Roditelji i dijete

 Vrijednost djeteta

Poslanik, s.a.v.a.: “Za svako stablo postoji plod, a plod srca je dijete.”[1]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “U sreću čovjeka ubraja se da ima dijete koje će mu biti od pomoći.”[2]

Imam Bakir, mir s njim: “U sreću čovjeka ubraja se da ima di­jete u kojem će prepoznavati svoje osobine, poput lika, ćudi i po­našanja.”[3]

 Dijete je iskušenje

I znajte da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Al­laha nagrada velika.[4]

Poslanik, s.a.v.a.: “Naša djeca su naše džigerice. Mala su naši naredbo­davci, velika naši neprijatelji. Požive li, iskušenje su nam, a umru li, tuga su nam.”[5]

Poslanik, s.a.v.a.: “Dijete je uzrok straha, iznurivanja i rastuženosti.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Nipošto ne odvajaj najveći dio djelovanja svoga ženi i djeci svojoj. Jer ako žena tvoja i djeca tvoja budu štićenici Božiji, Allah ne zanemaruje štićenike Svoje. A ako budu neprijatelji Božiji, pa zašto da se brineš i zaokupljaš neprijate­ljima Božijim?!”[7]

 Ljubav prema djetetu

Poslanik, s.a.v.a.: “Volite djecu i budite milostivi prema njima!”[8]

Poslanik, s.a.v.a., o čovjeku koji je rekao: “Nikada nisam poljubio di­jete”, nakon što je otišao odatle, reče: “Ovaj čovjek je po mom miš­ljenju džehennemlija.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista će se Allah smilovati Svome robu zbog njegove jake ljubavi prema svome djetetu.”[10]

Podjetinjiti s djetetom

Imam Ali, mir s njim: “Ko bude imao dijete, neka se ponaša djetinjasto s njim.”[11]

Džabir: “Otišao sam kod Poslanika, s.a.v.a., kada mu Hasan i Husejn bijahu na leđima, a on se četveronoške pogurio govoreći: ‘Kako vam je dobra kamila i kako ste vi lijepi jahači!’”[12]

 Valjano dijete

I oni koji govore: “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih!”[13]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je valjano dijete mirisni cvijet od džennet­skoga cvijeća.”[14]

Poslanik, s.a.v.a.: “Valjano dijete je mirisni cvijet od Allaha kojeg dijeli među Svojim robovima.”[15]

Poslanik, s.a.v.a.: “U sreću čovjeka ubraja se i čestito dijete.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Nisam tražio od moga Gospodara di­jete lijepog lica, niti dobrog stasa, već sam tražio od moga Gospodara di­jete pokorno Allahu, koje će imati strah od Njega, tako da kada pogle­dam u njega, a ono pokorno Allahu, da mi to bude radost.”[17]

Imam Sadik, mir s njim: “Nasljedstvo Allahovo nakon Njegova roba vjernika je čestito dijete koje moli za oprost njegovih grijeha.”[18]

 Zabrana iskazivanja mržnje prema kćerima

Poslanik, s.a.v.a.: “Ne mrzite kćerke jer su one dragocjeni prijatelji.”[19]

Poslanik, s.a.v.a.: “Kćerke, one su saosjećajne, pomažu i blagodat je s njima.”[20]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, dž.š., milostiviji prema ženama nego prema muškarcima. I nema muškarca koji svojim ponašanjem raz­veseli žensku osobu, a da ga Allah neće razveseliti na Sudnjem danu.”[21]

Imam Sadik, mir s njim: “Sinovi su blagodat, a kćerke su dobro djelo. A Allah će pitati za blagodati, a nagraditi za dobra djela.”[22]

 Podsticanje na pravednost prema djeci

Poslanik, s.a.v.a.: “Budite pravedni prema djeci kada im nešto dajete i poklan­jate kao što volite da i ona budu prema vama pravedna u dobročin­stvu i milosrđu.”[23]

Imam Ali, mir s njim: “Poslanik, s.a.v.a., vidio je nekog čovjeka koji je imao dvoje djece kako je jedno poljubio, a drugo nije. Tada mu reče: ‘Zašto nisi postupio ravnopravno s njima?!’”[24]  

Podsticanje na dobrotu prema roditeljima

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobro­činstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se ri­ječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Go­spodaru moj, smiluj im se kao što su oni mene, kad sam bio dijete, nje­govali!”[25]

Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan o obavezama prema roditeljima: “Oni su tvoj Džennet i Džehennem.”[26]

Poslanik, s.a.v.a., kada ga je Ibn Mesud upitao za Allahu najdraže djelo: “Namaz na vrijeme.” “Zatim”, upita Ibn Mesud. “Dobročin­stvo prema roditeljima.”[27]

Poslanik, s.a.v.a.: “Blago onome ko čini dobro roditeljima: Allah će mu produžiti život!”[28]

Poslanik, s.a.v.a.: “Božije zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a srdžba Božija je u srdžbi roditelja.”[29]

Imam Sadik, mir s njim: “Činite dobro svojim roditeljima, činit će vam dobro vaša djeca.”[30]

Imam Rida, mir s njim: “Zaista je Allah naredio zahvalnost Njemu i roditeljima. Pa onaj koji ne zahvaljuje svojim roditeljima, nije zah­valan ni Allahu.”[31]

Imam Rida, mir s njim: “Dobročinstvo roditeljima je obavezno makar oni bili i idolopoklonici, ali nema pokoravanja njima u nepos­lušnosti Allahu.”[32]

Podsticanje na dobročinstvo prema roditeljima nakon nji­hove smrti

Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za dobročinstvo roditeljima na­kon njihove smrti: “Da, učenje dova za njih, traženje oprosta za njih, ispun­javanje njihovih oporuka nakon njih, obilazak njihove rodbine, poštivanje njihovih prijatelja.”[33]

Imam Bakir, mir s njim: “Desi se da čovjek bude dobar prema svojim roditeljima za njihova života, ali nakon što presele, on ne vrati nji­hove dugove, ne moli se za oprost njihovih grijeha, pa ga Allah upiše među one koji su neposlušni roditeljima. Desi se da čovjek bude neposlušan i da ne čini roditeljima dobro za njihova života, a kada presele, on vrati njihove dugove, moli se za oprost njihovih gri­jeha, pa ga Allah upiše među one koji su roditeljima poslušni.”[34]

 Džennet je pod majčinim stopama

Poslanik, s.a.v.a.: “Džennet je pod majčinim stopama.”[35]

Poslanik, s.a.v.a., u odgovoru nekom čovjeku koji mu je rekao: “Nema lošeg djela koje ja nisam učinio, pa ima li za mene oprosta?”: “Je li ti živ ko od roditelja?” On reče: “Otac.” Poslanik, s.a.v.a., reče: “Idi i budi dobar prema njemu.” Nakon što je otišao, Poslanik, s.a.v.a., reče: “Kamo sreće da je to bila majka!”[36]

Imam Sadik, mir s njim: “Došao je čovjek kod Poslanika i upi­tao ga: ‘O Poslaniče, kome da činim dobro?’ Poslanik reče: ‘Majci.’ ‘A za­tim?’ – upita čovjek. ‘Majci’, odgovori Poslanik. ‘A zatim?’ – opet će čovjek. ‘Majci’, ponovi mu Poslanik. ‘A zatim?’ – još jednom će čovjek. ‘Ocu’, odgo­vori Poslanik.”[37]

 Uznemiravanje roditelja

Imam Sadik, mir s njim: “Najblaži oblik nepoštovanja roditelja je: ‘Uh.’ Da je Allah našao nešto manje od toga, sigurno bi i to zabra­nio.”[38]

Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Božijim riječima: I iz milosti bude pred njima ponizan: “Ne gledaj prema njima, osim sa milošću i nježnošću, ne povisuj glas nad njihovim glasom, niti svoje ruke nad nji­hovim rukama, niti hodaj ispred njih.”[39]

Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa Božijim riječima: I govori s njima s poštovanjem: “Ako te udare, reci im: ‘Da vam Allah oprosti!’”[40]

 Neposlušnost roditeljima

Poslanik, s.a.v.a.: “Kaže se neposlušnom djetetu: ‘Radi šta hoćeš, ali ti ja zaista neću oprostiti!’”[41]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko rastuži roditelje, bio im je neposlušan.”[42]

Imam Sadik, mir s njim: “Neposlušnost roditeljima je od ve­likih grijeha, jer je Allah, dž.š., neposlušnika roditeljima učinio grješnikom i nesretnikom.”[43]

Imam Sadik, mir s njim: “U neposlušnost roditeljima ubraja se i oštar pogled.”[44]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko pogleda u svoje roditelje s mržnjom, čak i kad su mu nanijeli nepravdu, neće mu Allah prihvatiti ni­jedan namaz.”[45]

Imam Hadi, mir s njim: “Neposlušnost roditeljima povlači za sobom oskudicu i vodi u poniženje.”[46]

 Pravo roditelja nad djecom

Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za obaveze djece prema roditeljima: “Ne zovi ga imenom, ne idi ispred njega, ne sjedaj prije njega i ne izlaži ga pogrdi.”[47]

Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji mu je rekao: “Moj otac želi prisvojiti moj imetak”: “Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu.”[48]

 Pravo djece kod roditelja

Poslanik, s.a.v.a.: “Između ostalog, tri su prava koja djeca imaju kod svojih roditelja: izabiranje lijepog imena, da ga nauče pisanju i da ga ožene kada odraste.”[49]

Imam Ali, mir s njim: “Pravo djeteta kod roditelja je da mu izabere lijepo ime, da ga lijepo odgoji i da ga pouči Kur'anu.”[50]

Imam Sadik, mir s njim: “Obavezne su ocu tri stvari za dijete: izabiranje dobre majke za njega, izabiranje lijepog imena i trud u odga­janju.”[51]

Imam Sadik, mir s njim: “Dobrota čovjeka prema svome djetetu je dobrota prema svojim roditeljima.”[52]

 Odgajanje djeteta

Poslanik, s.a.v.a.: “Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgojite!”[53]

Poslanik, s.a.v.a.: “Odgajajte djecu da steknu tri vrline: ljubav prema Poslaniku, ljubav prema Ehli-bejtu i da uče Kur'an.”[54]

Poslanik, s.a.v.a.: “Učite djecu plivanju i streljaštvu!”[55]

Poslanik, s.a.v.a.: “Dijete je gospodar sedam godina, pa je sluga se­dam godina, pa pomoćnik sedam godina. Ako si zadovoljan njime dok si ga pomagao do dvadeset prve godine, dobro i jest, a ako nisi, prepusti ga njemu samom i ti si po pitanju njega opravdan kod Boga.”[56]

Imam Ali, mir s njim: “Naređujte svojoj djeci da stiču znanje!”[57]

Imam Ali, mir s njim: “Poučavajte svoju djecu namazu i budite strogi prema njima po pitanju namaza kada postanu punoljetna.”[58]

Imam Sadik, mir s njim: “Dječak se igra sedam godina, uči se­dam godina, stiče znanje o dopuštenom i zabranjenom sedam godina.”[59]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 4, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Ertan Basarik


[1] Kenzu-l-‘ummal, 45415.

[2] El-Kafi, 6/2/2.

[3] Isto, 6/4/2.

[4] El-Enfal, 28.

[5] Džami‘u-l-ahbar, 283/755.

[6] Isto, 284/758.

[7] Nehdžu-l-belaga, izreka 362.

[8] El-Kafi, 6/49/3.

[9] Isto, 6/50/7.

[10] Isto, 6/50/5.

[11] El-Fekih, 3/483/4707.

[12] El-Bihar, 43/285/50.

[13] El-Furkan, 74.

[14] El-Kafi, 6/3/10.

[15] Isto, 6/2/1.

[16] El-Bihar, 104/98/67.

[17] Isto, 104/98/66.

[18] Mekarimu-l-ahlak, 1/471/1610.

[19] Kenzu-l-‘ummal, 45374.

[20] Isto, 45399.

[21] El-Kafi, 6/6/7.

[22] Isto, 6/7/12.

[23] Kenzu-l-‘ummal, 45347.

[24] El-Bihar, 74/84/94.

[25] El-Isra, 23-24.

[26] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/316/10.

[27] Isto, 3/314/1.

[28] Isto, 3/317/17.

[29] Isto, 3/322/30.

[30] El-Bihar, 74/65/31.

[31] El-Hisal, 156/196.

[32] El-Bihar, 74/72/55.

[33] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/323/32.

[34] El-Kafi, 2/163/21.

[35] Kenzu-l-‘ummal, 45439.

[36] El-Bihar, 74/82/88.

[37] El-Kafi, 2/159/9.

[38] Isto, 2/348/1.

[39] Isto, 2/158/1.

[40] Isto, 2/158/1.

[41] El-Bihar, 74/80/82.

[42] Kenzu-l-‘ummal, 45437.

[43] ‘Ilelu-š-šerai‘, 479/2.

[44] El-Kafi, 2/349/7.

[45] El-Bihar, 74/61/26.

[46] Isto, 74/84/95.

[47] El-Kafi, 2/159/5.

[48] Kenzu-l-‘ummal, 45933.

[49] Mekarimu-l-ahlak, 1/474/1627.

[50] Nehdžu-l-belaga, izreka 409.

[51] El-Bihar, 78/236/67.

[52] Mekarimu-l-ahlak, 1/475/1633.

[53] Kenzu-l-‘ummal, 45410.

[54] Isto, 45409.

[55] Vesailu-š-ši‘a, 12/247/13.

[56] Kenzu-l-‘ummal, 45338.

[57] Isto, 45953.

[58] Gureru-l-hikem, 6305.

[59] Vesailu-š-ši‘a, 12/247/12.

Pitanja i odgovori