Širk i šejtan

Upozorenje na širk

Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.”[1]

Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ibn Mesude, nemoj nipošto da Allahu pripisuješ sudruga, čak i da pilom budeš rezan, pa i da ti dio tijela bude kidan, razapinjan ili spaljivan vatrom.”[3]

Najmanji oblik širka

Imam Bakir, mir s njim, na pitanje o najmanjem obliku mnogoboštva: “Ko kaže košpici da je kamenčić, a kamenčiću kaže da je košpica i potom povjeruje u to.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, na isto pitanje: “Ko unese novotariju u mišljenju i potom mrzi i voli po njoj.”[5]

Skriveni širk

Većina ovih ne vjeruje u Allaha, a da Njemu druge ravnim ne smatraju.[6]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se postupka zbog kojeg ćete tražiti ispriku, jer je u tome skriveni širk.”[7]

Imam Sadik, mir s njim, o Allahovim riječima: Većina ovih ne vjeruje: “To je čovjek koji kaže: ‘Da nije bilo tog čovjeka, ja bih propao. Da nije bilo tog čovjeka, ja bih bio to i to. Da nije bilo tog čovjeka, moja porodica bi nastradala.’ Zar ne vidiš da je on ovim riječima Allahu pripisao druga u Njegovoj vlasti, koji mu opskrbu priskrbljuje i čuva ga od zla.” Prenosilac reče: “Rekao sam neka kaže: ‘Da me Allah nije pomogao tim čovjekom, propao bih.’” Imam reče: “Da, nema smetnje u tome.”[8]

Imam Sadik, mir s njim, o riječima Allahovom: Većina ovih ne vjeruje: “Misli se na širk u poslušnosti, a ne na širk u ibadetu.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Širk je skriveniji od kretanja mrava. Mijenjati mjesto prstenu na ruci da bi te to podsjetilo na neku tvoju potrebu, i slično tome je širk.”[10]

Imam Sadik, mir s njim: o riječima Allahovim: Većina ovih ne vjeruje: “Oni govore: ‘Sa pojavom i zalaskom određene zvijezde past će kiša.’ Ili se obraćaju vračevima u čije riječi povjeruju.”[11]

Šejtan

Pouka iz onoga što je Allah učinio sa Iblisom

Imam Ali, mir s njim: “Uzmite pouku iz onoga što je Allah učinio Iblisu zbog jednog trena oholosti, kada je poništio njegov dugotrajni rad i veliki napor, a on je robovao Uzvišenom Allahu šest hiljada godina. Ne zna se da li godina Ovog svijeta ili ahiretskih godina. Ko sada, poslije Iblisa, može ostati siguran od Allaha za sličnu neposlušnost?”[12]

Traženje utočišta kod Allaha od šejtana

I reci: “Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!”[13]

Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog.[14]

Imam Ali, mir s njim: “Zahvaljujem Allahu i prizivam Ga u pomoć u onome što odbija i udaljava šejtana i čuvam se od zamki šejtanskih i prepredenosti.”[15]

Šejtanovo neprijateljstvo prema čovjeku

Šejtan je, zaista, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Džehennemu.[16]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se neprijatelja koji vam skriveno prodire u prsa i tiho šapuće na uši.”[17]

Imam Kazim, mir s njim, u odgovoru na pitanje: “Protiv kojeg neprijatelja je najpreče boriti se?”: “Protiv onog koji ti je od svih najbliži i najotvoreniji je u svom neprijateljstvu prema tebi, koji potiče tvoje neprijatelje protiv tebe, a to je Iblis.”[18]

Upozorenje na čuvanje od šejtanovih spletki

O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.[19]

Imam Ali, mir s njim: “Tri su vrste smutnje: ljubav prema ženama, to je šejtanov mač; pijenje vina, to je šejtanova klopka; ljubav prema dinaru i dirhemu, to je šejtanova strijela.”[20]

Obožavatelji šejtana

O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu; on vam je neprijatelj otvoreni.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Oni su učinili šejtana gospodarom svojih poslova, a on ih je uzeo za saradnike. Položio je jaja i izlegao ih u njihovim grudima. U krilima njihovim gmiže i puzi. Gleda kroz njihove oči i govori njihovim jezicima. Tako ih vodi grijehu i lijepim im pričinja stvari gnusne, kao što je djelovanje onoga kojem je šejtan učinjen saradnikom u poslu, pa govori neistinu njegovim jezikom.”[22]

Šejtanova zavođenja

Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.[23]

On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana.[24]

Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili.[25]

Imam Ali, mir s njim: “O Kumejl! Iblis ne daje obećanje od sebe. Zaista on daje obećanje od strane svoga Gospodara da bi ih nagnao na činjenje grijeha prema Njemu, i da bi ih gurnuo u ponor.”[26]

Imam Ali, mir s njim: “Šejtan se prilijepio uz njega (roba) i uljepšava mu grijeh da bi ga počinio i podstiče ga da odgodi pokajanje.”[27]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Da ih šejtan nije zaveo od pokornosti Tebi, nijedan nepokorni ne bi Ti bio nepokoran, i da im nije pokazao laž kao istinu, nijedan od njih ne bi zastranio s puta Tvoga.”[28]

Imam Sadik, mir s njim: “Iblis govori svojoj vojsci: ‘Ubacite među njih zavist i nepokornost, jer je to dvoje kod Allaha jednako širku.’”[29]

Ono što čuva od šejtana

On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.[30]

Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.[31]

Imam Ali, mir s njim: “Mnogo čini dovu, sačuvat ćeš se od šejtanovog napada.”[32]

Imam Bakir, mir s njim: “Sačuvaj se od Iblisa istinskim strahom!”[33]

Imam Sadik, mir s njim: “Iblis je rekao: ‘Pet je ljudi na koje moje zamke nemaju uticaja, dok su preostali ljudi u mojoj vlasti, to su: onaj ko se Allahu utječe iskrenom namjerom i u svim poslovima se oslanja na Njega, ko mnogo slavi Allaha tokom noći i dana, ko bude želio za svoga brata vjernika ono što želi i za sebe, ko nije nestrpljiv u nesreći kada ga zadesi, ko je zadovoljan onim što mu je Allah odredio i ne tuguje zbog opskrbe.’”[34]

Ono što šejtanu daje vlast

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.[35]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Musa, mir s njim, je sjedio kada mu je došao Iblis. Musa reče: ‘Obavijesti me o grijehu kojeg kada sin Ademov počini ti ovladaš njime.’ Iblis reče: ‘Kada čovjek bude ushićen sobom, kad bude svoja djela smatrao velikim, a grijeh malim.’”[36]

Imam Ali, mir s njim: “Druženje sa ljudima koji slijede svoje strasti je ključ zaborava vjere i prizivanja šejtana.”[37]

Imam Sadik, mir s njim: “Iblis nema jače vojske od žena i srdžbe.”[38]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 

[1] Lukman, 13.

[2] En-Nisa, 116.

[3] Mekarimu-l-ahlak, 2/357/2660.

[4] El-Kafi, 2/397/1.

[5] Isto, 2/397/2.

[6] Jusuf, 106.

[7] El-Bihar, 78/200/28.

[8] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/200/96.

[9] El-Kafi, 2/397/4.

[10] Me‘ani-l-ahbar, 379/1 (Znači da se tom činu daje neovisnost u podsjećanju, što predstavlja skriveni širk. Op. prev.).

[11] El-Bihar, 58/317/8.

[12] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[13] El-Mu'minun, 97–98.

[14] En-Nahl, 98.

[15] Nehdžu-l-belaga, govor 151.

[16] Fatir, 6.

[17] Gureru-l-hikem, 2623.

[18] Tuhafu-l-‘ukul, 399.

[19] El-A‘raf, 27.

[20] El-Hisal, 113/91.

[21] Ja-Sin, 60.

[22] Nehdžu-l-belaga, govor 7.

[23] El-Bekare, 268.

[24] En-Nisa, 120.

[25] El-En‘am, 43.

[26] Bišaretu-l-Mustafa, 27.

[27] Nehdžu-l-belaga, govor 61.

[28] Es-Sahifetu-s-Sedždžadijje, dova 37.

[29] El-Kafi, 2/327/2.

[30] En-Nahl, 99.

[31] El-Hidžr, 42.

[32] El-Bihar, 78/9/64.

[33] Isto, 78/164/1.

[34] El-Hisal, 285/37.

[35] Ez-Zuhruf, 36 (Pogledati: Ali ‘Imran, 155; El-A‘raf, 27; Merjem, 83).

[36] El-Kafi, 2/314/8.

[37] Nehdžu-l-belaga, govor 86.

[38] Tuhafu-l-‘ukul, 363.

Pitanja i odgovori