Ključevi života

Knjiga Ključevi života (Mafātīhu-l-hajāt) jeste zbirka izabranih hadisa o načinu islamskog življenja, a sastavila ju je – pod nadzorom Abdullaha Dževadija Amolija – skupina autora sa vjerskog sveučilišta u gradu Komu u Iranu, među kojima su bili Muhammed Husejn Felahzade, Jedullah Mukadesi, sejjid Kemaludin Imadi, Mahmud Lutfi i Džafer Arjani.

Oni su pri sastavljanju ovog djela istražili preko šest hiljada predaja, trudeći se da sakupe hadise koji će biti korisni za sve ljude, koji mogu, obraćajući se ovoj knjizi, saznati kakav je to islamski pogled na način života, bilo da se tiče morala, kulture, društva ili politike.

Djelo je prvi put štampano u aprilu 2012. g. i predstavljeno je na Međunarodnom sajmu knjiga u Teheranu od strane Izdavačkog centra “Isra”, na 776 stranica. Dočekano je sa oduševljenjem i do jula 2015. g. štampano je 205 puta, a devet puta je tiraž iznosio 20.000 primjeraka. 2015. g. štampano je u manjem formatu.

Odnos čovjeka prema samom sebi, prema drugim ljudima, prema islamskoj vlasti, životinjama i životnoj sredini predstavlja pet temeljnih oblasti koje zahvata sadržaj ove knjige. Dževadi Amoli je u uvodu istakao da cilj ove knjige nije samo pokazivanje načina življenja jednog civiliziranog čovjeka i vjernika, već je cilj otvaranje pečata s tajni načina življenja svih živih bića. Stil po kojem je djelo načinjeno podsjeća na stil djela Sevābu-l-a'māl ve ikābu-l-a'māl (Nagrade i kazne za djela) šejha Saduka, r.a., te Hil'jetu-l-muttekīn (Ukras bogobojaznih) allame Medžlisija, r.a. Iako podsjeća na navedene knjige, koje su sačinili muhadisi, djelo Ključevi života nudi i pogled na islamsko pravo te razmatranje predaja, budući da je pored navođenja hadisa pristupljeno i njihovoj tematskoj analizi. Poznavanje vremena i mogućnost usklađivanja sa prilikama u današnjem svijetu još su jedna od odlika koje ovu knjigu razlikuju od drugih.

Između ostalog, u prvom svesku se obrađuju razmišljanje, stjecanje znanja, zalaganje, higijena, rekreacija i druge korisne i zanimljive teme.

Pitanja i odgovori