Načela filozofije i metod realizma 1

Ovo je prvi dio zbirke od pet svezaka, koji uvodi čitaoca u filozofiju, njen nastanak, povijest, različite filozofske škole i druga pitanja. Osnova teksta pisana je perom Allame Tabatabaija, a Murteza Mutahari svojim objašnjenjima čini je lakšom za shvatanje širem čitateljstvu. U prvom poglavlju raspravlja se o tome šta je filozofija, a šta sofizam, govori se o čovjekovoj potrebi za filozofijom, te o činjenici da je dijalektički materijalizam teorijska, a ne iskustvena filozofija. Drugo poglavlje obuhvata pitanje nastanka filozofije, stavove učenjaka poput Platona, Pitagore, Descartesa, Schopenhauera, Berkeleya, te razmatra značenje prisutnog i stečenog znanja. U trećem poglavlju riječ je o znanju i percepcijama, a u četvrtom se razmatra zbilja i ukazuje se na mjerilo njenog razlikovanja od pogreške. Čitalac će, također, saznati o počecima sofizma u Grčkoj, o stavovima drevnih filozofa u vezi percepcije stvarnosti, kao i o stavovima Descartesa, senzualista, Kanta i Bergsona.

Pitanja i odgovori