Namaz i njegovi učinci, noćni namaz

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onaj ko olahko uzima svoj namaz nije od mene, niti će doći kod mene na izvorište u Džennetu, tako mi Allaha.”  (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 1, str. 206.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Da postoji potok pred vratima jednog od vas u kojem se čisti pet puta dnevno, da li bi ostalo imalo prljavštine na njegovom tijelu? Zaista, namaz je poput potoka koji čisti. Kad čovjek obavlja namaz, onda taj namaz čisti grijehe – osim grijeha koji izvodi iz vjere, a on ga nastavlja činiti.”  (Biharu-l-envar, sv. 82, str. 236.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Jedan obavezni namaz ima kod Boga istu vrijednost kao i hiljadu ispravnih i primljenih hadždževa i umri.”  (Biharu-l-envar, sv. 99, str. 14.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ne ispuštajte vaše namaze, jer sigurno onaj koji ih ispušta bit će proživljen s Karunom i Hamanom, i Allahova dužnost je da ga uvede u Vatru s licemjerima.”  (Biharu-l-envar, sv. 83, str. 14.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Obavljajte svaki svoj namaz kao da vam je posljednji.”  (Biharu-l-envar, sv. 69, str. 408.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Kada bi klanjač znao kojim stepenom Božije milosti je okružen nikada ne bi podigao glavu sa sedžde.”  (Tasnif gureru-l-hikem, str. 175.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Prva stvar za koju će rob polagati račun bit će namaz, pa ako je prihvaćen – i ostala djela bit će prihvaćena, u suprotnom – ta mu djela neće biti od koristi.”  (Biharu-l-envar, sv. 7, str. 267.)

U posljednjim trenucima života Imam Sadik, a.s., pozvao je svoju rodbinu i sljedbenike, te im rekao: “Zaista, naše zauzimanje neće doseći onog koji olahko pristupa namazu.” (Biharu-l-envar, sv. 82, str. 236.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Ući će u Džennet onaj koji se sa Allahom susretne sa deset stvari:

1. svjedočenje da nema boga, osim Allaha,

2. da je Muhammed Božiji Poslanik,

3. prihvatanje onog što je došlo od Allaha Uzvišenog,

4. obavljanje namaza,

5. davanje zekata,

6. post u mjesecu Ramazanu,

7. hodočašće Svetoj Kući,

8. ljubav prema Božijim prijateljima,

9. mržnja prema Božijim neprijateljima,

10. izbjegavanje svakog opijajućeg pića.”

(El-Hisal, str. 432.)

Imam Ali, a.s., je rekao: “Za bogobojaznog namaz je sredstvo Božije blizine. Za nemoćnog hadždž je nadomjestak džihadu. Za svaku stvar određen je zekat, a zekat za tijelo je post. Lijepo obavljanje dužnosti prema mužu je džihad žene.  (Nehdžu-l-belaga, izreka 136.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Nema ni jedne noći, a da melek smrti ne dovikne: ‘O stanovnici grobova, kome se danas divite, kada ste uvidjeli strahote života poslije smrti?’ Mrtvi odgovore: ‘Mi zavidimo vjernicima na mjestima na kojima čine ibadet, zato što oni klanjaju a mi ne, daju zekat, a mi ne, poste mjesec ramazan, a mi ne, daju sadaku od onoga što je preko potreba njihovih porodica, a mi ne.”‘  (Iršadu-l-kulub, str. 53.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Pred početak svakog namaskog vremena čujem glasnika koji zove: “O sinovi Ademovi, ustanite i ugasite na sebi ono što ste sami zapalili.” (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 3, str. 102.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Redovno obavljajte namaz, jer kada Uzvišeni Allah pozove roba na Sudnjem danu, prvo za što će ga pitati je namaz. Ako ga je upotpunio, bit će spašen, u suprotnom, bit će bačen u vatru.”  (Biharu-l-envar, sv. 82, str. 202.)

Od Ebu Basira se prenosi da je rekao: “Posjetio sam Ummu Hamidu, majku Imama Musaa ibn Džafera, a.s., kako bi joj izrazio saosjećanje povodom smrti Džafera ibn Muhammeda, a.s. Ona je plakala i ja sam plakao zbog njenog plača. Potom ona reče: ‘O Ebu Muhammed! Da si samo vidio Džafera ibn Muhammeda na samrtnoj postelji, vidio bi nešto čudno. Otvorio je oči i zatražio da se okupi sva njegova rodbina, pa smo sve pozvali. On ih je pogledao i rekao: ‘Zaista naše posredovanje neće imati onaj koji namaz uzima olahko.”‘ (Vesa’ilu-šši’a, sv. 4, str. 26.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ibadet sa uzimanjem harama je kao gradnja na pijesku.”  (Biharu-l-envar, sv. 84, str. 258.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Plemenitost vjernika je u njegovom ustajanju noću, a njegovo dostojanstvo u neovisnosti od ljudi.”  (Biharu-l-envar, sv. 77, str. 20.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Onaj koji noću mnogo spava izgubi djela koja po danu ne može nadoknaditi.” (Gureru-l-hikem, str. 289.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “U onome što je Uzvišeni Allah šapnuo Musau, sinu Imranovu, a.s., je i ovo: ‘O sine Imranov! Slagao je onaj koji tvrdi da Me voli, a kada ga noć prekrije on Me zanemari.'”  (Biharu-l-envar, sv. 13, str. 329.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Nikad ne propuštaj noćni namaz! Jer pravi gubitnik je onaj koji se ne okorištava noćnim namazom.” (Biharu-l-envar, sv. 83, str. 127.)

Imam Sadik, a.s., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s. rekao Džebrailu: “Posavjetuj me.” Džebrail je rekao: “Živi kako hoćeš, ali sigurno ćeš umrijeti, voli što god želiš, ali sigurno ćeš se rastati s tim, čini što god želiš, ali sigurno ćeš to naći. Čast vjernika je njegov noćni namaz, a njegovo dostojanstvo je suzdržavanje od časti kod ljudi.” (El-Hisal, str. 72.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Troje su čast i ukras vjernika na Ovom i na Onom svijetu: namaz u zadnjem dijelu noći, ne priželjkivati ono što drugi ljudi imaju i prihvatanje vodstva imama iz porodice Poslanika, s.a.v.s.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 107.)

Imam Dževad, a.s., kaže: “Onome ko se uzda u Allaha, On će dati radost, a onome koji se oslanja na Njega, Allah će upotpuniti poslove.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 79.)

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori