Istihara

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada naumiš nešto učiniti, traži od Allaha dobro u tome sedam puta, potom pogledaj šta će ti prvo na srce doći – dobro je upravo u tome, pa postupi tako.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Neće se pokajati onaj ko je tražio za sebe dobro od Allaha .”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Traži od Allaha dobro i bez toga ne odabiri posao. Koliko li je samo ljudi, ne pitajući Allaha, odabralo nešto, a to ih je uništilo.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Nije rob vjernik tražio od Allaha, dž.š., istiharom dobro, a da mu ga On nije dao, čak i kroz ono što on ne voli.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, Ibn Ebi Ja‘furu o traženju dobra istiharom od Allaha: “Prvo veličaj i slavi Allaha, donesi salavat na Poslanika, s.a.v.a., i njegovu porodicu, a potom reci: ‘Moj Bože, tražim od Tebe zato što Ti znaš skriveno i otkriveno, Milostivi i Svemilosni si, Ti si Onaj koji poznaješ sve tajne. Tražim od Allaha dobro Njegovom milošću.’”[5]

Imam Sadik, mir s njim, obraćajući se onome koji mu je rekao: “Želim istiharom neku stvar i od Allaha zatražim dobro u tome, ali mi ništa ne naumpadne.” Imam reče: “Otvori Kur'an, i na šta ti prvo padne pogled, kako Allah bude htio, prihvati se toga, ako Bog da.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Klanjaj dva rekata i traži istiharom dobro od Allaha. Tako mi Allaha, nije musliman od Allaha tražio dobro, a da mu Allah nije sigurno dao dobro.”[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 91/265/19.

[2] Gureru-l-hikem, 9453.

[3] Isto, 2346.

[4] El-Bihar, 91/224/3.

[5] Isto, 91/256/1.

[6] Et-Tehzib, 3/310/960.

[7] El-Kafi, 3/470/1.

Pitanja i odgovori