Strah

Strah

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najveća mudrost je strahovanje od Allaha.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na najvećem položaju kod Allaha su oni koji Ga se najviše boje.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri stvari spašavaju. Strah od Allaha u samoći kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bolje poznaje Allaha, on i strahuje više od Njega.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Strah je košulja arifa.”[5]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “O sine Ademov, bit ćeš u dobru sve dok ti je donja odjeća strah, a ogrtač tuga.”[6]

Vjernik je između dvaju strahova

Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik je između dvaju strahova: grijeha koji je počinio u prošlosti, ali ne zna šta je Allah učinio sa njime, i ostatka života za kojeg ne zna kakvo će ga stradanje u njemu snaći. On ne osvane, a da nije u strahu, i neće ga ništa preporoditi do strah.”[7]

Vjernik je između straha i nade

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada biste znali kolika je veličina Allahove milosti, pouzdali biste se u to i činili biste samo malo, a ako biste znali kolika je Allahova srdžba, pomislili biste da se nećete spasiti.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Gaji nadu u Allaha u tolikoj mjeri da te ne izazove na činjenje grijeha, i strahuj od Allaha u tolikoj mjeri da te ne učini beznadežnim kad je u pitanju Njegova milost.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Moj otac bi govorio: ‘Nijedan čovjek nije rob vjernik, a da u srcu nema dva svjetla: svjetlost straha i svjetlost nade, ako bi se izvagali nijedno ne bi prevagnulo.’”[10]

Znakovi onoga koji se boji (Allaha)

Imam Ali, mir s njim: “Ko se bude imalo bojao svoga Gospodara, ustegnut će se od činjenja nepravde.”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Rob neće biti vjernik sve dok se ne bude bojao i nadao, a neće se bojati i nadati sve dok ga strah i nada ne potaknu na djelovanje.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek sa strahom je onaj kome strahopoštovanje ne ostavlja priliku da govori.”[13]

Pojašnjenje straha

Imam Ali, mir s njim: “Ne plašite se Allahove nepravde, već se plašite nepravde vas samih!”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Neka te ne plaši ništa osim tvoga grijeha, i ne polaži nade ni u šta osim u tvoga Gospodara.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Kada te je strah od Stvoritelja, Njemu se utekni, a kada te strah stvorenoga, bježi od njega.”[16]

Plodovi straha

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se plaši (opasnosti puta i razbojnika), neka porani krajem noći, a ko putuje krajem noći, stiže do kuće. Znajte, Allahova roba je skupa. Znajte, Allahova roba je Džennet!”[17]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Tako Mi Moje časti i veličine, neću sjediniti kod Moga roba dva straha, niti dvije sigurnosti. Ako na Ovome svijetu bude siguran od Mene, prestrašit ću ga na Sudnjem danu, a ako se bude bojao Mene na Ovome svijetu, učinit ću ga sigurnim na Sudnjem danu.’”[18]

Imam Ali, mir s njim: “Strah je pritvor nefsu koji je sklon grijehu i sprječava ga da bude nepokoran.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Kome je strah (od Boga) velik, nesreće mu se umanjuju.”[20]

Imam Ali, mir s njim: “Plod straha je sigurnost.”[21]

Imam Hasan, mir s njim: “Ko bude robovao Allahu, Allah će učiniti da sve stvari budu njemu potčinjene.”[22]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko se bude bojao Allaha, Allah će učiniti da sve stvari strahuju od njega, a ko se ne bude bojao Allaha, Allah će učiniti da on strahuje od svih stvari.”[23]

Imam Hadi, mir s njim: “Onome ko bude imao strahopoštovanje prema Allahu, sve ostalo će biti u strahopoštovanju prema njemu.”[24]

Izbjegavanje strahovanja od bilo čega mimo Allaha

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah nije potčinio sina Ademovog nikom osim onome koga se boji. Ako sin Ademov bude strahovao samo od Allaha, Allah neće dati nikome da vlada njime. Sin Ademov je prepušten onome u koga gaji nadu, a ako sin Ademov bude polagao nadu jedino u Allaha, neće biti prepušten drugom.”[25]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sretan li je onaj koga strah od Allaha odvraća od straha od ljudi.”[26]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neka te ne plaši prijekor koritelja na Božijem Putu.”[27]

Ponašanje prilikom straha od nečega

Imam Ali, mir s njim: “Kad se nečega bojiš, dođi u doticaj s tim. Jer, doista, izbjegavanje toga je veća nesreća od onoga čega se bojiš.”[28]

Imam Ali, mir s njim: “Kada strahuješ od teškoće posla, budi čvrst prema tome da bi ti se potčinilo. Promišljaj o događajima koje donosi vrijeme da bi ti postali lahki.”[29]

Još nekoliko hadisa

Imam Ali, mir s njim: “Ko ne zastraši nikoga, nikada neće biti zastrašen.”[30]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada uđeš u mjesto kojega se plašiš, prouči sljedeći ajet: Gospodaru moj, uvedi me na prolaz istinoljubivih i izvedi me na izlaz istinoljubivih, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći.”[31]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 77/133/43.

[2] Isto, 77/180/10.

[3] Isto, 70/7/5.

[4] Isto, 70/393/64.

[5] Gureru-l-hikem, 664.

[6] Emali-t-Tusi, 115/176.

[7] El-Kafi, 2/71/12.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 5894.

[9] El-Bihar, 70/384/39.

[10] El-Kafi, 2/67/1.

[11] El-Bihar, 75/309/3.

[12] Isto, 70/392/61.

[13] El-Bihar, 78/244/54.

[14] Gureru-l-hikem, 10234.

[15] Isto, 10161- 10162.

[16] Isto, 4027–4028.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 5885; Sunenu-t-Tirmizi, 2374.

[18] El-Bihar, 70/379/28.

[19] Gureru-l-hikem, 1987.

[20] Isto, 8036.

[21] Isto, 4591.

[22] Tenbihu-l-havatir, 2/108.

[23] El-Kafi, 2/68/3.

[24] El-Bihar, 78/366/2.

[25] Kenzu-l-‘ummal, 5909.

[26] El-Bihar, 77/126/32.

[27] El-Hisal, 526/13.

[28] Nehdžu-l-belaga, izreka 175.

[29] Gureru-l-hikem, 4108.

[30] Isto, 8955.

[31] El-Bihar, 76/247/37.

Pitanja i odgovori