Najvažniji činioci izgradnje društva

Poticanje na ljubav

Zaista, vjernici su braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam bila ukazana milost.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Moji sljedbenici će biti u dobru sve dok se budu međusobno voljeli, darivali i izvršavali povjereno.”[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Dvojica ljudi se neće međusobno voljeti, a da od njih ne bude bolji onaj čija je ljubav prema njegovom drugu veća.”[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Osnova uma, nakon vjerovanja u Boga Svevišnjeg, jeste omiliti se ljudima.”[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Sijelo nije tijesno onima koji se vole.”[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nastojte imati što više braće u vjeri, jer svaki vjernik će imati pravo zauzimanja za drugoga na Dan stajanja.”[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čovjek je sa svojim bratom mnogobrojan.”[7]

Naglašavanje ljubavi u ime Boga Svevišnjeg

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Stroga obaveza je ljubav u ime Boga, stroga obaveza je mržnja u ime Boga!”[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Je li vjera drugo, osim ljubav i mržnja?! Bog Svevišnji kaže: Ako Allaha volite, mene slijedite, pa će Allah i vas voljeti!…”[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najčvršća veza vjerovanja je ljubav u ime Boga i mržnja u ime Boga.”[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Vjernikova ljubav prema vjerniku u ime Boga je od najvećih ogranaka vjerovanja. Znajte, ko voli u ime Boga i mrzi u ime Boga, daje u ime Boga i uskraćuje u ime Boga – on je među odabranim u Boga.”[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o polaganju računa Bogu na Dan stajanja: “Biće doveden čovjek koji će misliti o sebi da je dobročinitelj i smatrati da nema nijednog grijeha. Biće mu rečeno: ‘Jesi li prijateljevao s Mojim prijateljima?’ On će odgovoriti: ‘Bio sam u miru s ljudima.’ Biće upitan: ‘A jesi li bio neprijatelj Mojim neprijateljima?’ On će odgovoriti: ‘O Gospodaru moj, između mene i bilo koga drugoga nije bilo ničega.’ Bog Svevišnji će tada reći: ‘Moju milost ne može zadobiti ko nije bio prijatelj Mojim prijateljima i neprijatelj Mojim neprijateljima.’”[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je molio: “Bože moj, učini nas upućivačima koji su upućeni, ne zalutalima niti onima koji u zabludu odvode, miroljubivim Tvojim prijateljima, a neprijateljem Tvojim neprijateljima, da volimo Tvojom ljubavlju ko Tebe voli i da neprijateljski postupamo Tvojim neprijateljstvom ko se Tebi protivi!”[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Duše su vojnici unovačeni: one među njima koje se međusobno poznaju – slažu se, a one koje se međusobno ne poznaju – ne slažu se.”[14]

One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti.[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada Bog voli nekog čovjeka zovne Džibrila: ‘Ja zaista volim toga pa ga i ti voli!’ I on to oglasi u Nebesima, pa mu se s Plemenitih Visina spusti ljubav među stanovnike Zemlje. To su Božije riječi: One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti. A kada Bog mrzi nekog čovjeka zovne Džibrila: ‘Ja zaista mrzim toga!’ I on oglasi u Nebesima pa se mržnja namijenjena njemu spusti na Zemlju.”[16]

U zbirci Sunen Ibn Madžea prenosi Ebu Zerr od Allahova Poslanika, s.a.v.a., rekavši: “Rekao sam mu: ‘Čovjek radi djelo u ime Boga Svevišnjeg pa ga ljudi za to vole?!’ On je odgovorio: ‘To je ovozemaljska radosna vijest za vjernika.’”[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Lijepa ćud učvršćuje ljubav.”[18]

Dobro i zlo nisu isto! Dobrim uzvrati za učinjeno zlo pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati![19]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ako želiš da te stvorenja vole, čini im dobro i ostavi šta je u rukama njihovim!”[20]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Srca su stvorena da vole onoga ko im čini dobro, a mrze onoga ko im čini zlo.”[21]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Održavanje rodbinskih veza ishodi ljubavlju u porodici, povećava imetak i odgađa životni rok.”[22]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Poklon prouzrokuje ljubav, obnavlja bratstvo i odnosi mržnju.”[23] Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Darivajte se uzajamno pa ćete se voljeti; darivajte se međusobno, jer to sigurno odnosi mržnju!”[24]

Plodovi ljubavi u ime Boga Svevišnjeg

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U koga ima troje našao je slast vjerovanja: ko voli čovjeka samo u ime Boga Svevišnjeg, kome su Bog i Njegov Poslanik draži od svega drugog i kome je draže da bude bačen u vatru nego da se vrati u nevjerstvo, nakon što ga je Bog izbavio iz njega.”[25]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Koga raduje da nađe slast vjerovanja neka voli čovjeka samo u ime Boga Svevišnjeg!”[26]

Toga Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i bogobojazni.[27]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U Danu stajanja prekinuće se rodbinske veze, smanjiti srodstvo, nestati bratstva, osim bratstva u ime Boga, o čemu kazuju riječi Svevišnjeg: Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali.”[28]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko voli neke ljude biće oživljen s njima.”[29]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Mesude, voli dobre ljude jer čovjek će biti s onim koga voli; ako nisi u mogućnosti činiti dobra djela, voli učene jer Bog Svevišnji kaže: Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i potpuno iskrenih, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni krasni drugovi biti![30]

U djelu Bišaretu-l-Mustafa se prenosi od Abdullaha el-Ensarija da je rekao ‘Atijji el-‘Avfiju: “O ‘Atijja, čuo sam svoga prijatelja, Allahova Poslanika, s.a.v.a., kako kazuje: ‘Ko voli neke ljude, biće oživljen s njima; ko voli djelo nekih ljudi, saučesnik je u tom djelu njihovom.’ /…/ O Atijja, voli onoga ko voli porodicu Muhammeda, s.a.v.a., sve dok ih voli, a mrzi onoga ko mrzi porodicu Muhammeda, sve dok ih mrzi, makar bio česti postač-klanjač; budi ljubazan prema onome ko voli Muhammeda i porodicu Muhammeda, jer ako mu se jedna noga poklizne usljed mnoštva njegovih grijeha, druga će mu ostati čvrsta usljed njegove ljubavi prema njima. Zaista, zaljubljenik u njih će stići u Džennet, a onaj ko ih mrzi završiće u Džehennemu!”[31]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja sam zauzimalac od početka moga poslanstva do Dana stajanja svakom od dvojice ljudi koji su se bratimili u ime Boga.”[32]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Oni koji se vole u ime Boga biće u hladu Božijeg Prijestolja u Danu kada neće biti drugog hlada, osim Njegovog; ljudi će se prestrašiti, a oni se neće prestrašiti, ljudi će se bojati, a oni se neće bojati.”[33]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Sedmericu će Bog staviti u Svoj hlad u Danu kada neće biti drugog hlada, osim Njegova: …i dva čovjeka koji su se voljeli u ime Boga, sastali se u ime Njega i rastali u ime Njega.”[34]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko u ime Boga uzme sebi brata, Bog će ga uzdići u Džennetu za stepen koji neće moći postići nikakvim svojim djelom.”[35]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko uspostavi bratski odnos s nekim u islamu, Bog će mu u Džennetu podići kulu od dragulja.”[36]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Odaje onih koji su se voljeli će se u Džennetu vidjeti poput blistave zvijezde koja se pojavi na istoku ili zapadu pa će biti upitano: ‘Ko su ovi?’ Odgovoriće im se: ‘Ovi su se voljeli u ime Boga Svevišnjeg.’”[37]

Nevolje ljubavi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se pomisli, jer je pomisao, zaista, najveća laž! Budite braća u ime Boga kako vam je Bog zapovijedio. Nemojte jedni druge izbjegavati, ni uhoditi, ni jedan o drugom besramno govoriti, ni ogovarati jedan drugog, ni prepirati se međusobno, ni mrziti jedan drugog, ni jedan drugom leđa okretati, niti jedan drugom zavidjeti; zaista zavist guta vjerovanje kao što vatra guta suho drvo.”[38]

Izbor prijatelja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čovjek je u vjeri svoga prijatelja i druga.”[39]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nastojte da dobro upoznate (ispitate) ljude jer čovjeka privlači onaj ko ga ushićuje.”[40]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U posljednjem vremenu pred Smak svijeta će biti najrjeđi pouzdan prijatelj i novac koji je zarađen na dopušten način.”[41]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nastupiće vam vrijeme u kojem će troje biti najrjeđe: novac stečen na dopušten način, prijatelj koji će biti vrijedan bliskosti i pravac Vjerovjesnika, s.a.v.a., po kojem će se postupati.”[42]

Na Dan kad nevjernik prste svoje bude grizao, govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio, nakon što mi je priopćen bio!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.[43]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najveća samoća je loš drug!”[44]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvaj se lošeg druga jer će te zaista po njemu prepoznavati!”[45]

Pravila lijepog ponašanja u iskazivanju ljubavi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada neko od vas voli brata svoga muslimana, neka ga upita za ime njegovo, ime njegova oca i ime njegova roda i plemena, jer njegovo neodložno pravo i iskrenost prijateljstva je da ga to pita; u protivnom, njegovo znanje o njemu je obična glupost.”[46]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada neko od vas voli svoga druga ili brata, neka mu to saopći!”[47]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada neko od vas voli svoga brata neka ga s tim upozna jer je to bolje za međusobne odnose.”[48]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Izrazi ljubav onome ko tebe voli biće čvršća!”[49]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada neko od vas voli svoga brata u ime Boga, neka mu to kaže, jer to čini bliskost trajnijom i ljubav čvršćom.”[50]

Imam Bakir, mir s njim, je prenio: “Neko je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., i rekao: ‘O Allahov Poslaniče, posavjetuj me!’ On ga je, između ostalog, savjetovao, riječima: ‘Susreći svoga brata radosnim licem!’”[51]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nemoj nipošto omalovažiti bilo šta od dobra, pa makar i da samo susretneš svoga brata vedrim licem!”[52]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Trojicu Bog neće ni pogledati u na Dan stajanja niti će ih očistiti i njih čeka bolna kazna: onoga koji oholeći se pusti da mu se krajevi odjeće vuku po tlu, onoga koji svoju robu lažno predstavlja bez nedostataka i onoga koji te susretne lažnom naklonošću dok mu je srce ogrezlo u neiskrenosti.”[53]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Musliman je brat muslimanu; muslimanu nije dopušteno da svome bratu proda nešto s mahanom, a da ga o tome ne obavijesti.”[54]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se tvrdičluka, jer tvrdičluk zaista ishodi da neki ljudi ne podijele zekat, da prekidaju rodbinske veze i da prolijevaju krv.”[55]

U djelu Kenzu-l-‘ummal se prenosi od Enesa: “Vjerovjesnik, s.a.v.a., kada je noću ustajao, učio je tihim glasom. Neko je upitao: ‘O Allahov Poslaniče, zašto ne podigneš glas dok učiš Kur’an?’ Odgovorio je: ‘Ne volim da uznemiravam svoga druga i svoje ukućane.’”[56]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Voli umjereno – neki su prenijeli da je rekao: ‘Ljubi’ – svoga prijatelja jer će možda jednoga dana postati tvoj neprijatelj, a mrzi umjereno svoga neprijatelja jer će možda jednoga dana postati tvoj prijatelj!”[57]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, neki ljudi vole druge ljude toliko da nastradaju u ljubavi prema njima, pa vi nemojte biti kao oni! I, zaista, neki ljudi mrze druge ljude toliko da stradaju u mržnji prema njima, pa vi ne budite kao oni!”[58]

Propisi voljenja

Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima Svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci: “Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim ljubavi prema mojim bližnjima.” A umnožićemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah zaista mnogo prašta i blagodaran je.[59]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čovjek neće uzvjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njega samoga, dok mu moje potomstvo ne bude draže od njegova potomstva, dok mu moja porodica ne bude draža od njegove porodice i dok mu moja osoba ne bude bila draža od njegove osobe.”[60]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ljubav prema meni se neće povezati sa srcem čovjeka, a da Bog neće zabraniti njegovo tijelo Džehennemskoj vatri.”[61]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Temelj islama je ljubav prema meni i mojoj porodici.”[62]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Vjernikova ljubav prema vjerniku u ime Boga je od najvećih ogranaka vjerovanja.”[63]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Budi učen, ili onaj koji uči, ili slušalac učenih, ili ljubitelj njihov, a ne budi nešto peto pa da nastradaš!”[64]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Ebu Zerru: “Trebaš voljeti siromašne te voljeti da se družiš s njima!”[65]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Sve kako se uvećava čovjekovo vjerovanje, uvećava se i njegova ljubav prema ženi.”[66]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o kazivanju o Havli: “O Havla, pravo muža u njegove žene je da bude u kući njegovoj, da bude ljubazna prema njemu, da ga voli i da ga brižno pazi.”[67]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Volite djecu i prema njima budite samilosni; a kada im nešto obećate, ispunite im obećanje, jer oni samo znaju da ih vi opskrbljujete.“[68]

U zbirci Sahih Buharije se prenosi od Ebu Hurejrea: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je poljubio Hasana, sina hazreti Alija, a pored njega je sjedio Akre’ ibn Habis et-Temimi, koji je rekao: ‘Ja imam desetero djece i nisam poljubio nijedno od njih!’ Allahov Poslanik, s.a.v.a., ga je pogledao, a zatim rekao: ‘Onaj ko nema milosti prema drugom, neće se ni prema njemu imati milosti.’”[69]

Onaj koga je zabranjeno voljeti

O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju stičete, sa Mojim i sa svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i progone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono šta tajite i ono šta javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s Pravog puta je skrenuo.[70]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko vjeruje u Boga i u Sudnji dan neka nipošto ne uzima nevjernika za brata i neka se ne druži sa razvratnikom; ko uzme nevjernika za brata ili se druži s razvratnikom, on je nevjernik-razvratnik.”[71]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Dobro se čuvajte druženja sa svakim onim čije je dobro neznatno, zlo jako i duša kvarna; on uzmakne kada se uplaši, a nasrće kada je siguran.”[72]

Uloga ljubavi u uspostavljanju islamske vlasti i njezinom obnavljanju

Objavljivanje ajeta o bratimljenju

U djelu El-Emali Tusija prenosi se od Ibn Abbasa: “Kada je bilo objavljeno: Zaista su vjernici braća. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je izvršio bratimljenje muslimana; tako je pobratimio Ebu Bekra i Omera, Osmana i Abdurrahmana, i toga i toga, sve dok nije pobratimio sve svoje drugove prema njihovim stepenima. A potom je rekao hazreti Aliju, sinu Ebu Talibovu, mir s njim: ‘Ti si moj brat i ja sam tvoj brat!’”[73]

U djelu El-Isti‘ab je zabilježeno: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u Mekki bratimio muhadžire, a zatim je u Medini bratimio muhadžire i ensarije. U oba primjera rekao je hazreti Aliji, mir s njim: ‘Ti si moj brat na Ovom, i na Onom svijetu.’ On je tako izvršio bratimljenje između njega i sebe.”[74]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., učinio seobu u Medinu, pobratimio je sve svoje drugove muhadžire i ensarije i odredio je da nasljeđivanje bude po bratstvu u vjeri, a ne po srodstvu, na šta se odnose riječi Svevišnjeg: ‘Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovu putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedne druge nasljeđuju...’ – pa do riječi Svevišnjeg: ‘A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili – vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti…’ On je tako bližnju rodbinu izuzeo od nasljeđivanja, ustanovivši ga isključivo za ljude Hidžre i vjernike. Potom je Svevišnji, nastavljajući, rekao: ‘Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na Zemlji i nered veliki.’ Tako, kada bi neko od muslimana umro, njih bi naslijedili i ostavština bi pripala njegovom bratu u vjeri, a ne njegovim bližnjim i rodbini. Nakon što je islam ojačao, Bog je s Plemenitih Visina spustio: Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima od njih samih, a žene njegove su – kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira; prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti. To u Knjizi piše. Ovim je kur’anski stavak o nasljeđivanju bio opozvan.”[75]

U zbirci Musned Ebu Ja‘laa se prenosi od Enesa: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je pobratimio dvojicu svojih drugova tako da je jednom od njih noć bila dugačka da bi susreo brata svoga, pa bi ga susretao s ljubavlju i pažnjom, pitajući ga: ‘Kako ti je bilo bez mene?’ A obični ljudi ponašali su se tako da jednom od njih ne bi prošla ni tri dana, a da se ne bi raspitivao šta je s njegovim bratom.”[76]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Mnogo je onih koji vjeruju u mene, a nisu me vidjeli, i smatraju me istinitim, a nisu sa mnom bili! Oni su uistinu moja braća.”[77]

U djelu El-Emali Mufida se prenosi od Avfa ibn Malika: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je jednoga dana rekao: ‘O, kamo sreće da susretnem braću svoju!’ Ebu Bekr i Omer su upitali: ‘A zar mi nismo tvoja braća? Uzvjerovali smo u tebe i iselili smo se s tobom?!’ On, s.a.v.a., je odgovorio: ‘Vi ste uzvjerovali i iselili se, o, kamo sreće da sretnem svoju braću!’ Oni su ponovili šta su upitali, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Vi ste moji drugovi, ali moja braća su oni koji će doći nakon vas: vjerovaće u mene, voljeće me, pomagati mi i smatrati me istinitim, a nisu me ni vidjeli; o, kamo sreće da susretnem braću svoju!’”[78]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao, opisujući braću svoju koja će doći nakon njega: “Kada jedan od njih bude izgovorio jedno Subhanallahi, to će mu biti bolje nego da mu se zemaljske planine pretvore u zlato; pogled u jednog od njih mi je draži od pogleda u Božiju Nepovredivu Kabu; kada jedan od njih među svojim drugovima umre u teškoći imaće nagradu ubijenog između ugla Kabe gdje je Hadžeru-l-esved i Mekami Ibrahima, i imaće nagradu onoga ko umre u Božijem Haremu; a ko umre u Božijem Haremu Bog će ga zaštititi od Najvećeg straha i uvešće ga u Džennet.”[79]

Rasprava o bratimljenju u islamu

1. Ozakonjenje bratimljenja u islamu

Ozakonjenje bratimljenja dolazi na samom početku najistaknutijih kulturnih, političkih, društvenih, privrednih i vojnih pregnuća koje je Allahov Poslanik, s.a.v.a., činio. Ovo zauzimanje uvjerljivo svjedoči da je ozakonjenje bratimljenja povezano s počelom Objave i istovremeno otkriva vrhunac Poslanikovog, s.a.v.a., znanja, mudrosti i umijeća u vođenju islamskog ummeta Pravim putem. Bog Svevišnji je u Kur’anu Časnom riječima Svojim: Zaista su vjernici braća [80] ustanovio zakon na kojem je uspostavio vezu između muslimana i odnos među njima koji ranije nisu postojali. Ta veza ili odnos nazvani su “vjersko bratimljenje”.

2. Najčvršća društvena veza

Ustanovljenjem zakona o vjerskom bratimljenju islam je, s jedne strane, započeo borbu protiv svih oblika omraženog rasnog i etničkog šovinizma, plemenskih svrstavanja i stranačkih ukopavanja i, s druge strane, uspostavio najčvršće odnose i veze društvenog i političkog povezivanja tkiva svjetskog islamskog umeta. Narav jezika u islamskim predajama u objašnjenju te vjerske veze i upućivanja na nju dodatno povećava čuđenje, razmišljanje te privlači pažnju. Islamski spisi se ne zaustavljaju samo na bratimljenju muslimana jednih s drugima nego potvrđuju da su oni braća jedni drugima po jednom ocu i jednoj majci te da je osnova tog bratstva u grumenu gline od kojeg su stvoreni, u njihovoj iskonskoj naravi i u svjetlu njihovog duha.

3. Vjera ljubavi i bratimljenja Islam je vjera ljubavi i bratimljenja.

Stoga se ta vjera ne zadovoljava samo učvršćivanjem veza koje spajaju muslimane, čineći ih čvršćim i jačim, ozakonjenjem čina bratimljenja i usredsređenjem na njegove pojedinačne i zajedničke doprinose i ovosvjetske i onosvjetske blagoslove, nego ljubav među muslimanima čini strogom dužnošću i na toj osnovi uspostavlja saradnju.

4. Filozofija zakona vjerskog bratimljenja

Filozofija ozakonjenja vjerskog bratimljenja i usredsređenja na međusobnu ljubav muslimana se u biti očituje u izgradnji zajednice u kojoj će veza ljubavi i bratstva dostići visoki stepen čvrstine i postojanosti, tako da će članovi zajednice osjećati da su zaista dijelovi jednoga tijela: kada jedan dio oboli i bude napadnut, svi ostali nastoje da mu se odazovu, žureći da mu pruže pomoć, da saosjećaju s njim i da mu pomognu u ozdravljenju, kao u iskazu prenesenom od Vjerovjesnika, s.a.v.a.: “Potrebno je da vjernici budu međusobno poput jednog čovjeka: kada jedan njegov organ oboli svi ostali saosjećaju s njim.”

5. Obnavljanje zavjeta vjerskog bratimljenja na Kraju vremena

Imamo predaje u kojima Vjerovjesnik, s.a.v.a., navodi ljude koji će ustati da pomognu islam na Kraju vremena, predstavljajući ih kao svoju braću po postojanosti, srčanosti, duhovnoj snazi i čvrstini vjerovanja. Istraživanje tih predaja, njihovo razmatranje i stavljanje uz one predaje koje se spominju u objašnjenju kur’anskih ajeta koji izvještavaju o pomagačima islama u vremenu budućem, na šta se odnose riječi Svevišnjeg: Pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole...,[81] te: A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.[82], koje istraživača navode na zaključak da je donošenje zavjeta vjerskog bratimljenja, koje se desilo u najranijem razdoblju islama, jedna od temeljnih pretpostavki za pobjedu koju su izvojevali muslimani i uspostavljanje islamske vlasti pod vodstvom Vjerovjesnika, s.a.v.a. Tako će biti i na Kraju vremena, kada će se ovaj zavjet obnoviti još snažnije, da bi – uz dopuštenje Boga Svevišnjeg – pripremio tlo za uspostavljanje islamske vlade i svjetske države pod vodstvom Mehdija iz roda Muhammeda, s.a.v.a. Tako će se djelatno očitovati istinito Božije obećanje: ..da bi je uzdigao iznad svih vjera[83]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] El-Hudžurat, 10.

[2] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 29, predaja 25.

[3] El-Edebu-l-mufred, str. 166, predaja 544.

[4] El-Hisal, str. 15, predaja 55.

[5] Tarihu Bagdad, sv. 3, str. 226.

[6] El-Džami‘u-s-sagir, sv. 1, str. 152, predaja 1001.

[7] Tarihu Bagdad, sv. 7, str. 57.

[8]Džami‘u-l-ahbar, str. 352, predaja 980.  10 El-Fakih, sv. 4, str. 362, predaja 5762.

[9] Ali ‘Imran, 31; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 2, str. 319, predaja 3148.

[10] El-Fakih, sv. 4, str. 362, predaja 5762.

[11] El-Kafi, sv. 2, str. 125, predaja 3.

 

[12] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 22, str. 59, predaja 140.

[13] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 482, predaja 3419.

[14] El-Fakih, sv. 4, str. 380, predaja 5818.

[15] Merjem, 96.

[16] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 317, predaja 3161.

[17] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 1412, predaja 4225.

[18] Tuhafu-l-‘ukul, str. 45.

[19] Fussilet, 34.

[20] A‘lamu-d-din, str. 268.

[21] El-Fakih, sv. 4, str. 381, predaja 5826

[22] ‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 255, predaja 19.

[23] ‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 294, predaja 183.

[24]El-Kafi, sv. 5, str. 144, predaja 14.

[25] Sahihu Muslim, sv. 1, str. 66, predaja 68.

[26] Šu‘abu-l-iman, sv. 6, str. 491, predaja 9018.

[27] Ez-Zuhruf, 67.

[28] Ed-Durru-l-mensur, sv. 7, str. 388.

[29] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 3, str. 20, predaja 4294.

[30] En-Nisa, 69;’Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 357, predaja 2660.

[31] Bišaretu-l-Mustafa, str. 75.

[32] Hil’jetu-l-evlija, sv. 1, str. 368.

[33] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 20, str. 81, predaja 154.

[34] Sahihu-l-Buhari, sv. 1, str. 234, predaja 629.

[35] Ihjau ‘ulumi-d-din, sv. 2, str. 231.

[36] El-Ihtisas, str. 228.

[37] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 4, str. 174, predaja 11829.

[38] Kurbu-l-isnad, str. 29, predaja 94.

[39] El-Kafi, sv. 2, str. 375, predaja 3.

[40] El-Ihtisas, str. 366.

[41] Tuhafu-l-‘ukul, str. 54.

[42] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 1, str. 35, predaja 88.

[43] El-Furkan, 27-29.

[44] Džami‘u-l-ahbar, str. 83.

[45] Tarihu Dimešk, sv. 14, str. 46.

[46] El-Kafi, sv. 2, str. 671, predaja 3.

[47] El-Mehasin, sv. 1, str. 415, predaja 953.

[48] En-Nevadir li-r-Ravendi, str. 12.

[49] El-Ihvan, str. 136, predaja 66.

[50] El-Ihvan, str. 138, predaja 69.

[51] El-Kafi, sv. 2, str. 103, predaja 3.

[52] Sahihu Muslim, sv. 4, str. 2026, predaja 2626.

[53] Tefsiru-l-‘Ajjaši, sv. 1, str. 179, predaja 69.

[54] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 755, predaja 2246.

[55] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 452, predaja 7404.

[56] Isto, sv. 2, str. 319, predaja 4123.

[57] El-Emali li-t-Tusi, str. 622, predaja 1285.

[58] Firdevsu-l-ahbar, sv. 1, str. 291, predaja 919.

[59] Eš-Šura, 23.

[60] ‘Ilelu-š-šerai‘,str. 140, predaja 3.

[61] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 184, predaja 939.

[62] Kenzu-l-‘ummal, sv. 12, str. 105, predaja 34206.

[63] El-Kafi, sv. 2, str. 125, predaja 3.

[64] ‘Avali-l-leali, sv. 4, str. 75, predaja 58.

[65] Me‘ani-l-ahbar, str. 335, predaja 1.

[66] El-Dža‘ferijjat, str. 90.

[67] Mustedreku-l-vesail, sv. 14, str. 244, predaja 16604.

[68] El-Kafi, sv. 6, str. 49, predaja 3.

[69] Sahihu-l-Buhari, sv. 5, str. 2235, predaja 5651.

[70] El-Mumtehine, 1.

[71] Sifatu-š-ši‘a, str. 85, predaja 9.

[72] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 121.

[73] El-Hudžurat, 10; El-Emali li-t-Tusi, str. 587, predaja 1214.

[74] El-Isti‘ab, sv. 3, str. 202.

[75] El-Enfal, 72-73; El-Ahzab, 6; Biharu-l-envar, sv. 19, str. 91, predaja 48.

[76] Musnedu Ebi Ja‘la, sv. 3, str. 349, predaja 3325.

[77] Tarihu Dimešk, sv. 35, str. 252

[78] El-Emali li-l-Mufid, str. 63, predaja 9.

[79] Et-Tahsinu libni Fehd, str. 25, predaja 40.

[80] El-Hudžurat, 10.

[81] El-Maide, 54.

[82] Muhammed, 38.

[83] Et-Tevbe, 33.

Pitanja i odgovori