Prava novorođenčeta i dojenčeta

Ezan i ikamet u uši djeteta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj kome se rodi dijete, neka prouči ezan u njegovo desno uhu, kao što se uči ezan za klanjanje, i neka prouči ikamet u njegovo lijevo uho jer je to, sigurno, zaštita od šejtana prokletog!“[1]

U zbirci Sunen Ebu Davuda se prenosi od Ebu Rafia: „Vidio sam Allahova Poslanika, s.a.v.a., kada je učio ezan za klanjanje u uho Hasana, sina Alijeva, kada ga je rodila Fatima.“[2]

Treba protrljati nepce novorođenčeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Novorođenčetu će se nepce protrljati toplom vodom.“[3]

U zbirci Sahih Muslima se prenosi od Aiše: „Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., su donošena djeca pa bi ih blagosiljao i njihova nepca bi protrljao.“[4]

Davanje imena

A – Odabiranje lijepih imena

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Odabirite lijepa imena jer ćete, zaista, njima biti prozivani na Dan stajanja: ‘Ustani, o ti, sine toga, svjetlu svome! Ustani, o ti, sine toga, ti nemaš svjetla!'“[5]

B – Najbolje ime i pravo nekog od njih

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema kuće u kojoj je ime Muhammed, a da im Bog ne poveća opskrbu, pa kada im date imena, nemojte ih udarati i grditi!“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj kome se rodi četvero djece pa nijednome od njih ne nadije moje ime, postupio je grubo prema meni.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nadijevajte svojoj djeci imena vjerovjesnika!“[8]

C – Promjena ružnih imena

Imam Bakir, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., mijenjao je ružna imena ljudi i zemalja!“[9] 

U djelu Usudu-l-gabe, o životu Habiba ibn Mervana, između ostalog, stoji: „On je došao Vjerovjesniku, s.a.v.a., koji ga je upitao: ‘Kako se zoveš?’ Odgovorio je: ‘Begid’ (mrski), pa je Vjerovjesnik, s.a.v.a., rekao: ‘Ti si Habib’ (dragi) i dao mu je ime Habib.“[10]

Akika (kurban koji se kolje sedmi dan po rođenju djeteta prilikom šišanja njegove kose)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svaki dječak je zalog za svoj kurban, koji će se za njega zaklati na sedmi dan po njegovom rođenju.“[11]

Sunećenje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Sunetite svoju djecu sedmi dan po rođenju, jer je to bolje, čistije i pospješuje brži rast tijela. Zaista, mokraća neosunećenog onečisti zemlju četrdeset dana.“[12] 

Prava dojenčeta

Dojenje je od strane majke, ako je moguće

A – Značaj dojenja djeteta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada žena zatrudni, dobija stepen postača-klanjača i borca na Božijem putu svojim životom i imetkom; kada rodi, ima nagradu koja je tolika da je ni ona sama ne može znati; kada ga doji, pripada joj za svaki gutljaj koliko je nagrada za oslobođenje roba od potomaka Ismaila; kada završi dojenje, melek je dotakne s njezine desne strane i rekne: ‘Nastavi djelo, tebi je već oprošteno!'“[13]

B – Blagoslov materina mlijeka

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Za dijete nema boljeg mlijeka od materina mlijeka.“[14]

C – Koga ne treba uzimati za dojilju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaštitite svoju djecu od mlijeka razvratne žene i lude žene, jer mlijeko sigurno ima uticaj!“[15]

Poštivanje osjećanja dojenčeta

Imam Sadik, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je klanjao podne i ikindiju, te skratio klanjanje u dva rekata. Kada je završio, ljudi su mu rekli: ‘O Allahov Poslaniče, je li se nešto dogodilo u toku klanjanja?’ Upitao je: ‘Šta je to?’ Odgovorili su: ‘Skratio si u dva posljednja rekata.’ Rekao im je: ‘Zar niste čuli vrisak djeteta?!'“[16]

U zbirci Musned ibn Hanbela se prenosi od Aiše: „Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., su dovođena djeca pa je on molio za njih. Tako je doneseno dijete koje ga je umokrilo pa je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Polijte vodu na to!'“[17]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Kafi, sv. 6, str. 24, predaja 6.

[2] Sunenu Ebi Davud, sv. 4, str. 328, predaja 5105.

[3] Džami‘u-l-ehadis li-l-Kummi, str. 141.

[4] Sahihu Muslim, sv. 3, str. 1691, predaja 27.

[5] El-Kafi, sv. 6, str. 19, predaja 10.

[6] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 32.

[7] El-Kafi, sv. 6, str. 19, predaja 6.

[8] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 474, predaja 1626.

[9] Kurbu-l-isnad, str. 93, predaja 310.

[10] Usdu-l-gabe, sv. 1, str. 681, br. 1067.

[11] Sunenu-d-Darimi, sv. 1, str. 511, predaja 1903.

[12] El-Kafi, sv. 6, str. 35, predaja 2.

[13] El-Emali li-s-Saduk, str. 496, predaja 678.

[14] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 34, predaja 69.

[15] El-Hisal, str. 615, predaja 10.

[16] Tehzibu-l-ahkam, sv. 3, str. 274.

[17] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 9, str. 299, predaja 24247.

Pitanja i odgovori