Činiti dobro

Imam Ali, mir s njim: “Činjenje dobročinstva, pomoć onima ko­jima je nanesena nepravda i gostoprimljivost, sredstva su gospod­stva.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Dobročinstvo je zaliha za vječnost.”[2]

Imam Husejn, mir s njim: “Znajte da dobročinstvo donosi zah­valu i da ga slijedi nagrada. Kada biste vidjeli dobročinstvo u liku čovjeka, vidjeli biste lijepog čovjeka, čija ljepota donosi radost gle­daocu, a nadmašuje sve ljude, a ukoliko biste vidjeli pokuđeno djelo, vidjeli biste veoma ružnog čovjeka, odurnog i nakaznog, od kojeg srce osjeća gađenje i pred kojim se oko zatvara.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Prvi koji će ući u Džennet su dobro­činitelji.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Dobročinitelji na Dunjaluku – dobro­činitelji su i na Ahiretu usljed činjenice da će im prevagnuti dobra djela pa će ih poklanjati grješnicima.”[5]

Imam Dževad, mir s njim: “Dobročinitelji su potrebitiji za onim što rade od onih kojima se čini dobro zbog toga što nagrada, po­nos i lijep spomen pripadaju njima. Dakle, svako dobro koje čini, čovjek prvo čini sebi, što znači da ne treba očekivati od drugih zah­valu za dobro koje je učinio sebi samom.”[6]

 Podsticaj na dobročinstvo i dobrim i lošim lju­dima

Poslanik, s.a.v.a.: “Najveća mudrost nakon vjerovanja je naklonost prema ljudima i činjenje dobra i dobrim i lošim ljudima.”[7]

Poslanik, s.a.v.a.: “Čini dobro i onome koji ga zaslužuje i onome koji ga ne zaslužuje. Ako ga učiniš onome ko ga ne zaslužuje, znaj da ga ti zaslužuješ.”[8]

Kretanje dobročinstva iz ruke u ruku

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko udijeli milostinju siromahu, za to će imati na­gradu. Kad bi ta milostinja prošla kroz ruke četrdeset hiljada ljudi pa sti­gla do siromaha, svi bi imali potpunu nagradu.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi dobročinstvo kružilo kroz osamdeset ruku, svi bi imali nagradu za njega, a vlasniku ne bi bilo ništa uskraćeno.”[10]

Zabrana isticanja svoga dobročinstva

Imam Ali, mir s njim: “Daruj život svome dobročinstvu tako što ćeš usmrtiti sjećanje na njega!”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Kada ti se učini dobro, sjeti ga se, kada ga učiniš, zaboravi ga.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Mjerilo dobročinstva je u izostavljanju njegova isticanja.”[13]

Upotpunjavanje dobročinstva

Poslanik, s.a.v.a.: “Dovesti dobročinstvo do završetka vrjednije je od njegova započinjanja.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ne dovrši svoje dobročinstvo, upropastio ga je.”[15]

Imam Kazim, mir s njim: “Dobročinitelj neće upotpuniti svoje dobročinstvo prema vjerniku, osim trima stvarima: smatrat će svoje djelo malehnim, skrivat će ga i ubrzat će njegovo obavljanje. Ko svoje djelo prema vjerniku smatra malehnim, uzdiže svoga brata, a ko svoje djelo smatra velikim, ponižava svoga brata. Ko prikrije dobročin­stvo prema bratu, učinio je plemenito djelo, a ko ubrza svoje obećanje, uljepšao je svoje davanje.”[16]

Zabrana omalovažavanja dobročinstva

Poslanik, s.a.v.a.: “Ne potcjenjuj nijedno dobročinstvo, pa makar to bilo nasmijano lice prilikom susreta s bratom.”[17]

Imam Ali, mir s njim: “Ne smatraj bezvrijednim nikakvo dobro­ koje možeš učiniti tako što ćeš ga žrtvovati za nešto veće od njega. Zaista je neznatno djelo učinjeno u času kada je pot­rebno korisnije od većeg učinjenog u stanju bespotrebnosti. Svakog dana učini ono zbog čega ćeš napredovati na Pravom putu.”[18]

Znak da je dobročinstvo prihvaćeno

Imam Ali, mir s njim: “Najbolje dobročinstvo je ono koje se čini dobrim ljudima.”[19]

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o znaku prihvaćenosti čovjeka kod Gospodara: “Znak da je čovjek, tj. njegovo djelo prihva­ćeno kod Gospodara su dobročinstva na pravim mjestima. Ukoliko nije tako, u tom slučaju nema prihvaćenosti.”[20]

Nagrada za dobročinstvo

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko povede slijepca četrdeset koraka uređenim putem, kad bi sva Zemlja bila ispunjena zlatom da se njegovo djelo na­gradi, to ne bi vrijedilo koliko igla naspram njegovog djela, a ako mu pomogne da prođe opasno mjesto, na Sudnjem danu nagrada za njegovo djelo bit će sto hiljada puta veća od Zemlje.”[21]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ušao je čovjek u Džennet zato što je sklonio trnovitu granu s puta kojim idu vjernici.”[22]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko izgradi pokraj puta kakav zaklon za prolaznike, na Sudnjem danu Allah, dž.š., će ga proživjeti na rasnoj devi od bisera, a lice će mu obasjavati stanovnike Dženneta.”[23]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko spriječi da skupinu muslimana pogodi šteta od poplave ili požara, za njega je Džennet obavezan.”[24]

Imam Sadik, mir s njim: “Samo ime govori da je dobročinstvo dobro, i ništa bolje nema od dobročinstva, osim nagrade za njega.”[25]

Naređivanje činjenja dobra a odvraćanje od činjenja zla

I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini do­bro, a od zla odvraćati, oni će šta žele postići.[26]

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine do­bra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbe­nici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici.[27]

A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju.[28]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko naređuje dobro, a odvraća od zla, namjesnik je Božiji na Zemlji i halifa Poslanikov.”[29]

Poslanik, s.a.v.a.: “Mrzak je Bogu slabi vjernik koji nema vjere.” Upi­taše ga: “Koji vjernik nema vjere?” Poslanik reče: “Onaj koji ne sprje­čava činjenje loših djela.”[30]

Imam Ali, mir s njim: “Naređivanje dobra, odvraćanje od zla i očuvanje Božijih granica oslonci su vjerozakona.”[31]

Imam Ali, mir s njim: “Sva dobra djela, pa čak i borba na putu Božijem, u poređenju s naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla su kao ispljuvak prema dubokom moru.”[32]

Imam Ali, mir s njim: “Naređivanje dobra je najbolje ljudsko djelo.”[33]

Imam Ali, mir s njim: “Znajte da naređivanje dobra i odvra­ćanje od zla nisu nikome približili čas smrti niti su mu prekinuli opskrbu.”[34]

Imam Husejn, mir s njim, je govorio: “Nije dozvoljeno oku, koje vjeruje da gleda neposlušnost Allahu, a da to stanje ne promijeni prije negoli trepne.”[35]

Imam Bakir, mir s njim: “Zaista je naređivanje dobra i odvra­ćanje od zla put vjerovjesnika i staza dobročinitelja, velika odredba po­moću koje se uspostavljaju ostali farzovi, osiguravaju putevi, stiče ha­lal zarada, odvraća nepravda, izgrađuje zemlja, ostvaruje pravo kod ne­prijatelja ili mu se sveti te uređuju poslovi.”[36]

Opasnost napuštanja naređivanja dobra i odvraćanja od zla

Poslanik, s.a.v.a.: “Ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će vas sve zahvatiti Božija kazna.”[37]

Imam Ali, mir s njim, u oporuci Hasanu i Husejnu nakon što ga je Ibn Muldžem ranio: “Ne odustajte od pozivanja na dobro i odvraćanja od zla pa da zli ljudi među vama zavladaju da biste se vi zatim molili, a da to ne bude od vas prihvaćeno.”[38]

Onaj koji je zadovoljan djelom skupine

Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji je zadovoljan djelom skupine neke poput je onoga koji učestvuje s njom u tome. A svaki onaj koji sud­jeluje u činjenju neispravnog djela ima dva grijeha. Jedan grijeh je zbog toga što čini loše djelo, a drugi je grijeh zbog zadovoljstva tim djelom.”[39]

Imam Dževad, mir s njim: “Ko pokuđeno djelo smatra do­brim, bit će sudionik u njemu.”[40]

Imam Dževad, mir s njim: “Ko zatekne vršenje nekog djela pa ga bude smatrao pokuđenim, smatrat će se kao onaj koji nije bio prisu­tan, a ko bude odsutan od nekog djela, ali bude zadovoljan njime, smatrat će se kao da ga je zatekao.”[41]

Uvjeti onoga koji naređuje dobro

Poslanik, s.a.v.a.: “Neka naredba onoga koji naređuje da se čine do­bra djela bude na valjan način izvršena.”[42]

Poslanik, s.a.v.a., kada mu je rečeno: “Ne naređujemo niti zabranju­jemo, osim onoga što u potpunosti sami činimo ili od čega se u potpunosti uz­državamo.”: “Ali, što se vas tiče, naređujte dobra djela, čak ako ih sva i ne činite i odvraćajte od loših djela, čak ako se od svih i ne uzdržavate.”[43]

Imam Ali, mir s njim: “Ne smatram valjanim da odvraćam ljude od onoga čega se sam ne klonim ili da im naređujem ono u čemu ih nisam pretekao svojim djelom.”[44]

Imam Ali, mir s njim: “Prokleo je Allah one koji naređuju do­bra djela, a sami ih ne čine i one koji zabranjuju loša, a sami ih čine.”[45]

Imam Ali, mir s njim: “Sprječavajte da se čine loša djela, a zabranite ih i sebi samima, jer naređeno vam je da prvo sebe spri­ječite pa tek zatim da drugima zabranjujete.”[46]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko ima tri vrline, naređivat će čin­jenje dobrih djela i zabranjivat će loša: čini ono što naređuje i izbjegava ono što zabranjuje, pravedno naređuje i zabranjuje, te kada naređuje i zabranjuje, čini to blago i ljubazno.”[47]

Najniže razine odvraćanja od zla

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko od vas vidi loše djelo, neka ga izmijeni rukom, ukoliko ne može rukom, neka to učini jezikom, a ukoliko ne može ni jezikom, neka to učini srcem, i to je najslabiji iman.”[48]

Poslanik, s.a.v.a.: “Pazite! Neka nikoga od vas strah od ljudi ne spriječi da kaže istinu kada je vidi, pa će se sjetiti Veličanstva Allahova. Govor istine ne ubrzava smrtni čas niti udaljava opskrbu.”[49]

Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji napusti sprječavanje zabra­njenih djela srcem, rukom i jezikom, mrtvac je među živima.”[50]

Imam Ali, mir s njim: “Naredio nam je Poslanik, s.a.v.a., da grješnike susrećemo smrknutih lica.”[51]

Imam Sadik, mir s njim: “Dovoljno je časti za vjernika da Bog zna da mu je u srcu odricanje od viđenog lošeg djela.”[52]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Gureru-l-hikem, 6585.

[2] Isto, 980.

[3] Mustedreku-l-vesail, 12/343/14242.

[4] Ed-Da‘vat, 108/240.

[5] Emali-t-Tusi, 304/610.

[6] Kešfu-l-gumme, 3/137.

[7] El-Bihar, 74/401/44

[8] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/35/76.

[9] Sevabu-l-a‘mal, 342/1.

[10] El-Kafi, 4/18/2.

[11] Gureru-l-hikem, 2282.

[12] Isto, 4000.

[13] Isto, 9734.

[14] Emali-t-Tusi, 596/1235.

[15] Gureru-l-hikem, 9115.

[16] Tuhafu-l-‘ukul, 403.

[17] Kenzu-l-fevaidi lil-Keradžeki, 1/212.

[18] El-Dža‘ferijjat, 233.

[19] Gureru-l-hikem, 4983.

[20] El-Bihar, 74/419/47.

[21] Isto, 75/15/8.

[22] El-Hisal, 32/111.

[23] Sevabu-l-a‘mal, 343/1.

[24] El-Kafi, 5/55/3.

[25] Mekarimu-l-ahlak, 1/294/915.

[26] Ali ‘Imran, 104.

[27] Ali ‘Imran, 110.

[28] Et-Tevbe, 71.

[29] Mustedreku-l-vesail, 12/179/13817.

[30] El-Kafi, 5/59/15.

[31] Gureru-l-hikem, 6818.

[32] Nehdžu-l-belaga, izreka 384.

[33] Gureru-l-hikem, 1977.

[34] El-Kafi, 5/57/6.

[35] Tenbihu-l-havatir, 2/179.

[36] El-Kafi, 5/56/1.

[37] Vesailu-š-ši‘a, 11/407/12.

[38] Nehdžu-l-belaga, oporuka 47.

[39] Isto, izreka 154.

[40] Kešfu-l-gumme, 3/139.

[41] Tuhafu-l-‘ukul, 456.

[42] Kenzu-l-‘ummal, 5523.

[43] Tenbihu-l-havatir, 2/213.

[44] Gureru-l-hikem, 3780.

[45] Nehdžu-l-belaga, govor 129.

[46] Isto, govor 105.

[47] El-Hisal, 109/79.

[48] Et-Ter­gibu ve-t-tehzib, 3/223/1.

[49] Kenzu-l-‘ummal, 5570.

[50] Et-Tehzib, 6/181/374.

[51] El-Kafi, 5/59/10.

[52] Isto, 5/60/1.

Pitanja i odgovori