Milost i samilost

Allahova milost

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah je stvorio stotinu milosti na dan stvaranja Nebesa i Zemlje. Svaka od tih milosti je veličine koliko je između Zemlje i Neba. Nakon toga je jednu milost spustio na Zemlju i posredstvom nje su stvorenja međusobno milostiva; majka osjeća milost prema djetetu, ptice i divlje životinje piju vodu i stvorenja žive.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Niko neće ući u Džennet osim Božijom milošću.” Pitali su: “Čak ni ti?” Poslanik reče: “Čak ni ja, osim ako me Allah ne obaspe Svojom milošću.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada biste poznavali veličinu Allahove milosti, sigurno biste se u nju pouzdavali.”[3]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Ne treba se čuditi kako se spasio onaj koji se spasio, već onome koji i pored velike milosti Božije strada!”[4]

Stvari koje privlače Allahovu milost

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Izložite se Allahovoj milosti onim čime vas je On obavezao u pokornosti Njemu.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Sjećanjem na Allaha spušta se milost Njegova.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Samilošću prema drugima spušta se Allahova milost.”[7]

Poticanje na samilost

Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.[8]

A uz to da su od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju; oni će biti sretnici![9]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Milostivi, Uzvišeni i Hvaljeni milostiv je prema samilosnim ljudima. Budite samilosni prema onima na Zemlji da bi prema vama bili samilosni oni na Nebu.”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dozivat će dozivatelj u Džehennemu: ‘O Premilostivi! O Dobročinitelju! Spasi me Džehennema!’ Allah će zapovjediti meleku i on će ga izbaviti iz Džehennema. Stat će pred Allaha, dž.š., i On će reći: ‘Da li si se smilovao vrapcu?’”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Budi samilostan da bi prema tebi bili samilosni.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Čudim se onome ko se nada samilosti od nadređenog, a nije samilostan prema potčinjenom.”[13]

Oni koji imaju pravo na samilost

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Budi samilostan prema uglednoj osobi koja je ponižena, prema imućnom koji je postao siromašan i učenjaku koji je nastradao u vremenu neznalica.”[14]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Smiluj se skromnim siromasima.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Budi samilostan sa djecom iz svoje porodice, a poštuj starije.”[16]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Kenzu-l-‘ummal, 10464.

[2] Isto, 10407.

[3] Isto, 10387.

[4] El-Bihar, 78/153/17.

[5] Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[6] Gureru-l-hikem, 4209.

[7] Isto, 4343.

[8] El-Feth, 29.

[9] El-Beled, 17–18.

[10] Kenzu-l-‘ummal, 5969; Sunenu-t-Tirmizi, 1847.

[11] Isto, 5992.

[12] Emali-s-Saduk, 174/9.

[13] Gureru-l-hikem, 6255.

[14] El-Bihar, 74/405/2.

[15] Kenzu-l-‘ummal, 5983.

[16] Emali-l-Mufid, 222/1.

Pitanja i odgovori