Djeca

Djeca su Božiji polog, Božija blagodat i znamenje.

a od žena vaših daje vam sinove i unuke[1]

..daruje vam stoku i sinove. [2]

Roditelji, pak, odgovorni su za njihovo zdravlje, razvoj, obrazovanje i odgoj.

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre[3]

Majka ne treba da trpi štetu zbog svog djeteta, a ni otac zbog svog djeteta.[4]

Za njihov dobar odgoj će vidjeti nagradu, a za loš odgoj će uslijediti kazna.

i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.[5]

Pravi stradalnici su oni koji na Sudnjem danu i sebe i čeljad svoju upropaste![6]

U predajama Ehli-bejta, mir neka je s njima, govori se o pravima koje dijete ima kod svojih roditelja, a to su: 1) da mu izaberu lijepo ime; 2) da se njegovu majku izdržava i pazi; 3) da ga roditelji smatraju svojim; 4) pravo na higijenu (čistoću i obrezivanje); 5) odgovarajuća ishrana; 6) odgoj i obrazovanje; 7) ljubav prema njemu; 8) poštivanje; 9) pomaganje u dobru.

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a. rekao je: “Pravo djeteta kod oca, ako je muško, jeste da on pazi i brine se o njegovoj majci, da mu nadije lijepo ime, da ga poduči Kur’anu, da ga očisti (obreže ga) i da ga poduči plivanju, a ukoliko je kćerka da je nauči suru En-Nur, da je ne uči suru Jusuf, da je ne smjesti u prometne prostorije (misli se na prostor u kojem njeno obrazovanje, život i posao neće biti izložen pogledima i neće imati kontakta s nemahremima) te da požuri s njenom udajom.”[7]

Imam Sedžad, mir neka je s njim, kaže:  “Pravo tvoga djeteta jeste da znaš da je ono tvoje i da njegovo dobro i zlo na Ovome svijetu zavise od tebe.”[8]

Higijena djeteta

Spolna higijena djeteta

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je: “Neka čovjek ne opći sa svojom ženom u sobi u kojoj je prisutno dijete, jer to će dovesti do spolnog zastranjenja djeteta.”[9]

Sprječavanje bolesti

Među prava djeteta spada i sprječavanje nekih oboljenja.

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Zabranjeno je muškarcu da opći sa svojom ženom dok ona ima menstruaciju, a učini li tako pa na svijet dođe dijete oboljelo od lepre ili vitiliga, neka ne krivi nikoga osim samoga sebe… Pokuđeno je da čovjek opći sa ženom ako je prethodno imao poluciju zbog sna, a nije uzeo gusl, a učini li tako pa na svijet dođe umno poremećeno dijete, neka ne krivi nikoga osim sebe.”[10]

Među slučajeve sprječavanja bolesti spada i odricanje od spolnog čina u određenim vremenima. Časni Poslanik, s.a.v.a., u vezi s tim je rekao: “O Ali, ne opći sa svojom ženom u noćima polovine i početka lunarnog mjeseca. Zar ne vidiš da umno poremećeni u noćima polovine i početka mjeseca često imaju napade?”[11]

Imam Sadik, mir neka je s njim, također je rekao: “Ne opći sa svojom ženom na početku, u sredini i na kraju lunarnog mjeseca. Jer, ko bude činio tako, neka prihvati da će mu dijete biti pobačeno.” Zatim je rekao: “Ili će biti umno poremećen. Zar ne vidiš da umno poremećeni u noćima na početku, polovini i kraju mjeseca često imaju napade?”[12]

Naravno, na osnovu predaje od Imama Alija, mir neka je s njim, prva noć mjeseca Ramazana je izuzeta iz ove zabrane.

“Mustehab je da čovjek opći sa svojom ženom prvu noć Ramazana.”[13]

Jedan od načina sprječavanja bolesti kod djece jeste ne pričati prilikom općenja sa svojom suprugom.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., zabranio je govor prilikom općenja sa suprugom, zato što to uzrokuje nijemost djeteta.”[14]

Pranje

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Perite svoju djecu od prljavštine, jer šejtan namiriše prljavštinu, pa uplaši dijete u snu, a i dva meleka pisara zajedno s njim budu uznemirena.”[15]

Obrezivanje djeteta sedmoga dana

Među pitanja higijene djeteta spada i tradicija obrezivanja. Od Imama, mir neka je s njim, se prenosi: “Svoje (muško) novorođenče obrežite sedmoga dana (po rođenju), kako bi bilo čisto.”[16]

Zaštita duhovnim sredstvima

Među načine zaštite djeteta duhovnim sredstvima spada učenje ezana na desno i ikameta na lijevo uho. Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “O Ali, kad dobiješ sina ili kćerku, na desno uho im prouči ezan, a na lijevo ikamet, pa im šejtan nikada neće moći naštetiti.”[17]

Rekao je i: “O Ali, kad općiš sa svojom ženom, kaži: Bismillah, allahumme džennibniš- -šejtāne ve džennibiš-šejtāne mā rezaktenī, pa ako vam je suđeno dijete, šejtan mu neće nikada naštetiti.”[18]

Ishrana djeteta

Pravo na ishranu Ishrana djeteta, posebno u periodu dojenja, predmetom je pažnje Svetog zakonodavca i uspostavljeni su propisi koji se tiču toga. U časnom Kur’anu kaže se: Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta je dužan da ih, prema svojoj mogućnosti, hrani i odijeva.[19] 

Nagrada za dojenje djeteta

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Kada žena zatrudni, ona je poput postača, klanjača i mudžahida koji se svojim životom i imetkom bori na Božijem putu, a kada rodi, niko ne zna koliko je velika njena nagrada! Kada doji dijete, svaki gutljaj djeteta ravan je oslobađanju iz ropstva nekog od potomaka Ismaila, mir neka je s njim, a kad prestane s dojenjem, na rame joj se spusti melek i kaže: ‘Zaista ti je oprošteno, započni svoje djelo iznova!’”[20]

Obrazovanje i odgoj djeteta

Islam obraća pažnju na nekoliko pitanja kad je riječ o obrazovanju i odgoju djeteta:

  1. Vjerska znanja, poput akaida, ahlaka, kiraeta, poznavanja ahkama i obavljanja ibadeta;
  2. Društveni propisi i vještine;
  3. Odbrambeni propisi i vještine, od kojih smo neke spomenuli, a na neke ćemo ukazati u nastavku.
Nagrada za podučavanje Kur’anu i propisima vjere

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Ko nauči svoje dijete Kur’anu, na Danu sudnjem takvi roditelji će biti pozvani pa će biti odjeveni u odjeću od čijeg će svjetla sijati lica dženetlija.”[21]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Kur’an će na Sudnjem danu dovesti poblijedjelog čovjeka, pa će reći svome Gospodaru: ‘Ovaj čovjek je neko čije sam dane uzimao u žeđi i noći u bdijenju.!’ […] Pa će na Danu sudnjem svi gledati te roditelje i smatrati njih dvoje velikim, a i njih dvoje će biti začuđeni tim svojim položajem, pa će pitati: ‘Gospodaru, otkud ova veličina?’ Bog će im kazati: ‘Ta veličina jeste zbog toga što ste podučili svoje dijete Kur’anu i odgojili ga na temelju vjere islama i u ljubavi prema Poslaniku Muhammedu, s.a.v.a., i Aliju, mir neka je s njim!’”[22]

Kazna za zapostavljanje vjerskog obrazovanja djece

Poslanik, s.a.v.a, pogledao je prema nekoj djeci i rekao: “Teško djeci u posljednjem vremenu zbog njihovih roditelja!” Upitaše ga: “Poslaniče Božiji, da li zato što će njihovi očevi biti mušrici?” On reče: “Ne, nego se radi o očevima koji su vjernici, ali ne uče djecu ničemu od vjerskih obaveza, već ih sprječavaju u učenju i zadovoljavaju se sitnom ovosvjetskom korišću koja im stiže od njihove djece. Ja se njih odričem, a i oni se odriču mene.”[23]

Poučavanje odbrambenim i društvenim vještinama

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Poučite svoju djecu plivanju i streljaštvu.”[24]

Također je rekao: “Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgajajte, da bi vam bilo oprošteno.”[25]

Rekao je i: “O Ali, pravo djeteta kod oca jeste da ga poduči lijepom ponašanju i da ga postavi na dobro mjesto.”[26]

Ljubav prema djeci

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je:“Ko poljubi svoje dijete, Bog mu upiše dobro djelo.”[27]

Također je kazao: “Mnogo ljubite svoju djecu, jer doista za svaki poljubac imate po jedan stepen u Džennetu dug pet stotina godina.”[28]

Abdullah ibn Mesud priča: “Bio sam kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kad uđe Husejn ibn Ali, mir neka je s njim, a Poslanik ga uze i poljubi. Spusti svoje usne na njegove i reče: ‘O Bože, ja ga volim, pa i Ti voli njega i svakog ko njega voli!’”[29]

Napomena: Iz ovog plemenitog hadisa i spomenute Poslanikove, s.a.v.a., dove u njemu proizlazi da djecu treba odgajati tako da vole Imama Husejna, mir neka je s njim, jer djeca koja vole Imama Husejna, mir neka je s njim, obuhvaćena su ovom Poslanikovom, s.a.v.a., dovom.

Kazna za manjak ljubavi prema djeci

Jednog dana Božiji Poslanik, s.a.v.a., poljubi Hasana i Husejna, mir neka je s njima, a čovjek po imenu Ujejna ili – u drugoj predaji – Ekra ibn Habis reče: “Imam desetero djece i nikada nijedno od njih nisam poljubio.” Poslanik, s.a.v.a., mu kaza: “Ko nema milosti, neće ni prema njemu biti milosti.” Prema jednoj predaji, Poslanika, s.a.v.a., su te njegove riječi toliko naljutile da mu se lice zajapurilo i rekao mu je: “Šta da ti radim ako ti je Bog oduzeo milost iz srca?! Ko nije milostiv prema našoj djeci i nema poštovanja prema našim starima nije od nas (muslimana)!”[30]

Poštivanje djece

Poštovanje i plemenitost važni su činioci zdravog ponašanja.

“Onaj ko cijeni sebe ne pridaje nikakvog značaja svojim strastima.”[31]

Upravo zato, pored ljubavi prema djeci, treba ih nadahnuti i duhom plemenitosti.

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Ukažite poštovanje svojoj djeci i lijepo ih odgojite, pa će vam biti oprošteno.”[32]

Poštivanje kroz davanje lijepog imena djetetu

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Prvo što svako od vas pokloni djetetu jeste lijepo ime, pa dajite im lijepa imena.”[33]

Rekao je također: “Kad date djetetu ime Muhammed, onda ga poštujte, dajte mu mjesta na vašim skupovima i ne pravite grimase pred njim.”[34]

Nagrada za davanje imena po Božijem Poslaniku Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: „Nema trpeze za kojom se nađe neko po imenu Ahmed ili Muhammed, a da ta kuća dva puta dnevno ne bude posvećena.”[35]

Ženidba i udaja djece

Poslanik Božiji, s.a.v.a., rekao je: “Tri su prava djeteta kod oca, a među njih spada i to da mu, kad dosegne zrelost, nađe supružnika.”[36]

Pomoć djetetu

Poslanik Božiji, s.a.v.a., rekao je: “Smilovao se Bog onome ko pomaže svoje dijete u dobru.” Upitaše: “Kako da ga pomogne u dobru?”, pa on reče: “Da prihvati od njega onoliko koliko je ovaj u mogućnosti, i da pređe preko onoga što je ovome teško.”[37]

Poštovanje jednakosti među djecom

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Svojoj djeci dijelite poklone podjednako.”[38]

Poslanik, s.a.v.a., vidje čovjeka koji je imao dvoje djece, ali je samo jedno od njih poljubio, pa mu reče: “Zašto se prema njima jednako ne ophodiš?”[39]

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Postupajte pravedno prema svojoj djeci, onako kako biste voljeli da se prema vama postupa pravedno u dobru i ljubaznosti.”[40]

Prednost dobrostivosti prema kćerima

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Ko ode na trgovište, kupi kakav dar, pa ga ponese svojoj porodici jeste poput onoga ko nosi sadaku potrebitima, a kćerima (u davanju poklona) treba dati prednost u odnosu na sinove. Jer, onaj ko obraduje svoju kćer jeste poput onoga ko je iz ropstva oslobodio čovjeka iz loze hazreti Ismaila.”[41]

Također, rekao je: “Pri davanju poklona držite se jednakosti među djecom, a ukoliko želite nekoga više darovati, onda više dajte kćerima.”[42]

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2018, prijevod: Muamer Kodrić

[1] En-Nahl, 72.

[2] Eš-Šu’arā’, 133.

[3] Et-Tahrīm, 6.

[4] El-Bekara, 233.

[5] Merjem, 55.

[6] Eš-Šūra, 45.

[7] El-Kāfi, vol. 6, str. 49.

[8] El-Fekīh, vol. 2, str. 622.

[9] El-Kāfi, vol. 5, str. 499-500.

[10] ‘Ilelu-š-šerā’i, str. 514.

[11] Vesāilu-š-šī‘a, vol. 20, str. 131.

[12] Isto, str. 129.

[13] El-Kāfi, vol. 4, str. 180.

[14] Kitābu-l-hisāli, vol. 2., str. 520.

[15] ‘Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 69.

[16] El-Kāfi, vol. 6, str. 35.

[17] Tuhafu-l-‘ukūl, str. 13.

[18] Isto, str. 12.

[19] El-Bekara, 233.

[20] El-Emālī li-š-šejhi-s-Sadūk, str. 411-412.

[21] El-Kāfi, vol. 6, str. 49.

[22] Tefsir koji se pripisuje Imamu Askeriju, a.s.; Bihāru-l-envār, vol. 89, str. 32.

[23] Džāmi’u-l-ahbār, str. 106.

[24] El-Kāfi, vol. 6, str. 47.

[25] Mekārimu-l-ahlāk, str. 222.

[26] El-Fekīh, vol. 4, str. 372.

[27] El-Kāfi, vol. 6, str. 49.

[28] Revdatu-l-vā‘izīn, str. 369. Danas, napretkom znanosti postalo je jasno koliko je u odgoju djece i razvoju njihove ličnosti značajno ukazivanje ljubavi djeci, a naročito ljubljenje djece.

[29] Kefājetu-l-eser, str. 81.

[30] Bihāru-l-envār, vol. 43, str. 282-283.

[31] Gureru-l-hikem, str. 231.

[32] Mekārimu-l-ahlāk, str. 222.

[33] En-Nevādir, str. 6.

[34]Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 29.

[35] Isto.

[36] Revdatu-l-vā‘izīn, str. 369.

[37] Kitābu-s-serā’ir, str. 595.

[38] El-Hilāf, vol. 3, str. 564.

[39] El-Dža‘ferijjāt , str. 55.

[40] Mekārimu-l-ahlāk, str. 220.

[41] El-Emālī li-š-šejhi-s-Sadūk, str. 577.

[42] El-Ihlāf, Tusi, vol. 3, str. 564.

Pitanja i odgovori