Prava

Prava Uzvišenog Allaha

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista su prava Allaha Uzvišenog veća od toga da bi ih robovi ispunili. Blagodati Allahove brojnije su od toga da bi ih robovi prebrojali. Međutim, vi omrknite i osvanite kajući se.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Dakako, Uzvišeni je odredio Svoje pravo nad Svojim robovima da Mu budu pokorni, a preuzeo je na Sebe da ih nagradi mnogostrukom naknadom kao znakom Svoje dobrote i preobilja koji Njemu dolikuju.”[2]

Prednost prava ljudi

Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah je dao prednost pravima Njegovih robova nad Svojim pravima. Tako, svako ko bude poštivao prava Allahovih robova, time ispunjava i Allahova prava.”[3]

Najvažnija prava

Imam Ali, mir s njim: “Najveće od prava koje je Uzvišeni naložio jeste pravo vladara kod podanika i pravo podanika kod vladara.”[4]

Pravo braće

Imam Bakir, mir s njim: “Od prava koja vjernik ima kod svoga brata vjernika je to da mu utoli glad, pokrije ga odjećom, otkloni mu brigu, vrati mu dug i nakon njegove smrti da se brine o njegovoj ženi i djeci.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko smatra velikom Allahovu vjeru, smatra velikim i pravo svoje braće. Ko olahko uzima Allahovu vjeru, ne drži ni do svoje braće.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Ničim se Allahu ne robuje kao ispunjenjem prava vjernika.”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik kod vjernika ima sedam od Allaha, dž.š., propisanih prava za koja će ga On pitati šta je učinio sa njima: da mu bude velik u očima, da ga voli u srcu, da ga pomogne imetkom, da želi za njega ono što želi sebi, da smatra zabranjenim ogovarati ga, da ga obiđe za vrijeme bolesti, da mu isprati dženazu i da nakon njegove smrti o njemu ne govori ništa osim dobra.”[8]

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o pravu vjernika: “Vjernik u vjernika ima sedamdeset prava. Ja ću tebi navesti samo neka: dok je on gladan da ti ne jedeš, dok je on go da ti ne budeš pokriven, te da budeš njegov vodič.”[9]

Imam Sadik, mir s njim, govoreći o pravu vjernika kod vjernika: “Najmanje pravo njegovo je da želi njemu ono što želi sebi i da mrzi njemu ono što mrzi sebi.”[10]

Imam Askeri, mir s njim: “Onaj ko više bude poznavao prava braće i više se bude trudio da ih ispuni, višeg je položaja kod Allaha.”[11]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Mekarimu-l-ahlak, 2/365/2661.

[2] Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[3] Gureru-l-hikem, 4780.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[5] El-Kafi, 2/169/1.

[6] El-Bihar, 74/287/13.

[7] El-Kafi, 2/170/4.

[8] El-Hisal, 351/27.

[9] El-Kafi, 2/174/14.

[10] Isto, 2/169/2.

[11] El-Ihtidžadž, 2/517/340.

Pitanja i odgovori