Ibadet

Stvorio sam ljude i džine samo zato da Mi ibadet čine.[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji čovjek je onaj koji zavoli ibadet i prigrli ga, i zavoli ga iz sveg srca i obavlja ga svojim tijelom i posveti mu se; takav se ne brine da li će mu život na Ovom svijetu biti težak ili la­hak.”[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ibadet je dovoljan za zauzetost čovjeka.”[3]

Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je vaš Gospodar: ‘O ljudi, posvetite se ibadetu da bih vam ispunio srce ustezanjem, a ruke opskrbom. O ljudi, ne udaljujte se od Mene pa da vam ispunim srce potrebom, a ruke obavezom.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Kada Allah zavoli roba, nadahne ga lije­pim ibadetom.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Robovanje se ogleda u pet stvari: u praznom stomaku, učenju Kur'ana, noćnom namazu, jutarnjoj poniznosti u obraćanju Bogu i plaču iz straha prema Bogu.”[6]

Uloga spoznaje i uvjerenja u ibadetu

Poslanik, s.a.v.a.: “Nema ibadeta bez uvjerenja.”[7]

Poslanik, s.a.v.a.: “Čini ibadet Bogu kao da Ga vidiš, a ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Nema nikakva dobra u ibadetu u kojem nema razumijevanja.”[9]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “Nema ibadeta bez razumi­jevanja.”[10]

Vrste ibadeta

Mesih, mir s njim, jednog čovjeka upita: “Čime se baviš?” On odgovori: “Posvetio sam se ibadetu.” Upita ga Isa: “Ko te izdržava?” “Brat”, reče čovjek. Isa, mir s njim, mu na to reče: “Tvoj brat je pobožniji od tebe.”[11]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ibadet je sastavljen od deset dijelova, od čega de­vet čini traženje halal opskrbe.”[12]

Poslanik, s.a.v.a.: “Pogled djeteta prema svojim roditeljima upućen s ljubavlju je ibadet.”[13]

Poslanik, s.a.v.a.: “Gledanje u učenjaka je ibadet, gledanje pravednog imama je ibadet, gledanje roditelja s ljubavlju i milošću je ibadet, gle­danje u brata koji se voli u ime Allaha je ibadet.”[14]

Poslanik, s.a.v.a.: “Imati lijepo mišljenje o Bogu je ibadet.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Razmišljanje o Božijem upravljanju Ne­besima i Zemljom je ibadet iskrenih.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Blag govor i nazivanje selama također spadaju u ibadet.”[17]

Vrste abida

Imam Sadik, mir s njim: “Tri su vrste abida: skupina koja Bogu čini ibadet iz straha – to je ibadet robova; skupina koja čini ibadet Bogu Uzvišenom i Silnom, tražeći nagradu – to je ibadet trgovaca; i skupina koja ibadeti Boga iz ljubavi prema Njemu – to je ibadet slobod­nih ljudi i predstavlja njegov najvrjedniji oblik ispoljavanja.”[18]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko posluša nekoga u grijehu, on mu je robovao.”[19]

Imam Dževad, mir s njim: “Ko obrati pažnju na govor go­vornika, robovao mu je: bude li govornik pozivao Bogu, robovao je Bogu, a bude li pozivao šejtanu, robovao je šejtanu.”[20]

Najbolji ibadet

Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji ibadet je fikh (razumijevanje vjere).”[21]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ibadet koji se najviše nagrađuje je tajni ibadet.”[22]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ibadet koji je popraćen jedenjem harama je poput podizanja kuće na pijesku.” U drugoj predaji se kaže: “na vodi”.[23]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji ibadet je čednost.”[24]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji ibadet je pobjeda nad lošim navikama.”[25]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji ibadet je suzdržljivost.”[26]

Imam Sadik, mir s njim: “Najbolji ibadet je znanje o Bogu i poniznost prema Njemu.”[27]

Imam Sadik, mir s njim: “Najbolji ibadet je ustrajnost u razmišl­janju o Allahu, dž.š., i Njegovoj moći.”[28]

Imam Sadik, mir s njim: “Tako mi Allaha, dž.š., najbolji ibadet Bogu je udovoljavanje pravima vjernika.”[29]

Imam Sadik, mir s njim: “Najpobožniji je čovjek koji izvršava farzove.”[30]

Imam Rida, mir s njim: “Nije ibadet mnogo postiti i klanjati, već je ibadet puno razmišljati u vezi sa Božijim djelom.”[31]

Imam Dževad, mir s njim: “Najbolji ibadet je iskrenost (ih­las).”[32]

Vedrina u ibadetu

Mesih, mir s njim: “Govorim vam istinu da kao što bolesnik gleda u ukusnu hranu, ali ne uživa u njenom okusu zbog bolova koje ima isto tako zaljubljenik u Ovaj svijet ne osjeća užitak i slast ibadeta zbog ljubavi prema imetku.”[33]

Poslanik, s.a.v.a.: “Malaksalost je nesreća ibadeta.”[34]

Imam Sadik, mir s njim: “Nemojte sebi omrznuti ibadet.”[35]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Ez-Zarijat, 56.

[2] El-Kafi, 2/83/3.

[3] Tuha­fu-l-‘ukul, 35.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 43614.

[5] Gureru-l-hikem, 4066.

[6] Mustedre­ku-l-vesail, 11/244/12875.

[7] Kenzu-l-fevaid, 1/55.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 5250.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 204.

[10] Isto, 280.

[11] Tenbihu-l-havatir, 1/65.

[12] El-Bihar, 103/18/81.

[13] Tuhafu-l-‘ukul, 46.

[14] Emali-t-Tusi, 454/1015.

[15] Ed-Durre­tu-l-bahire, 18.

[16] Gureru-l-hikem, 1792.

[17] Isto, 3421.

[18] El-Kafi, 2/84/5.

[19] Isto, 2/398/8.

[20] Isto, 6/434/24.

[21] El-Hi­sal, 30/104.

[22] Kurbu-l-isnad, 135/475.

[23] ‘Uddetu-d-da‘i, 141.

[24] El-Kafi, 2/468/8.

[25] Gureru-l-hikem, 2873.

[26] Isto, 2872.

[27] Tuhafu-l-‘ukul, 364.

[28] El-Kafi, 2/55/3.

[29] El-Ihtisas, 28.

[30] El-Hisal, 16/56.

[31] Tuhafu-l-‘ukul, 442.

[32] Tenbihu-l-havatir, 2/109.

[33] Tuhafu-l-‘ukul, 507.

[34] Isto, 6.

[35] El-Kafi, 2/86/2.

Pitanja i odgovori