Tragovi znanja i mudrosti

Vjerovanje

Kur'an:

Allah svjedoči da nema boga, osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema boga, osim Njega, Silnog i Mudrog![1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „…A četiri su znaka znanja: znanje Boga, znanje ljubavi Njegove, znanje onog što On ne voli i znanje Njegovih zapovijedi, uz njihovo čuvanje dok se ne izvrše.“[2]

Strahopoštovanje

 Kur'an:

…A strahopoštovanje prema Allahu od robova Njegovih imaju učeni, Allah je, zaista, silan i praštajući.[3]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Glava mudrosti je strah od Boga Višnjeg.“[4]

Djelo

U djelu Medžme‘u-l-bejan se prenosi od Džabira: „Vjerovjesnik, s.a.v.a., je proučio ajet: …ali ih samo učeni shvaćaju, i rekao: ‘To je učeni koji shvaća ono što je od Boga, iskazuje Mu poslušnost i kloni se ljutnje Njegove.'“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Učen je onaj koji radi po znanju, pa makar to šta radi bilo malo.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, objašnjavajući šta se grana iz znanja, rekao: „Iz znanja proističu: bogatstvo, pa makar učeni bio siromašan, darežljivost, pa makar bio tvrdica, strahopoštovanje, makar bio beznačajan, zdravlje, makar bio bolestan, blizina, makar bio sasvim daleko, stid, makar bio hvalisav, visost, makar bio prost, čast, makar bio prezren, mudrost i ugled. Sve ovo se grana razumnom po znanju njegovom. Zato, blago li je onom koji razumijeva i zna!“[7]

Lijepa svojstva učenja

Ono što je potrebno u traženju znanja;

A – Iskrenost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji traži znanje u ime Boga Višnjeg bolji je kod Boga od borca na Putu Božijem.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne tražite znanje da biste se njime nadmetali s učenima, niti da biste se prepirali s glupima, a niti da njime odbijate lica ljudi od vas. Onaj koji to bude činio, ući će u Vatru. Nego, učite u ime Boga Višnjeg i za Drugi svijet!“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., podsjećajući na lijepa svojstva vjernika, rekao je: „On ne odbija znanje ni od svoga neprijatelja, ne uči, osim da sazna, i ne saznaje, osim da postupa po saznanju!“[10]

B – Izbor dobrog učitelja 

Kur'an:

Neka čovjek pogleda u hranu svoju![11]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, ovo znanje je vjera, pa dobro gledajte od koga uzimate vjeru svoju!“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne sjedite, osim s učenim koji vas zove iz troje u troje: iz oholosti u poniznost, iz obmanjivanja u međusobno savjetovanje i iz neznanja u znanje.“[13]

C – Čuvanje redoslijeda „preče od prečeg“

U djelu Tevhid se prenosi od Ibn Abbasa da je Vjerovjesniku, s.a.v.a., došao jedan beduin i rekao: „'O Allahov Poslaniče, pouči me začudnostima znanja!’ On je upitao: ‘Šta si učinio u pogledu glavnog znanja kada pitaš o njegovim začudnostima?’ Beduin je upitao: ‘Koje je glavno znanje, o Allahov Poslaniče? Poslanik je odgovorio: ‘Spoznaja Boga istinskom spoznajom.’ Beduin je upitao: ‘Šta znači spoznati Boga istinskom spoznajom?’ On je odgovorio: ‘Da Ga spoznaš bez sličan, bez jednak i bez premac. I da je On: Jedan, Jedini, Vidljivi, Skriveni, Prvi, Posljednji, da Njemu nema ravnog, niti sličnog. To je istinska spoznaja Njega.'“[14]

 D – Poznavanje

U zbirci Musned Ahmeda ibn Hanbela se prenosi od Abdurrahmana: „Kazivao nam je od drugova Vjerovjesnika, s.a.v.a., onaj koji nas je poučavao, da su oni od Allahova Poslanika, s.a.v.a., uzimali po deset ajeta, i sve dok ne bi upoznali znanje koje je u njima i po njemu radili, ne bi uzimali drugih deset.“[15]

E – Pisanje

U djelu El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn se prenosi od Amra ibn el-Asa, koji je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Svežite znanje!’ Ja sam upitao: ‘Šta je njegovo vezanje?’ On je odgovorio: ‘Njegovo zapisivanje.'“[16]

F – Pitanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Znanje – to su riznice, a njihovi ključevi – to su pitanja. Zato pitajte, Bog vam se smilovao, jer će četverica biti nagrađeni: pitalac, govornik, slušalac i onaj koji voli njih.“[17]

G – Strpljivost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji se jedan čas ne strpi na poniznost učenja će ostati u poniženju neznanja zauvijek.“[18]

H – Poniznost učitelju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Budite ponizni prema onome od koga učite!“[19]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uz znanje tražite smiraj i blagost; budite blagi onome od koga učite i od koga ste naučili! Ne budite oholi učenjaci pa da vaše neznanje nadvlada vaše znanje!“[20]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Primjer onoga koji stiče znanje u mladosti je poput urezivanja u kamenu, a primjer onoga koji stiče znanje u starosti je poput pisanja po vodi.“[21]

Ono šta ne treba činiti pri traženju znanja; 

A – Učenje u ime nekog drugog, osim Boga

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onom koji stiče znanje licemjerno i da bi se čulo, želeći njime steći Ovaj svijet, Bog će oduzeti blagoslov Svoj, učinit će mu život tjeskobnim i prepustit će ga njemu samom. A onaj koga Bog prepusti njemu samom sigurno će propasti.“[22]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, u oporuci Aliji, mir s njim, rekao: „Onaj koji stekne neko znanje da bi se njime prepirao s glupima ili nadmetao s učenima ili pozivao svijet sebi – bit će među stanovnicima Vatre.“[23]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, u oporuci Ebu Zerru, rekao: „O Ebu Zerre, onaj koji traži znanje da bi njime okretao sebi lica ljudi neće osjetiti miris Dženneta! O Ebu Zerre, onaj koji traga za znanjem da bi njime varao ljude neće osjetiti miris Dženneta!“[24]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji uzima znanje od onih koji su ga dostojni i postupa po njemu – spasio se, a onaj koji njime želi Ovaj svijet – to je sve šta je dobio.“[25]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prvi kome će biti suđeno na Sudnjem danu je čovjek koji je stekao znanje, poučavao druge i učio Kur'an. On će biti priveden s tim znanjem, bit će mu pokazane njegove blagodati i on će ih upoznati. Tada će Bog upitati: ‘Šta si uradio s njime?’ On će odgovoriti: ‘Stekao sam znanje, poučavao sam njemu i učio sam Kur'an u ime Tebe.’ On će reći: ‘Ne govoriš istinu, ti si stekao znanje da bi se govorilo: ‘On je učen!’, učio si Kur'an da bi se govorilo: ‘On je učač Kur'ana!’ I tako je govoreno. Potom će biti naređeno, pa će on biti vučen licem po tlu dok ne bude bačen u Vatru.“[26]

B – Stid

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka se starac ne stidi sjesti do mladića i sticati od njega znanje.“[27]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka se starac ne stidi sticati znanje kao što se ne stidi jesti hljeb.“[28]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Ali ‘Imran, 18.

[2] Biharu-l-envar, sv. 1, str. 120, predaja 11.

[3] Fatir, 28.

[4] El-Fakih, sv. 4, str. 376, predaja 5766.

[5] Medžme‘u-l-bejan, sv. 8, str. 446.

[6] Sevabu-l-a‘mal, str. 346, predaja 1.

[7] Tuhafu-l-‘ukul, str. 16.

[8] El-Džami‘u-s-sagir, sv. 2, str. 129, predaja 5251.

[9] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 215.

[10] Et-Temhis, str. 75, predaja 171.

[11] ‘Abese, 24.

[12] Tarihu Džurdžan, str. 547, br. 944.

[13] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 233.

[14] Et-Tevhid, str. 284, predaja 5.

[15] Musnedu ibn Hanbel, sv. 9, str. 126, predaja 23541.

[16] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 1, str. 188, predaja 362.

[17] Tuhafu-l-‘ukul, str. 41.

[18] ‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 285, predaja 135.

[19] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 6, str. 200, predaja 6184.

[20] El-Firdevs, sv. 1, str. 79, predaja 238.

[21] Isto, sv. 4, str. 135, predaja 6420.

[22] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 348, predaja 2660.

[23] El-Fakih, sv. 4, str. 363, predaja 5762.

[24] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 364, predaja 2661.

[25] El-Kafi, sv. 1, str. 46, predaja 1.

[26] Sahihu Muslim, sv. 3, str. 1514, predaja 1905.

[27] El-Firdevs, sv. 5, str. 144, predaja 7765.

[28] Isto, str. 73, predaja 7494.

Pitanja i odgovori