Pohlepa

Imam Ali, mir s njim, na pitanje o tome šta je pohlepa: “Sticanje maloga kroz gubljenje velikog.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepa je vječna patnja.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepa ponižava staloženost.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepa je jahalica iznemoglosti.”[4]

Pohlepan čovjek

Imam Ali, mir s njim, na pitanje koja je najveća niskost: “Pohlepa za Ovim svijetom.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepan čovjek je zarobljenik prezira, od čega se nikada neće osloboditi.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Opskrba je podijeljena, a pohlepnik je uskraćen.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepan čovjek je siromah, makar posjedovao Dunjaluk zajedno sa njegovim riznicama.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Ko je pohlepan, sam sebe odvodi u nesreću i zamor.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepan čovjek se ne zadovoljava.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepa ne uvećava opskrbu već unižava položaj i veličinu.”[11]

Imam Husejn, mir s njim: “Čednost ne sprječava opskrbu niti pohlepa privlači dodatke. Opskrba je podijeljena, a smrtni čas je siguran. Onaj ko je pohlepan, traži samo grijeh.”[12]

Imam Bakir, mir s njim: “Čovjek pohlepan za Ovim svijetom je poput svilene bube. Koliko se god više umota u svilene niti, sve je dalje od izlaska iz čahure, sve dok ne umre od jada.”[13]

Imam Sadik, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, govorio bi: ‘O sine Ademov, ako želiš od Ovoga svijeta ono što će ti biti dovoljno, onda će te zadovoljiti i najmanje od njega, a ako budeš želio više od onoga što ti je dovoljno, u tom slučaju zaista te neće zadovoljiti ni sve ono što je na njemu.’”[14]

Osnova pohlepe

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Znaj, o Ali, da su strah, škrtost i pohlepa jedan poriv, a njihova osnova je loše mišljenje (o Bogu).”[15]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je sin Ademov pohlepan za onim što mu je zabranjeno.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Na sumnji i slabom povjerenju u Allaha utemeljene su pohlepa i gramzivost.”[17]

Imam Ali, mir s njim: “Jačina pohlepe proizlazi iz neutaljene proždrljivosti i slabe vjere.”[18]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 73/167/31.

[2] Gureru-l-hikem, 982.

[3] Gureru-l-hikem, 1107.

[4] Gureru-l-hikem, 280.

[5] Emali-s-Saduk, 322/4.

[6] Gureru-l-hikem, 1370.

[7] Isto, 96.

[8] Isto, 1753.

[9] Isto, 7723.

[10] Isto, 365.

[11] Isto, 1877.

[12] A‘lamu-d-din, 428.

[13] El-Kafi, 2/316/7.

[14] El-Kafi, 2/138/6.

[15] ‘Ilelu-š-šerai‘, 559/1.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 44095.

[17] Gureru-l-hikem, 6195.

[18] Isto, 5772.

Pitanja i odgovori