Dobro

Dobro

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko posije dobro, uskoro će požnjeti dobro.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Dobro djelo je trajna zaliha i plod čisti.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Onaj ko posadi drvo dobra ubire najslađe plodove.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Onome ko učini dobro rezultat stiže prije nego ostalim.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Dobro djelo je lakše od lošeg djela.”[5]

Sveobuhvatno dobro

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sve dobro je sabrano u strahu od Allaha.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Tri stvari sadrže sve dobro: udjeljivanje blagodati, poštivanje ugovora i čuvanje rodbinskih veza.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Sve dobro je u poslu koji je trajan i u omalovažavanju prolaznoga.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Sve dobro je u prijateljstvu zbog Allaha, neprijateljstvu zbog Allaha, ljubavi zbog Allaha i mržnji zbog Allaha.”[9]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Vidio sam sve dobro u prekidanju žudnje za onim što drugi ljudi posjeduju.”[10]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Sve dobro je u čuvanju svoje duše.”[11]

Sredstva kojima se stiče dobro Ovoga i Onoga svijeta

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kome četvero bude dato, dato mu je dobro i Ovoga i Onoga svijeta: strpljivo tijelo, jezik koji čini zikr, zahvalno srce i pobožna žena.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Dobro i Ovoga i Onoga svijeta sadržano je u skrivanju tajne i druženju sa dobrima.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Ko bude posjedovao troje, njemu je dato dobro i Ovoga i Onoga svijeta, a to su: zadovoljstvo Božijom odredbom, strpljivost u nedaći i zahvalnost u blagostanju.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Allah nije robu dao dobra Ovoga i Onoga svijeta osim s lijepim ahlakom i čistim nijjetom.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Kome bude dato četvero, dato mu je dobro i Ovoga i Onoga svijeta: istinoljubiv govor, ispunjenje povjerenog, suzdržljivost stomaka i lijep ahlak.”[16]

Pojašnjenje dobra

Imam Ali, mir s njim: “Dobro nije imati mnogo imetka i potomstva, nego je dobro imati obilje znanja i blagost veliku, utrkivati se sa ljudima u služenju svome Gospodaru, ako činiš dobro da se zahvališ Allahu, ako činiš loše da tražiš od Allaha oprost.”[17]

Imam Hasan, mir s njim: “Dobro u kojem nema nimalo zla je zahvaljivanje na blagodatima i strpljivost u nesrećama.”[18]

Kada Allah želi dobro robu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah, dž.š., želi dobro robu, pouči ga vjeri, učini ga ravnodušnim prema Ovom svijetu i upozna ga sa njegovim mahanama.”[19]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah želi dobro robu, On ga prekori u njegovom snu.”[20]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah želi dobro robu, On ga medom zasladi.” Neko je upitao: “Kako ga zasladi medom?” Poslanik reče: “Prije smrti ga dovede pred dobro djelo i dok je u njemu, uzme mu dušu.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Kada Allah želi dobro robu, nadahne ga skromnošću i ženu mu učini dobrom.”[22]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista, kada Allah, dž.š., želi dobro robu, u njegovo srce usadi bijelu tačku, srce mu za istinom poleti i potom stiže do vašeg vjerovanja brže nego što se ptica vraća svome gnijezdu.”[23]

Kada Allah želi dobro narodu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah želi dobro jednom narodu, uveća im broj znalaca vjere, a umanji broj neznalica. Tako, kada govori znalac, on nalazi svoje pomagače, a kada govori neznalica, ostaje nadvladan.”[24]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, kada Allah, dž.š., želi trajnost i napredak jednom narodu, On im udijeli umjerenost, štedljivost i neporočnost.”[25]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah želi dobro jednoj porodici, On je pouči vjeri, njihovi mlađi poštuju starije, život im ispuni dobrostivošću i blagošću i obdari ih umjerenošću i štedljivošću u opskrbi, upozna ih sa mahanama i oni se pokaju radi njih, a kada Allah ne želi dobro porodici, prepusti je samoj sebi.”[26]

Poticanje na požurivanje u činjenju dobrih djela

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kome se otvore vrata dobra, neka iskoristi priliku jer ne zna kada će se ta vrata zatvoriti.”[27]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah voli dobro pri čijem se činjenju žuri.”[28]

Imam Ali, mir s njim: “Požuri u činjenju dobrog djela prije nego što te od njega odvrati neko drugo djelo.”[29]

Imam Sadik, mir s njim: “Moj otac bi govorio: ‘Kada namjeriš učiniti dobro, ne odlaži ga, jer ti ne znaš šta će se desiti.’”[30]

Najbolja djela

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Od stvari su najbolje one čvrste, a najlošije su one nove.”[31]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja djela su ona čiji je svršetak najbolji.”[32]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolja djela su ona čiji je početak lahak, svršetak lijep i ishod pohvalan.”[33]

Imam Kazim, mir s njim: “Najbolja djela su najumjerenija.”[34]

Zabrana omalovažavanja dobra čak i kad je malo

Imam Ali, mir s njim: “Činite dobro i ne ponižavajte ništa od njega, budući da je i sićušno dobro veliko, a malo dobra mnogo.”[35]

Imam Sadik, mir s njim: “Ne smatraj dobro malim jer ćeš sutra na Sudnjem danu vidjeti kako će te obradovati.”[36]

Mjerilo dobra i zla

Imam Ali, mir s njim: “Dobro i zlo se spoznaje samo po ljudima. Zato, kada budeš htio spoznati dobro, čini dobro, spoznat ćeš njegove sljedbenike, i kada budeš htio spoznati zlo, čini zlo, spoznat ćeš njegove sljedbenike.”[37]

Osobine sljedbenika dobra

U hadisu o Miradžu: “O Ahmede! Sljedbenici dobra i stanovnici Onoga svijeta su ljudi koji su povučeni, čija je stidljivost velika, a neznanje malo, drugima su od velike koristi, a spletkare malo. Ljudi su bezbrižni i sigurni od njih, a njihove duše su na muci od njih samih. Govor im je odmjeren, sami svode obračun sa svojim dušama i strogi su prema njima. Njihove oči spavaju, ali srca ne spavaju, oči su im nakvašene suzama, a srca ispunjena sjećanjem na Allaha. Kada se ljudi upisuju u nemarne, oni se upisuju u svjesne. Od Allaha im ništa ne odvlači pažnju ni koliko treptaj oka. Oni ne žude za mnogo hrane, niti za mnogo govora, niti za mnogo odjeće. Ljudi su za njih mrtvi, a Allah je za njih Živi i Samoopstojeći.”[38]

Šta je bolje od dobra

Imam Ali, mir s njim: “Od dobra je bolja samo nagrada za njega!”[39]

Imam Sadik, mir s njim: “Bolji od istinitog govora je njegov govornik, a bolji od dobra je onaj koji ga čini.”[40]

Imam Hadi, mir s njim: “Bolji od dobra je onaj koji ga čini, ljepši od lijepog je onaj ko lijepo govori i preči od znanja je njegov nosilac.”[41]

Vrijednost ukazivanja na dobro

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj ko ukazuje na dobro je poput onoga koji ga čini.”[42]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onome ko ukaže na dobro pripada nagrada kao i onome koji ga učini.”[43]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 77/76/3.

[2] Gureru-l-hikem, 6545.

[3] Isto, 6442.

[4] Isto, 8177.

[5] Isto, 1199.

[6] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[7] Gureru-l-hikem, 4675.

[8] Isto, 4735.

[9] Isto, 4781.

[10] El-Bihar, 73/171/10.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, 278.

[12] Mustedreku-l-vesail, 2/414/2338.

[13] El-Bihar, 74/178/17.

[14] Gureru-l-hikem, 4670.

[15] Isto, 9670.

[16] Isto, 2142.

[17] Nehdžu-l-belaga, izreka 94.

[18] Tuhafu-l-‘ukul, 234.

[19] El-Bihar, 77/80/3.

[20] Kenzu-l-‘ummal, 30765.

[21] Isto, 30763.

[22] Gureru-l-hikem, 4115.

[23] El-Bihar, 78/292/2.

[24] Kenzu-l-‘ummal, 28692.

[25] Ed-Durru-l-mensur, 3/270.

[26] Kenzu-l-‘ummal, 28691.

[27] El-Bihar, 77/165/2.

[28] El-Kafi, 2/142/4.

[29] El-Hisal, 620/10.

[30] El-Kafi, 2/142/3.

[31] El-Ihtisas, 342.

[32] Emali-s-Saduk, 395/1.

[33] Gureru-l-hikem, 5032.

[34] El-Bihar, 76/292/16.

[35] Nehdžu-l-belaga, izreka 422.

[36] El-Bihar, 71/182/37.

[37] Isto, 78/41/26.

[38] El-Bihar, 77/24/6.

[39] Gureru-l-hikem, 7487.

[40] Emali-t-Tusi, 223/385.

[41] El-Bihar, 78/370/4.

[42] Kenzu-l-‘ummal, 16052; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 22414.

[43] Sahihu Muslim, 1893.

Pitanja i odgovori