Oprost

Naknada za nepravdu jeste nepravda poput nje, a onaj koji oprosti i iz­miri se, pa nagrada mu je u Allaha; On, uistinu, ne voli one koji ne­pravdu čine.[1]

Oni koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savla­đuju i ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine.[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Uvijek kada vam dođe srdžba odagnajte je oprostom. Zaista će na Sudnjem danu pozvati pozivač: ‘Neka ustanu oni čija je nagrada kod Allaha’, pa će ustati samo oni koji su opraštali. Zar niste čuli riječi Allaha Uzvišenog: A onaj koji oprosti i izmiri se, pa na­grada mu je u Allaha.”[3]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah puno oprašta i voli oprost.”[4]

Poslanik, s.a.v.a.: “Opraštajte! Zaista oprost uvećava čast vjernicima. Zato, opraštajte jedni drugima, uzdići će vas Allah!”[5]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko mnogo oprašta, produžuje mu se život.”[6]

Poslanik, s.a.v.a.: “Prelazite preko posrtaja grješnih ljudi, Allah će vas zbog toga sačuvati od zle sudbine!”[7]

Imam Bakir, mir s njim: “Pokajanje potaknuto oprostom vrjednije je i lakše od pokajanja usljed kažnjavanja.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Tri su ćudoredna postupanja koja su i dunjalučka i ahiretska: oprost onome koji ti je nanio nepravdu, stupanje u doticaj s onim što je s tobom prekinuo vezu i strpljivo podnošenje kada se prema tebi postupa sa neznanjem.”[9]

Podsticaj na lijep oprost

Mi smo zacijelo Nebesa i Zemlju i ono što je između njih stvorili sa isti­nom. Čas oživljenja će sigurno doći, zato ti velikodušno oprosti.[10]

Imam Ali, mir s njim: “Nije oprostio pogrešku onaj čovjek koji zbog grijeha izgrdi.”[11]

Imam Rida, mir s njim, u vezi sa riječima Božijim: Zato ti ve­likodušno oprosti: “To je oprost bez kazne, oštrog prijekora i prigova­ranja.”[12]

Podsticaj na oprost u trenutku posjedovanja moći

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko oprosti kada je u mogućnosti osvetiti se, oprostit će mu Allah na Teškome danu.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Kada dobiješ nadmoć nad neprijateljem svojim, učini mu oprost zahvalom za nadmoć nad njim.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Oprost je zekat pobjede.”[15]

Imam Husejn, mir s njim: “Najviše oprašta onaj čovjek koji oprašta kada je moćan.”[16]

Oprost i pomirenje

Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji mu se žalio na poslugu: “Oprosti im da bi na taj način pridobio njihova srca!” Reče: “Poslaniče, oni se razli­kuju u svom lošem ponašanju.” Poslanik, s.a.v.a., odgovori: “Oprosti im!” Čovjek je to i učinio.[17]

Imam Ali, mir s njim, u savjetovanju sina Hasana, mir s njim: “Kada neko od njih (posluga i pastiri) zasluži da zbog grijeha bude kažnjen, opomeni ga na lijep način, jer zaista je za onoga koji ima razum opomena s oprostom djelotvornija od udarca.”[18]

Šta ne treba opraštati

Imam Ali, mir s njim: “U mjeri u kojoj plemenitog čovjeka oprost popravlja, opakog kvari.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Nagradi dobro djelo, a oprosti ružno dok nema štete za vjeru ili slabosti za moć islama.”[20]

Božiji oprost

Allah, zaista, briše grijehe i prašta.[21]

Poslanik, s.a.v.a., kada ga je Aiša pitala o učenju dove u noći Kadr: “Reći ćeš: ‘Bože, zaista Ti puno opraštaš i voliš oprost, pa oprosti mi!’”[22]

Tenbihul-havatir: Beduin upita: “Poslaniče, ko će svoditi račun ljudima na Sudnjem danu?” Poslanik odgovori: “Allah, dž.š.” Beduin reče: “Spašeni smo, tako mi Gospodara Kabe!” Poslanik upita: “Kako to, o beduine?” Beduin reče: “Zato što plemeniti oprašta kada je mo­ćan.”[23]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista će vas Allah Uzvišeni pitati, o za­jednico robova Njegovih, o vašim malim i velikim djelima, javnim i ta­jnim. Ako vas kazni, pa vi ste bili nepravedniji, a ako vam oprosti, pa On je plemenitiji.”[24]

Imam Ali, mir s njim, u dovama: “Bože, razmišljam o Tvome oprostu pa mi greške postaju beznačajne, zatim se sjetim težine Tvoje kazne pa mi nesreća postane veoma mučna.”[25]

Imam Ali, mir s njim: “Bože moj, odgajaj me oprostom Svo­jim, a ne pravdom Svojom!”[26]

Imam Ali, mir s njim: “Svako ko se udaljava od zabrana Boži­jih hrli mu u susret oprost Božiji.”[27]

Imam Ali, mir s njim: “Međutim, Allah iskušava robove Svoje teškoćama raznim, određuje im da služe kroz napore raznovrsne i iskušava ih neugodnostima različitim, sve to da bi protjerao oholost iz srca njihovih, da bi nastanio poniznost u duše njihove i da bi sve to učinio kapijama otvorenim za dobrotu Svoju i sredstvima prikladnim oprosta Svoga.”[28]

Imam Sadik, mir s njim, govorio je: “Bože, zaista je priličnije da Ti oprostiš od mogućnosti da budem kažnjen!”[29]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

 

[1] Eš-Šura, 40.

[2] Ali ‘Im­ran, 134.

[3] A‘lamu-d-din, 337.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 7005.

[5] El-Kafi, 2/107/3.

[6] A‘lamu-d-din, 315.

[7] Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[8] El-Kafi, 2/108/6.

[9] Isto, 2/107/3.

[10] El-Hidžr, 85.

[11] Gureru-l-hikem, 9567.

[12] A‘lamu-d-din, 307.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 7007.

[14] Nehdžu-l-belaga, izreka 11.

[15] Isto, izreka 211.

[16] Ed-Durretu-l-bahire, 29.

[17] Mustedreku-l-vesail, 9/7/10041.

[18] Tuhafu-l-‘ukul, 87.

[19] Kenzu-l-fevaidi lil-Keradžeki, 2/182.

[20] Gureru-l-hikem, 4788.

[21] En-Nisa, 43.

[22] Sunen Ibn Madždže, 3850.

[23] Tenbihu-l-havatir, 1/9.

[24] Nehdžu-l-belaga, uputa 37.

[25] Emali-s-Saduk, 73/9.

[26] Nehdžu-l-belaga, govor 227.

[27] El-Bihar, 78/90/95.

[28] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[29] Gureru-l-hikem, 2/418.

Pitanja i odgovori