Potreba

Imam Ali, mir s njim: “Budi dobrostiv prema nekome i bit ćeš njegov naredbodavac. Ispolji potrebu za nekim i bit ćeš njegov zarobljenik. Ne budi ovisan o nekome – bit ćeš mu jednak!”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Pred kim ispoljiš potrebu, kod njega ćeš biti omalovažen.”[2]

Ispunjavanje potreba

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko radi na tome da pomogne bratu i da mu priskrbi korist, njemu pripada nagrada boraca na Božijem Putu.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko zadovolji potrebu brata vjernika, kao da je robovao Allahu cijelog života.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko se trudi da zadovolji potrebe brata vjernika zbog Allahova zadovoljstva, Allah, dž.š., će mu upisati milion dobrih djela.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko ispunjava potrebe brata vjernika, Allah ide za ispunjavanjem njegove potrebe sve dok on ispunjava potrebe brata.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Stvorenja su Moja porodica. Najdraži Meni od njih je onaj ko je najobazriviji prema njima i najviše se trudi u ispunjavanju njihovih potreba.’”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Onaj ko učini korak ka ispunjenju potrebe svog brata je poput onoga koji čini sa‘j između Safe i Merve.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Onome ko ispuni potrebu svoga brata, Allah, dž.š., će na Sudnjem danu ispuniti stotinu hiljada potreba, od kojih je prva Džennet.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Zadovoljenje potrebe brata vjernika draže je Allahu od dvadeset hadževa, od kojih je za svaki potrošio stotinu hiljada.”[10]

Ustezanje od udovoljavanja potrebama brata vjernika

Imam Bakir, mir s njim: “Kada musliman ode do muslimana da ga obiđe ili tražeći nešto, a ovaj bude u kući i ne izađe pred njega, neprekidno je pod Allahovim prokletstvom dok se njih dvojica opet ne sretnu.”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Koga u nuždi njegov brat vjernik zamoli za ispunjenje potrebe i on to mogne učiniti sam ili preko nekoga drugoga, ali ne učini, Allah će ga na Sudnjem danu proživjeti ruku zavezanih za vrat i tako će ga držati sve dok se ne završi obračun stvorenja.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko od naše braće zatraži ruku pomoći od našeg sljedbenika i on ga mogne pomoći, ali se ustegne, Allah, dž.š., će ga iskušati ispunjavanjem potrebe nekog od naših neprijatelja zbog kojeg će ga kazniti na Sudnjem danu.”[13]

Imam Sadik, mir s njim: “Svaki vjernik koji uskrati vjerniku dio svog imetka, a on je u potrebi za tim, tako mi Allaha, neće okusiti džennetsku hranu, niti će se napojiti zapečaćenim napitkom.”[14]

Žurba u ispunjavanju potreba

‏Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek zatraži od mene da mu riješim potrebu i ja požurim da je ispunim zbog bojazni da mu potreba ne prođe, te da ga više ne nađem u njoj kada moja pomoć dođe.”[15]

Učtivost pri traženju nečega

Imam Ali, mir s njim: “Moj Allahu, ne učini me ovisnim ni o jednom od zlih stvorova Tvojih, a onaj o kome me učiniš ovisnim neka bude čovjek najljepšeg lika, najvelikodušnije duše, onaj koji će mi zadovoljiti potrebu najljepšim govorom i sa najmanje prigovora!”[16]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, onome ko je u njegovom prisustvu rekao: “Bože, učini me neovisnim o Tvojim stvorenjima!” uputio je sljedeće riječi: “Nije tako, zaista ljudi imaju potrebu jedni za drugima! Međutim, reci: ‘Moj Bože! Učini me neovisnim o zlim stvorenjima Tvojim.’”[17]

Imam Bakir, mir s njim: “Kada onaj koji ima potrebu traži od novopečenog bogataša je kao kada se vadi dirhem iz usta zmije otrovnice: imaš potrebu za njim, a plašiš se njenog otrova.”[18]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Hisal, 420/14.

[2] Gureru-l-hikem, 8610.

[3] Sevabu-l-a‘mal, 340/1.

[4] Emali-t-Tusi, 481/1051.

[5] El-Kafi, 2/197/6.

[6] Emali-t-Tusi, 97/147.

[7] El-Kafi, 2/199/10.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 303.

[9] El-Kafi, 2/193/1.

[10] Isto, 2/193/4.

[11] Isto, 2/365/4.

[12] El-Bihar, 74/287/13.

[13] Sevabu-l-a‘mal, 297/1.

[14] Isto, 286/2.

[15] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/179/2.

[16] El-Bihar, 78/56/111.

[17] Tuhafu-l-‘ukul, 278.

[18] Isto, 294.

Pitanja i odgovori