Dobročinstvo prema porodici

Vjernik treba svoju porodicu učiniti sudionikom svakog dobra i blagodati, pa tako treba i da objeduje skupa sa njima. Kur’an kaže:

Allah, opskrbljujući vas, daje jednima više nego drugima. Ali oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake[1]

U skladu s ovim ajetom, Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je:  “Nije dozvoljeno čovjeku da hranu uzima samo za sebe i ne da svojoj porodici udjela u njoj.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., jednim od znakova skrušenosti smatra to da čovjek jede skupa sa svojom porodicom , pa kaže: “Zar nećete da vas obavijestim o pet stvari koje – ako se nađu kod nekoga – pokazuju da taj nije ohol? To su: bavljenje pastirstvom, oblačenje vunene odjeće, druženje sa siromasima, jahanje na magarcu (misli se na korištenje jeftinim prijevoznim sredstvom) i to da čovjek jede skupa sa svojom porodicom.”[3]

Prednost porodice u odnosu na druge ljude

U islamskoj kulturi davanje prednosti porodici smatra se jednim od načela i postoji mnoštvo predaja koje to dokazuju.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Kad Bog nekome od vas daruje kakvo dobro, prvo se time okoristite vi sami i vaša porodica.”[4]

Također je rekao: “Počnite od svoje porodice, i dajte prednost onome ko vam je bliži.”[5]

Imam Sedžad, mir neka je s njim, kaže: “Otići na trgovište i imati novca da kupim porodici meso za kojim čeznu, draže mi je nego osloboditi roba.”[6]

Dobročinstvo prema porodici petkom

Iako je dobročinstvo prema porodici poželjno uvijek, petak ima poseban značaj kad je riječ o činjenju dobra svojoj porodici, da bi se na taj način porodici skrenula pažnja na položaj petka i duhovnosti tog dana. Zato je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Petkom opskrbite svoju porodicu voćem ili mesom, kako bi se radovali dolasku petka.”[7]

Nagrada za dobročinstvo prema porodici

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je Zapovjedniku pravovjernih, Aliju, mir neka je s njim: “Služba svojoj porodici iskupljuje velike grijehe, gasi srdžbu Božiju, mehr je za džennetske hurije, donosi uvećanje dobra i stepena. O Ali, svojoj porodici služi samo jako iskreni, šehid i čovjek kojem Bog želi dobro Ovoga i Onog svijeta.”[8]

Od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., prenosi se: “Najbliži od vas mome položaju na Danu sudnjem jeste najbolji među vama u pogledu morala i onaj koji je najkorisniji svojoj porodici.”[9]

Dobročinstvo prema porodici, pored onosvjetske nagrade, donosi dobro i na Ovom svijetu. Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Kad ulaziš u kuću, nazovi selam, pa će ti Bog uvećati bereket.”[10]

Imam Sedžad, mir neka je s njim, rekao je o dobročinstvu prema porodici: “Onaj kojim je Bog najviše zadovoljan jeste onaj koji najviše daje svojoj porodici.”[11]

Također i Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je: “Ko god čini dobro svojoj porodici, Bog mu produlji život.”[12]

Imam Kazim, mir neka je s njim, rekao je: “Onom ko čini dobro svojoj braći i porodici, produljuje se život.”[13]

Naknada za tugu zbog porodice

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, priča: “Jednog dana uđoh kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i on mi reče: ‘O Ali, kako si osvanuo?’ Rekoh: ‘Tako da mi u rukama nema ničega osim vode, pa sam tužan zbog Hasana i Husejna.’ Reče mi: ‘O Ali, tuga zbog porodice jeste zastor od džehennemske vatre.’”[14]

Kazna za upropašćivanje porodice

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Daleko je od Božije milosti! Daleko je od Božije milosti onaj ko upropasti vlastitu porodicu!”[15]

Također, Poslanik, s.a.v.a., zabranio je da čovjek bude sit, a da porodicu drži gladnom, i rekao je: “Dovoljno je za propast čovjeku to da upropasti vlastitu porodicu.”[16]

Kazna za ružno ophođenje prema porodici

Kad se Poslanik, s.a.v.a., vratio s ljudima sa dženaze Sa’da ibn Mu’aza, upitaše ga: “Poslaniče Božiji, postupio si prema Sa’du onako kako nisi ni prema kome drugom. Pratio si njegovu dženazu bez ogrtača i bosonog.” Odgovorio je: “Meleci su prisustvovali bez ogrtača i obuće, pa sam ih oponašao.” Upitaše: “Jednom si uzeo njegov tabut za desnu, a drugi put za lijevu stranu?” On reče: “Ruka mi je bila u Džibrilovoj ruci, pa bih se uhvatio ondje gdje bi se on uhvatio.” Rekoše: “Naredio si da ga se ogasuli, lično si mu klanjao dženazu i lično si ga spustio u zemlju. A onda si kazao kako je Sa’d izložen kaburskoj patnji?” Poslanik, s.a.v.a., odgovori: “Tako je; jer Sa’d je bio loš prema svojoj porodici.”[17]

U pogledu pokuđenosti grubosti prema porodici, od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., prenosi se da je rekao: “Najgori čovjek jeste onaj koji je grub prema svojoj porodici.”[18]

Neki čovjek upita: “Poslaniče Božiji, šta znači grubost prema porodici?” On reče: “Da kad čovjek uđe u kuću njegova žena bude u strahu i da njegova djeca i sluga pobjegnu, a da mu je žena nasmijana kad on izađe iz kuće.”[19]

 

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2018, prijevod: Muamer Kodrić

[1] En-Nahl, 71.

[2] Tefsīru-l-Kūmi, vol. 1, str. 387

[3] Mustedreku-l-vesāil, vol. 3, str. 254-255.

[4] Džāmi‘u-s-sagīr, vol. 1, str. 73.

[5] El-Kāfi, vol. 5, str. 67.

[6] Isto, vol. 4, str. 12.

[7] Isto, vol. 6, str. 299.

[8] Džāmi’u-l-ahbār, str. 103.

[9]Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 38.

[10] Bihāru-l-envār, vol. 66, str. 396.

[11] El-Kāfi, vol. 8. str. 69.

[12] Isto. str. 219.

[13] Tuhafu-l-‘ukūl, str. 388.

[14] Džāmi’u-l-ahbār, str. 91.

[15] El-Kāfi, vol. 2, str. 12.

[16] De‘āimu-l-islām, vol. 2, str. 193.

[17] ‘Ilelu-š-šerā’i, str. 310.

[18] Džāmi‘u-s-sagīr, vol. 2, str. 77.

[19] Medžmu’u-l-zevā’id, vol. 8, str. 2

 

Pitanja i odgovori