Džennet

Džennet

I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao Nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.[1]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista nisam vidio da ijedan tražitelj spava kao tražitelj Dženneta, niti sam vidio ijednog bjegunca da spava kao bjegunac od Džehennema.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Džennet je najuzvišeniji cilj.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Džennet je mjesto sigurnosti.”[4]

Jedina cijena vaših duša je Džennet

Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati.[5]

Imam Ali, mir s njim: “Jedina cijena vaših duša je Džennet, ne prodajite ih osim u zamjenu za njega.”[6]

Cijena Dženneta ‏

Imam Ali, mir s njim: “Cijena Dženneta je dobro djelo.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Cijena Dženneta je ustezanje od Ovoga svijeta.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Riječi ‘Nema boga osim Allaha’ cijena su Dženneta.”[9]

Djela koje vode u Džennet

Onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.[10]

Dat ćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.[11]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše ljudi iz mog ummeta će u Džennet ući zbog dvije stvari: bogobojaznosti i lijepog morala.”[12]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri skupine koje sretnu Allaha, dž.š., ući će u Džennet na ona vrata na koja budu htjeli: oni koji imaju lijep moral, oni koji strahuju od Allaha u samoći i javno i oni koji izbjegavaju prepirku makar bili u pravu.”[13]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Da li svaki od vas želi ući u Džennet?” Rekoše: “Da, o Božiji Poslaniče!” Poslanik reče: “Umanjite vaše nade, čvrsto držite na umu smrtni čas, stidite se Allaha onako kako to dostoji.”[14]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kome se upiše džihad na Božijem putu, makar to trajalo koliko je između dva muženja deve, ući će u Džennet.”[15]

Imam Sadik, mir s njim: “Onome ko bude imao jednu od tri stvari Allah će osigurati Džennet: udjeljivanje u teškoći, vedrinu prema svima, pravednost prema samom sebi.”[16]

Džennet je pokriven neprijatnostima

Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi?[17]

Imam Ali, mir s njim: “S nevoljama i neprijatnostima se stiče Džennet.”[18]

Imam Bakir, mir s njim: “Džennet je pokriven neprijatnostima i strpljivošću, pa onaj ko bude strpljiv u neprijatnostima na Ovome svijetu, ući će u Džennet. Džehennem je pokriven zadovoljstvima i strastima, pa onaj ko zadovolji svoju dušu zadovoljstvima i strastima, ući će u Džehennem.”[19]

Imam Rida, mir s njim: “Ko traži od Allaha Džennet, a nije strpljiv u nedaćama, samo sebe ismijava.”[20]

Oni kojima je propisan Džennet

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko mi jamči da će očuvati ono što je između dvije vilice i između dvije noge, ja mu jamčim Džennet.”[21]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama zajamčiti Džennet: kada govorite, ne lažite; kada obećate, ne prekršite; kada prihvatite zalog, ne pronevjerite; da spustite poglede; da čuvate stidna mjesta te da suzdržite ruke i jezike od zla.”[22]

Oni kojima je zabranjen Džennet

Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti.[23]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Džennet je zabranjen trojici: onome koji prigovara (za svoje učinjeno dobro), onome koji ogovara i pijanici.”[24]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neće ući u Džennet varalica i izdajnik.”[25]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude želio predvodništvo jednog naroda pa ga obmane, Allah će mu zabraniti Džennet.”[26]

Džennetska vrata

Edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene.[27]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Džennetske kapije su u hladu mačeva.”[28]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista Džennet ima osam vrata. Vrata na koja će ući poslanici i pravednici, vrata na koja će ući šehidi i dobri, potom je pet vrata na koja će ući naši sljedbenici i oni koji nas vole, i vrata na koja će ući ostali muslimani koji svjedoče da nema boga osim Allaha i u čijim srcima nema ni koliko trunke mržnje prema nama, Ehli-bejtu.”[29]

Džennetski stepeni

A one koji pred Njega iziđu kao vjernici, a koji su dobra djela činili – njih sve čekaju visoki stepeni.[30]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U Džennetu postoji stepen kojeg neće dostići niko osim pravedni predvodnik, onaj koji mnogo održava rodbinske veze i strpljiv čovjek sa velikom porodicom.”[31]

Imam Ali, mir s njim: “U Džennetu su stepeni sve bolji od boljeg i mjesta različita jedna od drugih.”[32]

Imam Ali, mir s njim: “Stanovnici Dženneta gledat će staništa naših sljedbenika kao što vi gledate u zvijezde nebeskih galaksija.”[33]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Držite se Kur'ana, jer Allah je stvorio Džennet u kojem je stepena koliko kur'anskih ajeta. Ko bude učio Kur'an, on će mu reći: ‘Uči i penji se.’ Od onih koji iz ove skupine uđu u Džennet, niko neće imati veći stepen osim poslanika i iskrenih.”[34]

Imam Sadik, mir s njim: “Položaj onoga čiji je stepen u Džennetu najmanji takav je da ako bi ugostio i ljude i džine pićem i hranom, od onoga što ima ne bi se umanjila ni trunka.”[35]

Prvi koji će ući u Džennet

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Od Božijih stvorenja u Džennet će prvo ući siromasi.”[36]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prvi koji će ući u Džennet je šehid i rob koji je lijepo robovao svome Gospodaru.”[37]

Imam Bakir, mir s njim: “Prve Džennetlije koje će ući u Džennet su dobročinitelji.”[38]

Stanovnici Dženneta

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Da vam kažem ko su stanovnici Dženneta? Oni koji su potlačeni i nadvladani.”[39]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stanovnici Dženneta imaju tijela sa malo dlaka, lica bez dlaka i oči podvučene surmom. Njihova mladost ne prestaje i odjeća im ne truhne.”[40]

Imam Ali, mir s njim: “Stanovnik Dženneta je svaki blagi i staloženi vjernik.”[41]

Obuhvatnost Dženneta

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svi ćete ući u Džennet, osim onoga koji Allahu bude nepokoran kao deva koja bježi od svoga vlasnika.”[42]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “O sljedbenici naši! Što se tiče Dženneta, svi ćete stići do njega, prije ili kasnije. Zato se takmičite za stepene u njemu.”[43]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Ali ‘Imran, 133.

[2] Nehdžu-l-belaga, govor 28.

[3] Gureru-l-hikem, 1024.

[4] Isto, 397.

[5] Et-Tevbe, 111.

[6] El-Bihar, 78/13/71.

[7] Gureru-l-hikem, 4698.

[8] Isto, 4700.

[9] Et-Tevhid, 21/13.

[10] En-Nisa, 124.

[11] Merjem, 63.

[12] El-Kafi, 2/100/6.

[13] El-Kafi, 2/300/2.

[14] Tenbihu-l-havatir, 1/272.

[15] Mustedreku-l-vesail, 2/122/1604.

[16] El-Kafi, 2/103/2.

[17] Ali ‘Imran, 142.

[18] Gureru-l-hikem, 4204.

[19] El-Kafi, 2/89/7.

[20] El-Bihar, 78/356/11.

[21] Me‘ani-l-ahbar, 411/99; El-Mu‘džemu-s-sagir, 756.

[22] Emali-s-Saduk, 82/2.

[23] El-Maide, 72.

[24] Ez-Zuhdu lil-Husejn ibn Se‘id, 9/17.

[25] Kenzu-l-‘ummal, 43777.

[26] Tenbihu-l-havatir, 2/227.

[27] Sad, 50.

[28] Ed-Durru-l-mensur, 1/597; Sahihu Muslim, 3521.

[29] El-Hisal, 408/6.

[30] Ta-Ha, 75.

[31] El-Hisal, 93/39.

[32] Nehdžu-l-belaga, govor 85.

[33] Gureru-l-hikem, 3514.

[34] El-Bihar, 8/133/39.

[35] Isto, 8/120/11.

[36] Kenzu-l-‘ummal, 16636; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 6570.

[37] Tenbihu-l-havatir, 1/57.

[38] Emali-s-Saduk, 210/5.

[39] Kenzu-l-‘ummal, 39338.

[40] Isto, 39301; Sunenu-t-Tirmizi, 2462.

[41] Gureru-l-hikem, 3400.

[42] Kenzu-l-‘ummal, 10221.

[43] El-Bihar, 74/308/61.

Pitanja i odgovori