AMERIKA

Čarls Adams

Onaj ko čita Kur'an osjeća kako to nije ljudsko djelo, već da je Muhammedu došlo sa Neba, Muhammedu koji je imao umilan glas i koji je tim glasom doprinio ljepoti, prihvaćenosti i snazi!

 

Ime mu je Čarls Adams (Charles Josef Adams). Rođen je 1924. godine u Hjustonu, u američkoj državi Teksas. Fakultetsku diplomu stekao je 1947. godine na Univerzitetu Paylor. Doktorsku disertaciju iz područja povijesti religija odbranio je 1955. godine. Predavao je u Zavodu za islamske studije pri Univerzitetu Mak Džil (McGill University). Bio je član Američko-bliskoistočnog udruženja te Američkog udruženja za proučavanje religije, Udruženja za proučavanje Bliskog istoka, Udruženja za azijske studije i udruženja “Arapsko-američka akademija”. Bio je također je stručni savjetnik u Britanskoj enciklopediji, zatim u Vijeću za studije i društvene znanosti i u Komitetu nacionalnog odjeljenja, na razini prijateljstva, za strana područja. Član je UNESCO-ove komisije za osnivanje naučnoistraživačkih instituta u arapskim zemljama. Bio je gostujući profesor na više univerziteta.

Napisao je velik broj studija o religijama, pored onih studija koje je posvetio isključivo islamu, Kur'anu i Ka'bi, o čemu je napisao natuknice za Britansku i Američku enciklopediju.

O islamskom doktrinarnom učenju kaže sljedeće:

“Islamsko doktrinarno učenje (el-‘akida) snaga je bez premca u prilikama kada je njeni baštinici upotrijebe na način kojim se potvrđuje da je vjerozakon tog vjerovanja ona ispravna orijentacija i metodologija, onaj pravac koji su koristili prvi muslinmani. To je najuspješniji mogući put.

Nema nimalo sumnje da je snaga doktrinarnog učenja islama i muslimansko vjerovanje u nj, bilo ono što je učinilo da oni u jednom razdoblju stave pod svoju upravu četiri petine svijeta. Mislim da za nešto takvo današnji muslimani nisu više sposobni, s obzirom na sve one tajne i javne ratove protiv tog vjerovanja s kojima se suočavaju, a čija snaga predstavlja prijetnju za snage koje se protive miru, koji je zapravo islam.”

O Kur'anu kaže:

“Postoji uvjerenje da islamska Knjiga, koju je Muhammed obznanio svijetu, nije njegovo djelo jer je neupitno utvrđeno da on nije znao ni čitati, ni pisati.

Onaj ko čita Kur'an osjeća kako to nije ljudsko djelo, već da je Muhammedu došlo s Nebesa, Muhammedu, koji je imao umilan glas i koji je tim glasom doprinio ljepoti, primamljivosti i snazi koja je pronalazila put i do umova i do srca onih koji su mu se odazivali vjerovanjem u nj, a s kojim je on potom osvajao zemlje i pobjeđivao narode. I da nije umro, islam bi bio vjera cijeloga svijeta, a Kur'an bi bio jedina objava koja nudi životu put prema ispravnosti i miru.”

O Poslaniku islama kaže:

“Muhammed, zaista, nije bio običan čovjek. Onome ko se upozna s njegovom životnom putanjom od samoga rođenja, bit će sasvim jasno da on potječe od Ibrahima, drevnog vjerovjesnika, koji nije htio da naljuti svoje dvije žene pa je Ismailovu majku ostavio u Mekki, kako bi se tamo rodio posljednji vjerovjesnik.“

O Meki kaže:

“Ibrahim, davnašnji vjerovjesnik, bio je musliman, pa je i Ka'bu sagradio pokoravajući se zapovijedi svoga Gospodara. Tako je Ka'ba postala Allahova drevna kuća, koju muslimani redovito hodočaste onim hodočašćem koje je propisao Poslanik islama, Ibrahimov praunuk.”

*****

Aleksandar Vip

Muslimani treba da nastupe jedinstveno kako bi odvratili one koji se pripremaju da im nanesu štetu ili da udare po njihovoj vjeri. Jedinstvo muslimana biva po muhammedanskom uzoru pred kojim ne može opstati nijedna zapreka koja bi onemogućavala kretanje islama! 

Aleksandar Vip (Aleksandar Wip) je odrastao u provinciji Hodson, a fakultetsko obrazovanje stekao je u Njujorku. Radio je u novinarstvu, gdje je pokazao izvanredno umijeće. Veliku pažnju je posvećivao Istoku. Postepeno napredujući u karijeri, postao je glavnim i odgovornim urednikom lista Sant Jozef, te lista Misuri Rubikon.

Proučavao je religije, dugo se zadržavajući na islamu, koji je dobro upoznao. U više navrata je putovao u zemlje Istoka, te posjetio većinu arapsko-islamskih zemalja. Upoznao je islam, Kur'an i Poslanika. Živo se zauzimao da ljude na svim stranama svijeta upozna sa islamom. Mnogo je pisao o islamu i njegovom Poslaniku kao neko ko je o tome podrobno obaviješten i ko je dokučio suštinu vjere, zahvaljujući ljubavi s kojom je čitao o njoj, s kojom je tragao za istinom i vjerodostojnošću koje je i našao baš u ovoju čistoj vjeri. U svojim radovima o islamu i njegovom Poslaniku ulazio je u rasprave s nemuslimanima. Tako na jednom mjestu kaže: “Među vjerovjesnicima nisam našao većeg, ni potpunijeg, od Muhammeda, a.s., pa dođite da raspravljamo o tome – pročitajte sve o njemu i njegovoj vjeri i usporedite njega i njegove prethodnike, njegovu veličanstvenu Objavu i objave koje su oni imali! Čitajte s razumijevanjem i nepristrasnošću pa ćete se sami uvjeriti da je on najveći poslanik, da je njegova Objava najznačajnija od svih jer je došla da dopuni objave koje su dolazile prije nje – da ih, dakle, upotpuni. To znači da je tim objavama nedostajalo ono s čime je došao Poslanik islama. Stoga je njegova Objava došla da usmjeri ljude prema onome što je ispravno i da istovremeno upotpuni stanje ljudskoga roda.

Tamo gdje je život miran i uređen – tamo je islam i ništa neće pomutiti tu čistotu sve dok je islam bude usklađivao i usmjeravao. Primijenite jednostavna islamska učenja, ona koja je otjelotvorio Poslanik u svome životu i uspostavite one međuljudske odnose koje on zagovara – sasvim sigurno ćete naći mir i spokojnost.

Muhammed, s.a.v.s., poslanik islama, uspio je popuniti onu prazninu koja je zjapila u ondašnjem svijetu. Njegova Objava i danas jednako nastoji popuniti otvorene pukotine, kao i one pukotine koje se otvaraju protiv islama, s ciljem da se stane na put njegovom razvoju, svuda po svijetu, pa muslimani treba da nastupe jedinstveno, kako bi odvratili one koji se pripremaju da im nanesu štetu ili da udare po njihovoj vjeri. Jedinstvo muslimana biva po muhammedanskom uzoru, pred kojim ne može opstati nijedna zapreka koja bi onemogućavala kretanje islama.

Islam je jedna nužnost i neizbježan je na svim razinama jer predstavlja jedini put koji može dovesti do sigurnosti i mira u svijetu. To od nas, njegovih pristalica, zahtijeva da se ponašamo islamski i da tako ljudi steknu povjerenje u ovu vjeru, koju napadaju. Tada će prestati kovati planove i zavjere kako bi je uništili.”

Aleksandar Vip je primio islam i dao sebi ime Muhammed Vip. Njegovim posredstvom islam je primilo nekoliko desetina Amerikanaca koji su se s islamom upoznali raspravljajući s njim.

*****

Majkl Hart

Da je Muhammed poživio duže, uspio bi postići da sav svijet povjeruje da je Allah jedan!

Dr. Majkl Hart (Michael H. Hart) istaknuti je američki učenjak u području astronomije i kosmologije. Član je Američke asocijacije za planete i srodne znanosti. Dobitnik je većg broja odlikovanja za matematiku, astronomiju i pravo. Kada je Majkl Hart htio svijetu oko sebe predstaviti stotinu najvećih ličnosti koje su izvršile utjecaj u svijetu, na prvom mjesto te odabrane stotine stavio je Poslanika islama, Muhammeda, sina Abdullahovog, s.a.v.s.

Majkl Hart kaže:

“Moj izbor da Muhammed bude na čelu liste od stotinu najznačajnijih ljudi u historiji možda će čitaoca iznenaditi, ali on je jedini u čitavoj povijesti čovječanstva koji je postigao potpuni uspjeh na oba plana: i na vjerskom, i na svjetskom.

Vjerujem da je poslanik Muhammed imao i ličnog utjecaja u oblikovanju islamske vjere.

Muhammed je bio odgovoran za islamsku vjeru i njena temeljna etička i moralna načela, uz činjenicu da je njegova uloga bila predvodnička u kretanju Pravim putem nove vjere i utemeljivanju vjerskih propisa u islamu.

Muhammed je uspio, snagom vjerovanja u svoju vjeru, u kojoj ga je njegov Gospodar odgajao od njegovog najranijeg doba, da svojoj Objavi utisne posebno značenje, kakvo je nedostajalo svim prethodnim objavama. Zahvaljujući uzornom načinu života, u kakvom je odgajan od svoga djetinjstva, bio je u potpunosti pripremljen kada mu je došla Objava. Stoga se onaj mali broj ljudi okupljenih oko njega na početku brzo uvećavao, da bi nedugo potom čitav Arabijski poluotok postao predmetom pažnje čitavoga svijeta, dok prije toga nije ništa na tom području bilo vrijedno spomena.

Muhammedovo, s.a.v.s., preseljenje u Medinu, njegova Hidžra, predstavljalo je stvarni početak širenja islama i živog pozivanja ljudi u njegovo okrilje.

U vrijeme dok je širio svoju vjeru Poslanik islama je podnosio mnogobrojne udare od pripadnika vlastitog naroda i pojedinaca iz svoje bližnje rodbine, sve dok mnogi nisu u nju povjerovali. Takav čovjek je, nesumnjivo, dostojan poštovanja, kako od strane svoga naroda, tako isto i od cijeloga svijeta, danas i sutra.

Muhammed je jedini čovjek koji je svijetom uspješno proširio najveću vjeru na svijetu, čime je postao i najveći političar. To je vidljivo u širenju islama, koje traje neprestano u toku niza stoljeća nakon što je Muhammed uspješno učvrstio temelje svoje veličanstvene Objave. Ono u šta nema nimalo sumnje jeste da je Poslanik islama uspio savladati idolopoklonstvo i višeboštvo i sav svijet uvjeriti u svoju Objavu, koja je utemeljila obožavanje Jednoga Boga. I da je Muhammed poživio duže, uspio bi postići da sav svijet povjeruje da je Allah jedan! Uostalom, On ga je i odabrao da to potvrdi i da u to uvjeri sve ljude!”

*****

Entoni Kvin

Islam je jedna nevidljiva snaga koju nije posjedovao samo Omer Muhtar, već koju može posjedovati svaki čovjek na svijetu. Ljudima fali samo to da upoznaju islam!

 

Entoni Kvin (Antony Quin), svjetski poznati glumac, rođen je u Meksiku 1915. godine, od oca Meksikanca i majke Irkinje. Otišao je u Holivud kao već svjetski priznat umjetnik i tako postao Amerikancem. Na velikom ekranu igrao je u nekoliko desetina filmova i time stekao izuzetnu slavu koja nadilazi neka odlikovanja koja je dobio 1952. i 1956. godine.

Istinska nagrada za njega je, međutim, bila okolnost što je upoznao islam, iščitavajući islamsku literaturu kada ga je arapski režiser Mustafa Akkad odabrao za ulogu Omera Muhtara u svom istoimenom historijskom filmu.

Antoni Kvin kaže:

“Osjetio sam da je islam jedna neobična snaga, nakon što sam proučio život lidera Omera Muhtara. Osjećao sam da se nalazim pred čovjekom koji islamom brani život, ne u mjestu u kojem je rođen i ne braneći to mjesto, već život kao cjelinu.

Proučavajući ličnost Omera Muhtara zapazio sam da se radi o jednoj velikoj vrijednosti i snazi koja se ne da lahko poraziti.

Proučavao sam tu snagu, islam, i ustanovio sam da je to jedna izuzetna vrijednost, dar, velikodušnost i samosvojno bitisanje. To je bilo oružje Omera Muhtara koje je koristio u svojim junačkim podvizima koji još uvijek djeluju na duše onih koji iščitavaju povijest i koji, sasvim sigurno, svoje odbljeske nalaze u dušama svih muslimana.

Moje čitanje o islamu, za što imam zahvaliti ovoj legendarnoj ličnosti, uvjerilo me je da je islam jedna nevidljiva snaga koju nije posjedovao jedino Omer Muhtar, već koju može posjedovati svaki čovjek na svijetu. Ljudima nedostaje samo to da upoznaju islam, njegove vrijednosti, načela i učenja. Ja sam se sa svim tim upoznao dok sam se pripremao da odigram lik Omera Muhtara. Tada sam ustanovio da sam vrlo blizu islama, koji sam tako zavolio i o kojem čitam i danas, kao što čitam i o njegovom Poslaniku: iščitavajući njegov veličanstveni životopis osjećao sam kako njegova naučavanja polahko prodiru u moj um. Uistinu je bio, i još je to uvijek, najveći čovjek na ovome svijetu!

U Kur'anu sam našao velik smiraj. Njegova su značenja dalekosežna, a riječi snažne i tiču se svega na ovome svijetu. Poželio sam da Kur'an mogu čitati na arapskom jeziku, da ga mogu čitati na jeziku na kojem je objavljen Muhammedu, uzoru muslimana i uzoru Omera Muhtara, čija ličnost me je opčarala. Ali, tek kada sam upoznao Muhammeda shvatio sam otkuda Omeru Muhtaru onolika snaga. Zapravo, on je svoje povjerenje u postojanje crpio iz Muhammedovog povjerenja, iz njega samoga, i iz njegove Objave, kao i iz postojanja oko njega.

Žalim što mi je život prošao, a nisam bio musliman!

Moj osjećanje da sam musliman ponukalo me je da prihvatim ulogu Omera Muhtara i da je odigram uvjerljivo, što mogu posvjedočiti gledaoci širom svijeta.

Ljubav prema značajnim islamskim ličnostima pobuđuje u meni želju da poživim dugo i da ih odigram sa islamskim osjećanjem koje nosim u sebi!”

“Islam i Poslanik u očima drugih”
AHMED HAMID

Pitanja i odgovori