Mali i veliki džihad

Džihad

Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivalište bit će Džehennem, a užasno je to boravište![1]

Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši (…) miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom Putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko umre, a ne bude se borio, ili nije imao želju za borbom, umro je sa jednim oblikom licemjerja.”[3]

“Otišao je neki čovjek u planinu da se posveti ibadetu Allahu. Njegova porodica ga odvede do Poslanika, s.a.v.a. Poslanik ga je odvraćao od toga i rekao: ‘Ako musliman ispolji strpljivost jedan dan na poprištu borbe, za njega je to bolje od četrdeset godina ibadeta.’”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Džihad je jedna od džennetskih kapija, Allah ih otvara Svojim posebnim prijateljima, on je odjeća bogobojaznosti, zaštitni oklop Allahov i Njegov pouzdani štit.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Džihad je stub vjere i put sretnika.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Allah je propisao džihad kao obavezan, uzdigao ga davši mu veliku počast i odredio ga je za Svoju pobjedu i Svoga pomagača. Tako mi Allaha, poslovi vjere i Ovoga svijeta će biti ispravljeni jedino džihadom.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista je džihad najcjenjenije djelo nakon islama, po njemu vjera opstoji, i pored časti i čvrstine donosi i nagradu. On je napad, u njemu su dobra djela i radosna vijest o Džennetu nakon šehadeta.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Najvrjednija stvar nakon farzova je džihad.”[9]

Mudžahid

Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu Putu bore.[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Djela svih robova u odnosu na ratnika na Božijem Putu su onolika koliko lastavica zahvati vode u svome kljunu iz mora.”[11]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mačevi su ključevi Dženneta.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Vrata Nebesa otvorena su mudžahidima.”[13]

Pomaganje mudžahidima i pokuđenost njihovog uznemiravanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svakome ko opremi ratnika koncem ili iglom Allah će oprostiti grijehe koje je počinio i koje će počiniti.”[14]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko dostavi pismo ratniku, kao da je oslobodio roba, i ima učešća u sevapima njegove borbe.”[15]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se uznemiravanja boraca na Božijem putu, jer Allah se rasrdi zbog njih kao što se rasrdi zbog Poslanika, ispunjava njihovu dovu kao što ispunjava dovu Poslanika.”[16]

Džihad rukama, jezicima i srcima

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Namaz čovjeka sa opasanom sabljom vredniji je sedam stotina puta od namaza čovjeka bez opasane sablje.”[17]

Imam Ali, mir s njim: “Borite se na Allahovom putu rukama, ako to ne mognete, borite se jezicima, a ako ni to ne mognete, borite se srcima.”[18]

Imam Ali, mir s njim: “Bojte se Allaha, i opet, bojte se Allaha u pogledu džihada s vašim imecima, životima i jezicima na Allahovom putu.”[19]

Napuštanje džihada

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svakoga ko napusti džihad, Allah će zaogrnuti odjećom poniznosti, životom u siromaštvu, a vjeru će mu uništiti. Zaista je Allah, dž.š., osnažio moj ummet kopitima konja i vrhovima kopalja.”[20]

Vrste džihada

Imam Ali, mir s njim: “Džihad ima četiri grane: naređivanje dobra i odvraćanje od zla, postojanost na ratnim poprištima i neprijateljstvo sa prestupnicima.”[21]

Čuvanje granice

I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih.[22]

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.[23]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedan dan čuvanja granice bolji je od Ovoga svijeta i svega onoga što je na njemu.”[24]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada čovjek umre, svako mu se djelo prekida, osim čuvanja granica na Božijem Putu. Takvo djelo mu se unapređuje i dostavlja mu opskrbu do Sudnjega dana.”[25]

Vrijednost stražarenja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stražarenje jednu noć na Božijem Putu bolje je od hiljadu dana provedenih u noćnom ibadetu i dnevnom postu.”[26]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoje očiju neće dotaći vatra Džehennema: oči koje su plakale iz straha od Allaha i oči koje su bdjele noću, stražareći na Božijem Putu.”[27]

Veliki džihad

Imam Husejn, mir s njim, rekao je kada je bio upitan da li je džihad sunnet ili farz: “Četiri su vrste džihada: dva su farz, jedan je sunnet koji se obavlja samo uz džihad koji je farz, a jedan džihad je samo sunnet. Što se tiče ona dva džihada koja su farz – jedan je čovjekov džihad sa samim sobom: da ne krši Allahove zapovijedi, i to je najveći džihad, a drugi je džihad protiv nevjernika sa kojima dijelite granicu i on je farz. Džihad koji je sunnet, a uspostavlja se samo sa farzom je džihad protiv neprijatelja, koji je farz za cijeli ummet i ako napuste ovaj džihad, spustit će se kazna, koja će također obuhvatiti cijeli ummet. Ovaj džihad je sunnet za Imama, što podrazumijeva da Imam pokrene cijeli ummet na borbu protiv neprijatelja. Što se tiče džihada koji je samo sunnet – to je uspostavljanje svakoga sunneta, napor u tom uspostavljanju i stizanje do njega, kao i njegovo oživljavanje, a rad i trud na tom putu su najvrjednija djela, jer je to oživljavanje sunneta, a Božiji Poslanik, s.a.v.a. je rekao: ‘Onaj ko uspostavi dobar sunnet ima za njega nagradu, svoju i svih koji budu radili po tom sunnetu, do Sudnjega dana, a da se njima ništa ne umanji.’”[28]

Imam Ali, mir s njim: “Džihad žene je lijepo održavanje prava muža.”[29]

Poticanje na džihad sa samim sobom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mudžahid je onaj koji se bori sam sa sobom zbog Allaha.”[30]

Imam Ali, mir s njim: “Borba sa samim sobom je otkupnina (mehr) za Džennet.”[31]

Imam Ali, mir s njim: “Zadrži svoj nefs od navale strasti, a u trenucima sumnje obrati se Knjizi Allahovoj.”[32]

Imam Kazim, mir s njim: “Bori se sa svojim nefsom da bi ga uzdržao od strasti, jer to je tvoja obaveza kao i borba sa neprijateljem.”[33]

Veliki džihad

Imam Ali, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je poslao vojsku u ratni pohod, a kada su se vratili, rekao im je: ‘Dobrodošli, skupino koja se vraća iz maloga džihada u veliki džihad.’ Neko upita: ‘O Božiji Poslaniče, šta je veliki džihad?’ Poslanik reče: ‘Borba sa samim sobom (nefsom).’” Imam, mir s njim, reče: “Najbolji džihad je onaj u kojem se čovjek bori sa nefsom koji se nalazi između njegovih bokova.”[34]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji džihad je džihad nefsa protiv strasti i njegovo ustezanje od ovosvjetskih zadovoljstava.”[35]

Imam Bakir, mir s njim: “Nema vrline kao što je džihad ni džihada kao što je borba sa strašću.”[36]

Način borbe sa nefsom

Imam Ali, mir s njim: “Bori se sa svojim nefsom pokornošću Bogu kao što se sa neprijateljem ratuje, nadvladaj ga kao što protivnik protivnika nadvlada, jer najjači od ljudi je onaj koji nadjača svoj nefs.”[37]

Imam Ali, mir s njim: “Zavladaj svojim nefsom stalnim džihadom.”[38]

Rezultat borbe

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Džihadom se nadvladavaju loše navike.”[39]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Borite se sa željama vaših nefsova da bi vam se srca ispunila mudrošću.”[40]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Borite se sa vašim nefsom smanjenjem hrane i pića, meleci će hlad nad vama prostrijeti, a šejtan će pobjeći od vas.”[41]

Imam Ali, mir s njim: “Bori se sa svojom strašću, nadvladaj svoju srdžbu, suprotstavi se lošim navikama, pa će ti se očistiti duša, upotpuniti razum i naći ćeš potpunu nagradu svog Gospodara.”[42]

Imam Ali, mir s njim: “Obuzdavanje nefsa i borba sa njegovim prohtjevima uzdiže stepene i dobra djela uvećava nekoliko puta.”[43]

Imam Ali, mir s njim: “Borbom se ispravlja duša.”[44]

Podnošenje teškoće u pokornosti Allahu

Imam Ali, mir s njim: “Čvrsto prigrlite marljivost, trud, spremnost i pripravnost!”[45]

Imam Ali, mir s njim: “Pokornost Uzvišenom Allahu će postići samo onaj koji uloži trud i iscrpi svu snagu.”[46]

Imam Sadik, mir s njim: “Znajte da ne posreduje između Allaha i Njegovih stvorenja bliski melek, niti Poslanik vjerovjesnik, niti bilo ko drugi od stvorenja, osim pokornost Allahu. Zato se trudite u pokornosti Allahu.”[47]

Najmarljiviji ljudi

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek koji se najviše trudi je onaj koji napusti grijehe.”[48]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najvrjedniji džihad je taj da svoje jutro otpočneš sa namjerom da nikome ne učiniš nepravdu.”[49]

Imam Bakir, mir s njim, poslije riječi jednog čovjeka: “Djelo mi je slabo, sa malo namaza i posta, međutim, trudim se da jedem dozvoljeno i da u postelju liježem samo sa dozvoljenom” kazao je: “A koji je džihad bolji od očuvanja krepost stomaka i spolnoga organa?!”[50]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Et-Tahrim, 9.

[2] Et-Tevbe, 24.

[3] Sahihu Muslim, 3/1517/1910.

[4] Mustedreku-l-vesail, 11/21/12324.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 27.

[6] Gureru-l-hikem, 1346.

[7] Vesailu-š-ši‘a, 11/9/15.

[8] Nuru-s-sekalejn, 1/408/429.

[9] Miškatu-l-envar, 154.

[10] En-Nisa, 95.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 10680.

[12] Mustedreku-l-vesail, 11/13/12293; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, 6086.

[13] Gureru-l-hikem, 1347.

[14] Mustedreku-l-vesail, 11/24/12333.

[15] Vesailu-š-ši‘a, 11/14/2.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 10664.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 10791.

[18] El-Bihar, 100/49/23.

[19] Nehdžu-l-belaga, pismo 47.

[20] Emali-s-Saduk, 462/8.

[21] El-Hisal, 232/74.

[22] El-Enfal, 60.

[23] Ali ‘Imran, 200.

[24] Kenzu-l-‘ummal, 10508.

[25] Isto, 10611.

[26] Isto, 10730; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 463.

[27] Sunenu-t-Tirmizi, 1639.

[28] Tuhafu-l-‘ukul, 243.

[29] El-Hisal, 620/10.

[30] Kenzu-l-‘ummal, 11261; Sahihu Ibn Hibban, 4706.

[31] Gureru-l-hikem, 4755.

[32] Isto, 5406.

[33] Tuhafu-l-‘ukul, 399.

[34] Me‘ani-l-ahbar, 160/1.

[35] Gureru-l-hikem, 3232.

[36] Tuhafu-l-‘ukul, 286.

[37] Gureru-l-hikem, 4761.

[38] Isto, 2489.

[39] Tenbihu-l-havatir, 2/119.

[40] Isto, 2/122.

[41] Isto.

[42] Gureru-l-hikem, 4760.

[43] Isto, 5407.

[44] Isto, 4319.

[45] Nehdžu-l-belaga, govor 230.

[46] Gureru-l-hikem, 6009.

[47] El-Kafi, 8/7/11.

[48] Emali-s-Saduk, 28/4.

[49] El-Mehasin, 1/456/1053.

[50] Isto, 1/455/1052.

Pitanja i odgovori