Ljubav prema Ehli-bejtu, mir s njima

Vrijednost ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Islam je nag – odjeća njegova je stid, ukras njegov je dostojanstvo, čestitost njegova je činjenje dobra, a oslonac njegov uzdržavanje od grijeha. Svaka stvar osnovu ima, a osnova islama je ljubav prema nama, Ehli-bejtu.”[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju, mir s njim: “Ja sam predvodnik roda Ademova, a ti, Ali, i Imami poslije tebe predvodnici ste ummeta moga. Ko nas voli, taj voli Boga, a ko nas mrzi, taj mrzi Boga! Ko s nama prijateljuje, taj prijateljuje s Bogom, a ko nama neprijateljstvo iskazuje, taj iskazuje neprijateljstvo Bogu! Ko se nama pokorava, taj se pokorava Bogu, a ko nama neposluh iskazuje, taj iskazuje neposluh Bogu!”[2]

U Tarihu Dimešk od Zejda ibn Erkama se prenosi: “Bio sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.a., kada je prošla Fatima, mir neka je s njom, u odjeći od vune. Izašla je iz svoje kuće i krenula ka Poslanikovoj, s.a.v.a., sobi, a s njom su bila njena dva sina, Hasan i Husejn, dok je Ali išao iza njih. Poslanik, s.a.v.a., ih pogleda i reče: ‘Ko njih voli, taj voli mene, a ko njih mrzi, taj mrzi mene!'”[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “ Voljeti Porodicu Muhammedovu jedan dan bolje je nego godinu dana činiti ibadet; a ko u tome umre, ući će u Džennet.”[4]

Odlike ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je opisujući Alija, mir s njim, rekao: “O ljudi, iskušavajte djecu svoju ljubavlju prema njemu, jer Ali ne poziva u zabludu, niti udaljava od Puta pravog. Zato, ko njega voli, taj je vaš, a ko njega mrzi, taj nije vaš!”[5]

U Tusijevom El-Emaliju od Džabir ibn Abdullaha el-Ensarija se prenosi: “Došao je kod Poslanika, s.a.v.a., neki beduin i upitao: ‘O Allahov Poslaniče, ima li Džennet cijenu?’ On odgovori: ‘Ima.’ Ovaj upita: ‘Kolika je njegova cijena?’ On odgovori: ‘Da dobri rob Božiji izgovori riječi: Nema nijednog drugog boga, osim Allaha!, iskreno to misleći.’ Ovaj upita: ‘A u čemu se sastoji ta iskrenost?’ On odgovori: ‘U djelovanju prema onome s čime sam poslan, i u ljubavi prema Ehli-bejtu mome.’ Ovaj upita: ‘A je li ljubav prema tvome Ehli-bejtu dio tih riječi?’ On odgovori: ‘Da, uistinu je ljubav prema Ehli-bejtu najveći dio tih riječi!'”[6]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Poslanik Božiji, s.a.v.a., mi je rekao da će me voljeti samo vjernik, a da će me mrziti samo licemjer.”[7]

U Mu‘džemu-l-evsatu od Ebu Berzea se prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Nijedan rob Božiji na Danu sudnjem neće ni korak maknuti sve dok ne bude pitan o četvero: o tijelu svome – u čemu ga je pohabao; o životu svome – u čemu ga je potrošio; o imetku svome – odakle ga je zaradio i gdje ga je utrošio; i o ljubavi prema Ehli-bejtu.’ Upitaše ga: ‘O Allahov Poslaniče, šta je znak ljubavi prema vama?’ On tada potapša rukom svojom Alija po ramenu.'”[8]

Odgajanje djece u ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Odgajajte djecu svoju trima osobinama: ljubavi prema Poslaniku vašem, ljubavi prema Ehli-bejtu njegovom i učenju Kur'ana, jer zaista će nosači (hafizi) Kur'ana biti u hladu Božijem, zajedno s poslanicima i odabranicima Njegovim, na Dan kad neće biti drugog hlada, osim Njegovog.”[9]

Plodovi ljubavi prema Ehli-bejtu, mir s njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ljubav prema nama, Ehli-bejtu, briše grijehe i udvostručuje dobra djela.”[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je povodom objavljivanja ajeta: Znajte, srca se uistinu sjećanjem na Boga smiruju![11] – rekao: “To se odnosi na onoga ko voli Boga i Poslanika Njegova i ko iskreno, a ne lažno, voli moj Ehli-bejt, i ko voli vjernike i kada su prisutni i kada su odsutni. Znajte da sjećanjem na Boga oni jedni druge vole!”[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ljubav prema mome Ehli-bejtu i porodici mojoj je upotpunjenje vjere.”[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Moj zagovor za ummet moj obuhvatit će one koji vole moj Ehli-bejt: oni su moji sljedbenici.”[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko bude volio nas, Ehli-bejt, Bog Svevišnji će ga na Danu sudnjem spokojnim proživjeti.”[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najstameniji od vas na Siratu bit će onaj ko mene i Ehli-bejt moj bude najviše volio.”[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., držeći za ruku Hasana i Husejna rekao je: “Ko bude volio mene, i bude volio ovu dvojicu, i oca njihovog, i majku njihovu, taj će na Danu sudnjem biti sa mnom na razini istoj!”[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko nas bude volio bit će s nama na Danu sudnjem. Zaista, čak ako čovjek bude i kamen volio, Bog će ga s njim proživjeti.”[18]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko se želi na Boga osloniti, taj nek voli Ehli-bejt moj; ko se želi spasiti patnje u grobu, taj nek voli Ehli-bejt moj; ko želi mudrost, taj nek voli Ehli- bejt moj; ko želi ući u Džennet, taj nek voli Ehli-bejt moj; ko želi ući u Džennet bez polaganja računa, taj nek voli Ehli-bejt moj! Tako mi Boga, niko ih neće voljeti, a da neće biti na dobitku i na Ovom i na Onom svijetu!”[19]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1]El-Kafi, sv. 2, str. 46, predaja 2.

[2] El-Emali li-s-Saduk, str. 384, predaja 16.

[3]Tarihu Dimešk, sv. 14, str. 154, predaja 3473.

[4]El-Firdevs, sv. 2, str. 142, predaja 2721.

[5]Tarihu Dimešk, sv. 42, str. 288, predaja 8818.

[6]El-Emali li-t-Tusi, str. 583, predaja 1207.

[7]Sunenu-n-Nesai, sv. 8, str. 117.

[8]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 2, str. 142, predaja 2721.

[9]Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 456, predaja 45409.

[10]El-Emali li-t-Tusi, str. 164, predaja 274.

[11] Er-Ra'd, 28.

[12]Kenzu-l-‘ummal, sv. 2, str. 442, predaja 4448.

[13]El-Emali li-s-Saduk, str. 161, predaja 1.

[14]Tarihu Bagdad, sv. 2, str. 146.

[15]Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 58, predaja 220;Biharu-l-envar, sv. 27, str. 79, predaja 15.

[16]Džami‘u-l-ehadis li-l-Kummi, str. 231.

[17]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 641, predaja 37733.

[18]El-Emali li-s-Saduk, str. 174, predaja 9.

[19] Maktelu-l-Husejn li-l-Harezmi, sv. 1, str. 59.

Pitanja i odgovori