Oni koji ne zaslužuju ljubav

Ne treba da ljudi koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio.[5]

Imam Ali, mir s njim: “Ljubav svjetine raspršuje se kao oblaci i rasplinjuje se kao fatamorgana.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Ljubav koja se najbrže prekida je ljubav zlih ljudi.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se da ne zavoliš neprijatelje Allahove i da ljubav svoju ne podariš nikome drugome osim Allahovim prijateljima, jer ćeš biti proživljen s onom skupinom ljudi koju voliš.”[8]

Ljubav kao prepreka spoznaji

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tvoja ljubav za nečim te zasljepljuje i čini gluhim.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Oko zaljubljenog je slijepo za mahane drage osobe, a uho mu je gluho za njezine ružne postupke.”[10]

Znakovi ljubavi

Imam Ali, mir s njim: “Onaj ko te voli odvraća te od lošega.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Ko voli neku stvar, stalno je spominje.”[12]

Jačina vjernikove ljubavi prema Allahu

Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom Putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.”[13]

Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. A da znaju mnogobošci da će onda kada dožive patnju – svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati.[14]

Imam Husejn, mir s njim, u svojoj dovi: “Ti si Onaj koji je uklonio druge iz srca onih koje voliš, tako da nemaju ljubavi ni za šta osim za Tebe. Onaj ko je Tebe izgubio, šta je našao?! A šta je izgubio onaj ko je Tebe našao?! Sigurno je propao onaj ko je zadovoljan nečim mimo Tebe!”[15]

Imam Sadik, mir s njim: “Vjera u Allaha neće biti čista sve dok čovjeku Allah ne bude miliji od njega samog, od oca, majke, djece, žene, imetka i svih ljudi.”[16]

Imam Sadik, mir s njim: “Srce je hram Božiji, zato ne nastanjuj u Božiji hram nikoga osim Allaha.”[17]

Imam Sadik, mir s njim: “Ljubav je vrjednija i veća od straha.”[18]

Ono što donosi Allahovu ljubav

U hadisu o Miradžu: “O Muhammede, za Mene je obavezna ljubav prema onima koji se međusobno vole zbog Mene. Za Mene je obavezna ljubav prema onima koji su uzajamno samilosni zbog Mene. Za Mene je obavezna ljubav prema onima koji se zbog Mene povezuju. Za Mene je obavezna ljubav prema onima koji se pouzdaju u Mene. Moja ljubav nema znaka, niti konačnog odredišta, niti kraja. Bilo koji znak da im uzdignem, drugi znak im spustim.”[19]

Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Ničim Mi se Moj rob ne može omiliti dražim od onoga čime Sam ga obavezao.’”[20]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada se vjernik udalji od Ovoga svijeta, stiče visok položaj i kuša slast Allahove ljubavi, a u očima onoga koji obožava Ovaj svijet on je kao luđak. Međutim, njega je obuzela slast ljubavi prema Allahu i ničim se ne zanima osim Njime.”[21]

Oni koje Allah voli

Allah zaista voli one koji dobra djela čine.[22]

Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.[23]

A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli.[24]

Allah strpljive voli.[25]

Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.[26]

Zaista Allah voli pravedne.[27]

Allah voli one koji se na Njegovu Putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.[28]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah voli stidljivog, suzdržljivog, čednog, kreposnog čovjeka.”[29]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Zaista Allah voli svako potišteno srce i voli svakog zahvalnog roba.”[30]

Imam Bakir, mir s njim: “Zaista Allah voli čovjeka koji se šali u društvu, ali bez bestidnoga govora, i čovjeka čija je misao vezana za Allaha Jedinog, i onoga koji je okićen strpljivošću i onoga koji se ponosi obavljanjem namaza.”[31]

Oni koje Allah ne voli

I borite se na Allahovom Putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu.[32]

Allah ne voli smutljivce.[33]

On doista ne voli rasipnike.[34]

On doista ne voli one koji se ohole.[35]

Allahu najdraži ljudi

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najdraži Allahovi robovi Allahu su oni koji najviše koriste Njegovim robovima i najvrjedniji su u ispunjavanju Njegova prava. To su upravo oni koji vole dobro i činjenje dobrih djela.”[36]

Imam Sadik, mir s njim: “Najdraži rob Allahu je čovjek istinoljubiv u govoru, koji pazi na namaz i na ono što mu je Allah propisao kao obavezno, te ispunjava povjereni mu amanet.”[37]

Ono što proizlazi iz Allahove ljubavi

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je.”[38]

Imam Ali, mir s njim: “Kada Allah zavoli roba, On mu srce nadahne ibadetom.”[39]

Imam Sadik, mir s njim: “Koga raduje saznanje da ga Allah voli, neka ispunjava Allahove naredbe i neka nas slijedi. Zar nije čuo Allahove riječi upućene Poslaniku: Ako Allaha volite[40]

Mjerilo položaja kod Allaha

Imam Sadik, mir s njim: “Ko želi da sazna svoj položaj kod Allaha, neka sagleda koliki je položaj Allaha kod njega, jer rob ima isti položaj kod Allaha kakav Allah ima kod Svoga roba.”[41]

Znak čovjekove ljubavi prema Allahu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Znak ljubavi prema Uzvišenom Allahu je ljubav prema sjećanju na Njega. Znak mržnje prema Uzvišenom Allahu je odvratnost prema sjećanju na Njega.”[42]

Imam Sadik, mir s njim, o onome što je Uzvišeni Allah objavio Musau, a.s.: “Laže onaj ko misli da Me voli, a kada ga prekrije noć, zanemari Me. Zar nije da svaki zaljubljenik voli osamljivanje sa svojim ljubljenim?!”[43]

Najveći položaj

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah je rekao: ‘Ničim Mi se više ne omili Moj rob kao onim što sam mu učinio obaveznim. On mi ukazuje ljubav mustehabima (dobrovoljnim djelima) dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, Ja sam njegov sluh kojim sluša, vid kojim gleda, jezik kojim govori, ruka kojom uzima, noga kojom hodi. Kada mi čini dovu, Ja mu se odazivam, kada traži, Ja mu udovoljavam.’”[44]

Nespojivost ljubavi prema Allahu i ljubavi prema Ovom svijetu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljubav prema Ovom svijetu i ljubav prema Allahu nikada se ne mogu sastati u jednom srcu.”[45]

Imam Sadik, mir s njim: “Tako mi Allaha, ne voli Allaha onaj ko voli Ovaj svijet i druge mimo nas uzima za vođe.”[46]

Poticanje na ljubav prema Allahu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je rekao Davudu, a.s.: ‘Zavoli Me i učini Me voljenim kod Mojih stvorenja!’ Davud reče: ‘O Gospodaru moj, da, ja Te volim, ali kako da Te učinim voljenim kod stvorenja?’ Gospodar reče: ‘Spomeni im Moje blagodati. Sigurno, kada im to spomeneš, oni će Me zavoljeti.’”[47]

Ljubav zbog Allaha

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje djelo je voljeti zbog Allaha i mrziti zbog Allaha Uzvišenoga.”[48]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., jednom od svojih ashaba: “O robe Allahov, voli radi Allaha, mrzi radi Allaha, prijateljuj radi Allaha, budi neprijatelj radi Allaha, jer zaista nećeš steći Allahovo prijateljstvo osim ovim, niti će čovjek okusiti slast imana, čak i da obavlja mnogo namaza i posti mnogo, dok ne bude ovakav. Danas, u vašem vremenu većina prijateljstava među ljudima je samo radi Ovoga svijeta. Zbog Ovoga svijeta su prijatelji, zbog Ovoga svijeta se mrze.”[49]

Imam Sadik, mir s njim: “Nikada se neće sresti dva vjernika, a da nije veći onaj čija je ljubav prema bratu veća.”[50]

Imam Sadik, mir s njim: “Svako ko ne voli zbog vjere i ne mrzi zbog vjere je bez vjere!”[51]

Imam Dževad, mir s njim: “Allah je objavio jednom Svom poslaniku: ‘A što se tiče tvoga zuhda na Ovome svijetu, on ti ubrzava bezbrižnost, a tvoja posvećenost Meni čini te cijenjenim kod Mene. Međutim, da li si zbog Mene bio neprijatelj nekome ili si zbog Mene bio prijatelj sa nekim?’”[52]

Čovjek je sa onim koga voli

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek je sa onim koga voli.”[53]

Neki čovjek je pitao Božijeg Poslanika o Sudnjem danu, a Poslanik reče: ‘Šta si spremio za njega?’ On reče: ‘Nisam spremio ništa veliko, osim što volim Allaha i Njegova Poslanika.’ Poslanik reče: ‘Ti si sa onim koga voliš.’”[54]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Tuhafu-l-‘ukul, 97.

[2] Nehdžu-l-belaga, izreka 318.

[3] Gureru-l-hikem, 4684.

[4] Tuhafu-l-‘ukul, 316.

[5] El-Mudžadele, 22.

[6] Gureru-l-hikem, 9872.

[7] Isto, 3124.

[8] Isto, 2703.

[9] ‘Avaliju-l-leali, 1/290/149.

[10] Gureru-l-hikem, 6314.

[11] Isto, 7718.

[12] Isto, 7851.

[13] Et-Tevbe, 24.

[14] El-Bekare, 165 (Pogledati: Ali ‘Imran, 31; El-Maide, 51–57; Et-Tevbe, 25; Eš-Šu‘ara, 77–82; El-Džumu‘a, 6).

[15] El-Bihar, 98/226/3.

[16] Isto, 70/25/25.

[17] Džami‘u-l-ahbar, 518/1468.

[18] El-Kafi, 8/129/98.

[19] Iršadu-l-kulub, 199.

[20] El-Kafi, 2/82/5.

[21] Isto, 2/130/10.

[22] El-Bekare, 195.

[23] El-Bekare, 222.

[24] Ali ‘Imran, 76.

[25] Ali ‘Imran, 146.

[26] Ali ‘Imran, 159.

[27] El-Maide, 42.

[28] Es-Saff, 4.

[29] El-Kafi, 2/112/8.

[30] Isto, 2/99/30.

[31] El-Mehasin, 1/456/1056.

[32] El-Bekare, 190.

[33] El-Maide, 64.

[34] El-En‘am, 141.

[35] En-Nahl, 23.

[36] Tuhafu-l-‘ukul, 49.

[37] Emali-s-Saduk, 243/8.

[38] Ali ‘Imran, 31.

[39] Gureru-l-hikem, 4066.

[40] El-Kafi, 8/14/1.

[41] El-Bihar, 71/156/74.

[42] Kenzu-l-‘ummal, 1776.

[43] Emali-s-Saduk, 292/1.

[44] El-Mehasin, 1/454/1047.

[45] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[46] El-Kafi, 8/129/98.

[47] Kisasu-l-enbija, 205/266.

[48] Kenzu-l-‘ummal, 24638.

[49] ‘Ilelu-š-šerai‘, 140/1.

[50] El-Mehasin, 1/411/937.

[51] El-Kafi, 2/127/16.

[52] Tuhafu-l-‘ukul, 455.

[53] Kenzu-l-‘ummal, 24684–24685; Sahihu Muslim, 4779.

[54] Isto, 25553.

Pitanja i odgovori