Iskrenost

“E tako mi dostojanstva Tvoga”, reče “sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih!”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je vrhunac vjere!”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je ibadet bliskih!”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je mjerilo ibadeta!”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je najviši stepen imana!”[5]

Imam Ali, mir s njim: “U iskrenosti je spas!”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Sretan li je onaj ko učini iskrenim svoje postupke i znanje, ljubav i mržnju, prihvatanje i napuštanje, govor i šutnju, djelo i riječ.”[7]

Teškoća iskrenosti

Imam Ali, mir s njim: “Pročišćenje djela teže je od samoga djela, pročišćenje namjere od slabosti teže je onima koji ga čine od dugotrajnog džihada.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Postojanost u djelu sve dok se ne pročisti teža je od samoga djela.”[9]

Dovoljno je malo djelo, ako je iskreno

El-Kafi: “Neke od riječi kojima se Allah Uzvišeni obratio Musau, a.s.: ‘O Musa, u svakom poslu koji se učini radi Mene, malo je mnogo, a u svakom poslu koji se čini za drugoga, njegovo mnogo je beznačajno.’”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Učini svoje srce iskrenim, pa će ti i malo djelo biti dovoljno.”[11]

Iskreni

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svi učenjaci će stradati, osim onih koji budu praktično djelovali. Djelatnici će svi propasti, osim iskrenih, a iskreni su na visokom položaju.”[12]

Imam Sadik, mir s njim, govoreći Mufaddalu ibn Salihu: “Allah ima robove koji postupaju prema Njemu sa potpunom Njegovom tajnosti, a On prema njima postupa sa Svojom potpunom dobrostivosti. Allah njima daje Svoju čistu nagradu, njihove će knjige djela na Sudnjem danu prolaziti prazne. Kada stanu pred Uzvišenog, On će im ispuniti stranice tajnama koje su oni imali sa Njim.” Prenosilac je pitao: “O zaštitniče moj! Zašto je tako.” Imam reče: “On ih je uzdigao iznad toga da čuvari meleci imaju uvida o onome što je između Njega i njih.”[13]

Džebrail, a.s., kada ga je Poslanik, s.a.v.a., pitao o iskrenosti: “Iskreni je onaj koji od ljudi ne traži ništa dok sam to ne nađe. Kada nađe, zadovoljan je. Kada ostane kod njega nešto, poklanja to drugima. Jer kada čovjek ne želi ništa od stvorenja, time je priznao robovanje Allahu, dž.š. Kada nađe i bude zadovoljan to znači da je zadovoljan sa Uzvišenim Allahom i Uzvišeni je zadovoljan s njim. Kada pokloni u ime Allaha to znači da je on na stepenu pouzdanja u svog Gospodara.”[14]

Uloga iskrenosti u prihvatanju djela

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada činiš djelo, čini ga iskreno zbog Allaha, jer On neće primiti od Svojih robova djela koja nisu u potpuno čista.”[15]

Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Ja sam najbolji ortak, ko uzima pored Mene ortaka u svom djelu Ja to djelo neću primiti, osim djela koje je isključivo za Mene.’”[16]

Čista vjera

Reci: “Meni se naređuje da se klanjam Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru i naređuje mi se da budem prvi musliman.”[17]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Potpunost iskrenosti je izbjegavanje zabranjenog.”[18]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko kaže nema boga osim Allaha iskreno, ući će u Džennet, a iskrenost njegova je u tome da ga nema boga osim Allaha odvrati od onoga što je Allah zabranio.”[19]

Zbilja iskrenosti

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka istina ima svoju zbilju, a rob neće doseći zbilju iskrenosti sve dok ne bude mrzio da bude hvaljen za djelo učinjeno zbog Allaha.”[20]

Imam Ali, mir s njim: “Iskreno robovanje je da čovjek ne polaže nade ni u šta osim u svoga Gospodara i da se ne plaši ničega osim svoga grijeha.”[21]

Imam Sadik, mir s njim: “Iskreno djelo je ono za koje ne želiš da te iko osim Allaha, dž.š., pohvali.”[22]

Kako se postiže iskrenost?

Imam Ali, mir s njim: “Uzrok iskrenosti je čvrsto uvjerenje.”[23]

Imam Ali, mir s njim: “Plod znanja je iskrenost u djelu.”[24]

Imam Ali, mir s njim: “Umanji nade, djela će ti biti iskrenija.”[25]

Imam Ali, mir s njim: “Korijen iskrenosti je ne žuditi za onim što je u rukama ljudi.”[26]

Učinci iskrenosti

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ni jedan rob Uzvišenog Allaha ne bude iskren četrdeset jutara, a da ne poteknu izvori mudrosti iz srca njegova na jezik.”[27]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, dž.š.: ‘Kada pogledam srce roba i vidim ljubav za iskrenu pokornost Meni i žudnju za Mojim zadovoljstvom, Ja preuzimam na Sebe uređenje i vođenje njegovih poslova.’”[28]

Imam Ali, mir s njim: “Ko pročisti namjeru, udaljio se od niskosti.”[29]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista, pred vjernikom su sve stvari pokorne i u strahopoštovanju su pred njim.” Potom je rekao: “Ako bude iskren prema Allahu, Allah učini da ga se sve plaši, čak i gmizavci, zvijeri i ptice.”[30]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Sad, 82–83 (Pogledati: El-Bekare, 112, 139, 196, 207, 238, 265; Ali ‘Imran, 20; El-En‘am, 52, 79, 162; Jusuf, 24; El-Kehf, 28, 110; El-Hadždž, 31; Er-Rum, 38; Lukman, 22; Es-Saffat, 40; Ez-Zumer, 2, 3, 11, 14, 29; Gafir, 14; El-Džinn, 18, 20; El-Insan, 9; El-Lejl, 20; El-Bejjine, 5).

[2] Gureru-l-hikem, 727.

[3] Isto, 667.

[4] Isto, 859.

[5] Isto, 860.

[6] Tenbihu-l-havatir, 2/154.

[7] Tuhafu-l-‘ukul, 100.

[8] El-Bihar, 77/288/1.

[9] El-Kafi, 2/16/4.

[10] El-Kafi, 8/46/8.

[11] El-Bihar, 73/175/15.

[12] Tenbihu-l-havatir, 2/118.

[13] ‘Uddetu-d-da‘i, 194.

[14] Nuru-s-sekalejn, 3/15/50.

[15] El-Bihar, 77/103/1.

[16] Mustedreku-l-vesail, 1/100/87.

[17] Ez-Zumer, 11–12.

[18] Kenzu-l-‘ummal, 44399.

[19] El-Bihar, 8/359/24.

[20] Isto, 72/304/51.

[21] Gureru-l-hikem, 2128.

[22] El-Kafi, 2/16/4.

[23] Gureru-l-hikem, 5538.

[24] Isto, 4642.

[25] Isto, 6793.

[26] Isto, 3088.

[27]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/69/321.

[28] El-Bihar, 85/136/16.

[29] Gureru-l-hikem, 8447.

[30] El-Bihar, 70/248/21.

Pitanja i odgovori