Imam Mehdi (Kaim), mir neka je na njega

Imena Imama Mehdija

Imam Bakir, mir s njim, o riječima Uzvišenoga Boga: Ako je neko, ni kriv ni dužan, ubijen, onda njegovom nasljedniku dajemo vlast… Ta on je pomognut.  – “Allah je imenovao Mehdija Mensurom (Pomognuti), kao što je Božijeg Poslanika nazvao Ahmed, Muhammed, Mahmud, kao što je i Isaa nazvao Mesih.”

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o razlogu zašto je Kaim nazvan Mehdijem (Upućeni): “Zato što on upućuje na svaku sakrivenu stvar.”

Potvrda imameta Imama Mehdija

Imam Askeri, mir s njim, kada je bio upitan o dokazu Božijem i Imamu nakon njega, rekao je: “To je moj sin Muhammed, on je Imam i dokaz Božiji nakon mene. Ko umre, a ne spozna ga, umro je džahilijetskom smrću. On će biti u skrivenosti, po čijem će pitanju neznalice biti zbunjene, a oni skloni neistini će propasti. Oni koji određuju vrijeme njegova dolaska – lažljivci su. Nakon skrivenosti, on će se pojaviti. Kao da vidim bijele zastave kako vihore iznad njegove glave u Nedžefu kod Kufe.”

Radosne vijesti o Mehdiju

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Donosim ti radosnu vijest, o Fatima, zaista je Mehdi od tebe!”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mehdi je čovjek iz mog potomstva, lice mu je kao sjajna zvijezda.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sudnji dan neće nastupiti dok se Zemlja ne ispuni nepravdom i neprijateljstvom. Tad će ustati čovjek iz moje porodice. Ispunit će Zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vladat će čovjek iz moje porodice čije će ime biti kao moje. Ako od Ovoga svijeta ostane samo jedan dan, Allah će ga produžiti dok on ne uzme vlast u svoje ruke.”

Imam Ali, mir s njim: “Mehdi je čovjek od nas i od potomstva Fatiminog.”

Imam Bakir, mir s njim: “Kada izađe, oslonit će se leđima na Kabu. Skupit će se oko njega tri stotine i trinaest ljudi. Prvo što će on reći je ovaj ajet: Ono što vam je Allah ostavio bolje je za vas ako ste vjernici.  Potom će reći: ‘Ja sam Ostavština Božija (bekijjetullah), Dokaz Božiji (hudždžetullah) i halifa Njegov nad vama.’ Niko ga od muslimana neće pozdraviti osim riječima: ‘Es-selamu alejke, o Ostavštino Božija (bekijjetullah) na Zemlji.’”

Dvije skrivenosti Imama Kaima

Imam Sadik, mir s njim: “Kaim će imati dvije skrivenosti: jedna će trajati dugo, a druga kratko. U prvoj skrivenosti njegovo mjesto će znati odabrani sljedbenici. U drugoj skrivenosti neće znati za njegovo mjesto niko osim njegovih bliskih prijatelja u vjeri.”

Teškoća pridržavanja vjere za vrijeme skrivanja Imama

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tako mi Onoga Koji me poslao sa istinom kao donosioca radosnih vijesti, oni koji su postojani u svome vjerovanju u njega u vrijeme njegova skrivanja bit će rjeđi od crvenog sumpora.”

Imam Sadik, mir s njim: “Posjednik ovog položaja imat će razdoblje duge skrivenosti u čijem će vremenu oni koji čuvaju vjeru biti toliko rijetki kao oni koji golom rukom gule bodljikavu draču.” Kratko je zašutio, a potom rekao: “Posjednik ovog položaja bit će u skrivanju, neka se rob boji Allaha i neka čvrsto drži do svoje vjere!”

Dova za vrijeme skrivenosti Kaima

Imam Sadik, mir s njim, Ibn Sinanu: “Ubrzo će vas zahvatiti sumnja. Ostat ćete bez znaka vidljivog i Imama upute. Neće se niko od vas spasiti, osim onoga koji čini dovu poput utopljenika!” Upitao sam: “Kakva je to dova utopljenika?” On odgovori: “Recite: O Allahu, o Milostivi, o Svemilosni, o Ti Koji stanja srcā mijenjaš, učvrsti mi srce u vjeri Tvojoj!” Izgovorio sam: “O Ti Koji mijenjaš stanja srcā i misli, učvrsti mi srce u vjeri Tvojoj!” On reče: “Zaista Allah, dž.š., mijenja stanja srcā i misli!  Ne, nego ponovi kao što sam ja rekao: O Ti Koji stanja srcā mijenjaš, učvrsti mi srce u vjeri Tvojoj!”

Iščekivanje olakšanja (dolaska Imama)

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje djelo moga ummeta je iščekivanje olakšanja od strane Allaha.”

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Iščekivanje olakšanja jedno je od najvećih olakšanja.”

Imam Sadik, mir s njim: “Ko umre u iščekivanju pojave Imama, isti je kao onaj koji će biti sa Kaimom u njegovom šatoru; štaviše, on je kao onaj koji se borio sa mačem u ruci zajedno sa Božijim Poslanikom.”

Imam Kazim, mir s njim: “Iščekivanje olakšanja je sāmo olakšanje.”

Dolazak Imama nakon što ljudi izgube nadu

Imam Sadik, mir s njim: “Ovaj događaj će se zbiti tek nakon što ljudi ostanu bez nade! Ne, tako mi Allaha, sve dok ne budete razdvojeni (na pročišćene i nepročišćene)!”

Imam Rida, mir s njim: “Pojava Imama dolazi nakon beznađa.”

Oni koji određuju vrijeme dolaska su lažljivci

Imam Bakir, mir s njim, kada ga je Fudajl upitao o tome da li je vrijeme pojave Imama određeno, rekao je: “Lažu oni koji određuju vrijeme, lažu oni koji određuju vrijeme, lažu oni koji određuju vrijeme!”

Razlog skrivanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema drugog izbora za ono dijete, osim da ode u skrivenost!” “Zašto, o Božiji Poslaniče?”, upitali su ga. On odgovori: “Plašit ću se da ga ne ubiju!”

Imam Sadik, mir s njim, kada su ga pitali za razlog skrivenosti: “Zbog razloga za koji nemam dopuštenje da vam ga otkrijem.” Abdullah ibn Fadl upita: “Kakva je onda korist od skrivenosti?” Imam odgovori: “Mudrost skrivenosti njegove je kao i mudrost skrivenosti Božijih dokaza prije njega. Mudrost ove skrivenosti tek će nakon njegovog dolaska biti objelodanjena… Skrivenost je Božije djelo. To je tajna od tajni Božijih. Skrivenost od Božijih skrivenosti. Kada spoznamo da je On, dž.š., Mudar, onda priznajemo da su svi Njegovi poslovi mudri i pored toga što nam je nepoznata ta mudrost.”

Imam Sadik, mir s njim: “Kaim, mir s njim, neće doći sve dok ne izađu Božiji polozi, tj. dok iz kičmi nevjernika ne izađu vjernici. Kada izađu, on će Božije neprijatelje savladati i pobiti ih.”

Imam Sadik, mir s njim: “Ovaj događaj neće se desiti sve dok svaka skupina ljudi ne zavlada nad drugima, da ne bi rekli: ‘Da smo postavljeni na vlast, mi bismo pravdu širili!’ Potom će ustati Kaim sa istinom i pravdom.”

Imam Kazim, mir s njim: “Ako vas bude koliko sudionika na Bedru, Kaim će doći.”

Korist ljudi od Imama za vrijeme skrivenosti

Imam Mehdi, mir s njim: “Korist moja u vremenu skrivenosti je kao korist Sunca koje je oblacima sakriveno od pogleda. Zaista, ja sam zaštita stanovnicima Zemlje, kao što su zvijezde zaštita stanovnicima Nebesa.”

Znakovi pojave

Imam Ali, mir s njim: “Kada strada govornik (hatib) i iščezne iz vidokruga Imam Vremena, od srca koja će ostati jedni će biti veseli, a drugi tužni. Stradat će požudni, propast će propali, ostat će mu'mini, a broj će im biti mali, tri stotine ili više. Borit će se zajedno sa njima skupina koja je bila sa Božijim Poslanikom na Bedru, a nisu poginuli niti su umrli.”

Imam Sadik, mir s njim: “O pojavi Kaima, mir s njim, postoje znakovi za vjernike od Allaha, dž.š.” Pitao je Muhammed ibn Muslim: “Šta su oni, neka me Allah učini vašom žrtvom?” Imam odgovori: “To su riječi Božije: Mi ćemo vas – znači vjernike prije pojave Imama – dovoditi u iskušenje malo strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine, a ti obraduj izdržljive.”

Imam Mehdi, mir s njim, kada ga je pitao Ali ibn Mehzijar: “Moj gospodaru, kada će se desiti ovaj događaj?” “Kada vam bude zatvoren put do Meke.”

U vrijeme pojave

Imam Ali, mir s njim: “Kada se pojavi glas sa Nebesa: ‘Istina je u porodici Božijeg Poslanika!’, tada će se Mehdi pojaviti u govoru ljudi i oni će se napojiti peharom ljubavi prema njemu. Neće ništa drugo spominjati osim njega.”

Imam Bakir, mir s njim: “Kada bi ljudi znali koliko će samo ljudi ubiti Kaim kada dođe, većina bi ih poželjela da ga ne vide… Većina ljudi će govoriti: ‘On nije iz Poslanikove porodice! Da je iz Poslanikove porodice, sigurno bi se smilovao!’”

Imam Bakir, mir s njim: “Doći će Kaim sa novom zapovijedi, novom knjigom, novim suđenjem. Prema Arapima će biti strog. Poslove će rješavati samo mačem. Neće tražiti ni od koga da se pokaje, niti će se na Božijem putu obazirati na one koji prekoravaju.”

Imam Sadik, mir s njim: “Kada dođe od nas Kaim, Allah, dž.š., će toliko ojačati uši i oči naših sljedbenika da između njih i Kaima neće biti glasonoša. On će biti na svome mjestu i razgovarat će s njima, a oni će ga čuti i gledati.”

Imam Sadik, mir s njim: “Mali broj Arapa će biti sa Kaimom, mir s njim.” Neko reče: “Mnogi od Arapa smatraju se njegovim pomagačem?” On reče: “Ljudi treba da se stave na kušnju i da se razdvoje i prosiju. Mnogi će biti prosijani.”

Imam Sadik, mir s njim: “Kada dođe Kaim, mir s njim, napustit će ovu skupinu oni za koje se mislilo da joj pripadaju, a prihvatit će je oni koji su se klanjali Suncu i Mjesecu.”

Svijet nakon pojave Mehdija

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na kraju moga ummeta doći će Mehdi, Allah će mu podariti kišu, Zemlja će obilno dati svoje bilje, imetak će biti ispravno dijeljen, uvećat će se broj stoke i ummet će biti cijenjen i velik.”

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Kada se pojavi naš Kaim, Allah će otkloniti štetu od naših sljedbenika, učinit će njihova srca postojanim poput željeza, podarit će im snagu četrdesetorice ljudi, oni će biti poglavari i vođe na Zemlji.”

Imam Bakir, mir s njim: “Kada ustane Kaim, iman će biti predočen svim neprijateljima. Ako ga istinski prihvate, bit će spašeni. U suprotnom, presjeći će im se vrat ili će plaćati glavarinu, kao što je danas plaćaju podanici nemuslimani, svezat će im se oko pojasa kanafa i bit će istjerani iz gradova prema predgrađima.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori