Stid

Imam Ali, mir s njim: “Stid je sredstvo ostvarenja svih ljepota.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Stid je ključ svakoga dobra.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Najrazumniji od ljudi je najstidljiviji.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Stid sprječava činjenje neprimjerenog djela.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Stidljivost je uzrok čednosti.”[5]

Stid i iman

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka vjera ima ćudoređe, a ćudoređe islama je stid!”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema imana onaj ko je bez stida!”[7]

Pokuđeni stid

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dva su oblika stida: razuman stid i nerazuman stid. Razuman stid je znanje, a nerazuman stid je neznanje.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Stidljivost je bliska uskraćivanju.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Stidljivost se isprječava opskrbi.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se stidi istinitog govora, on je nerazuman.”[11]

Posljedice nepostojanja stidljivosti

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije ostalo ništa od primjera poslanika, mir s njima, osim govora: ‘Kada ne budeš imao stida, čini šta ti je volja.’”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se ne stidi ljudi, ne stidi se ni Allaha Uzvišenog.”[13]

Stid pred Allahom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stidi se Allaha kao što se stidiš svojih dobrih komšija, jer stid pred Allahom uvećava uvjerenje.”[14]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako od vas treba da se stidi dvaju meleka koji su sa vama kao što se stidite dvaju dobrih ljudi iz vašeg komšiluka koji su sa vama i dan i noć.”[15]

Imam Kazim, mir s njim: “Stidite se Allaha tajno, kao što se stidite ljudi javno.”[16]

Krajnji cilj stidljivosti

Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac stidljivosti je da se čovjek stidi sam sebe.”[17]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 77/211/1.

[2] Gureru-l-hikem, 340.

[3] Isto, 2900.

[4] Isto, 1393.

[5] Isto, 5527.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 5757.

[7] El-Kafi, 2/106/5.

[8] El-Bihar, 77/149/75.

[9] Gureru-l-hikem, 6714.

[10] Isto, 274.

[11] Isto, 8650.

[12] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/56/207.

[13] Gureru-l-hikem, 9081.

[14] El-Bihar, 78/200/28.

[15] Kenzu-l-‘ummal, 5751.

[16] Tuhafu-l-‘ukul, 394.

[17] Gureru-l-hikem, 6369.

Pitanja i odgovori