Dalekovidnost

Dalekovidnost

Imam Ali, mir s njim: “Dalekovidnost je razboritost.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se pridržava dalekovidnosti, drži se opreza, a ko napusti dalekovidnost, prepustio se nemaru.”[2]

Imam Sadik, mir s njim: “Dalekovidnost je svjetiljka promišljanja.”[3]

Uvid u ishod poslova

Imam Ali, mir s njim: “Ko se zaglibi u posljedice svojih poslova, a nije promišljao o njihovom ishodu, sam je sebe izložio nedaćama.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Planiranje prije djelovanja sačuvat će te od kajanja.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Najrazboritiji čovjek je onaj ko sagledava ishod poslova.”[6

Dalekovidnost i odlučnost

Imam Ali, mir s njim: “Pobjeda se ostvaruje sa dalekovidnošću i odlučnošću.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Nema dobra u čvrstoj odluci bez dalekovidnog promišljanja.”[8]

Tumačenje dalekovidnosti

Imam Ali, mir s njim: “Dalekovidnost je sagledavanje ishoda djela i savjetovanje sa razboritim.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Korijen dalekovidnosti je da se zastane kod sumnjivog.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Samouvjerenost prije provjere suprotna je dalekovidnosti.”[11]

Dalekovidi čovjek

Imam Ali, mir s njim: “Dalekovidi čovjek je onaj koga obmana Ovoga svijeta ne sprječava da radi za Onaj svijet.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Dalekovidi čovjek je onaj ko za sebe izabere dobra prijatelja, jer se čovjek mjeri po svom prijatelju.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Dalekovidi čovjek je onaj koga blagodati ne sprječavaju da radi za Onaj svijet.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Dalekovidi čovjek je onaj koji odgađa kažnjavanje kada ga srdžba obuzme i požuruje čim mu se ukaže prilika da uzvrati na dobročinstvo.”[15]

Najdalekovidniji čovjek

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najdalekovidniji čovjek je onaj koji najbrže savlada svoju srdžbu.”[16]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najrazboritiji od vas je onaj ko se najviše sjeća smrti, a najdalekovidniji od vas je onaj koji se najviše spremio za nju.”[17]

Imam Ali, mir s njim: “Najdalekovidniji od vas je onaj koji je najpobožniji i najuzdržljiviji.”[18]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 71/339/8.

[2] Gureru-l-hikem, 7913.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 356.

[4] Tuhafu-l-‘ukul, 90.

[5] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/54/204.

[6] Gureru-l-hikem, 3367.

[7] ‘Avaliju-l-leali, 1/292/164.

[8] Gureru-l-hikem, 10682.

[9] Isto, 1915.

[10] Tuhafu-l-‘ukul, 214.

[11] Gureru-l-hikem, 1514.

[12] Isto, 1984.

[13] Isto, 2026.

[14] Isto, 1878.

[15] Isto, 2179.

[16] Emali-s-Saduk, 28/4.

[17] A‘lamu-d-din, 333.

[18] Gureru-l-hikem, 2832.

Pitanja i odgovori