Kur'an u islamu

Ovo djelo Allame Tabatabaija podijeljeno je u pet poglavlja u kojima se govori o Časnom Kur'anu. U prvom je riječ o vrijednostima Kur'ana kod muslimana i obrađuje dva pitanja: (1) Kur'an obuhvata sva pitanja čovjekovog života, dok je Ovog svijeta i čovjeka; (2) Kur'an je dokaz i dokument poslanstva. U drugom poglavlju govori se o načinu podučavanja kur'anu. U sljedećem dijelu odgovora se na nedoumice u vezi sa Objavom. Veza između Kur'ana i različitih nauka čini sljedeće poglavlje. Posljednje poglavlje je o redoslijedu objavljivanja Kur'ana: redoslijed objavljivanja ajeta, povod Objave, sređivanje listova Kur'ana prije i nakon Poslanikove smrti, učenje Kur'ana u naraštajima učača… Ova knjiga nudi odgovore o nekoliko važnih tema: Kur'an kao knjiga čovjekovog života; razlikovanje ljudskog života od života ostalih stvorenja; značaj čovjekove društvenosti; nemoć razuma da sam uputi čovjeka; prisustvo Objave u ljudskom društvu; stavovi modernih pisaca o Objavi i odgovori na njihove prigovore.

Pitanja i odgovori