Spoznaja pokuđenosti Ovoga svijeta

Osobine Ovoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uzdržite se od grijeha, i trudite se i robujte jedino Bogu! Ustegnite se od Ovoga svijeta, koji se od vas usteže, jer on je zavaravanje, kuća nestanka i propasti! Koliko li je njime obmanjenih on uništio, koliko li je sigurnih u nj iznevjerio i koliko li je oslonjenih na nj zaveo i na cjedilu ostavio!“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovaj svijet je kuća onoga ko nema kuće i imetak onoga ko nema imetka; njega sakuplja onaj ko nema razuma i užitke njegove traži onaj ko nema razboritosti; zbog njega iskazuje neprijateljstvo onaj ko nema znanja i zbog njega zavidi onaj ko nema razumijevanja; zbog njega se trudi onaj ko nema čvrstog uvjerenja!“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovaj svijet je zatvor vjerniku i Džennet poricatelju.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Ebu Zerru: „O Ebu Zerre, Ovaj svijet je zatvor vjerniku i Džennet poricatelju; u njemu vjernik osvane tužan. Kako da vjernik ne bude tužan kada mu je Bog Višnji zaprijetio da će stići u Džehennem, a nije mu obećao da će se od njega izbaviti! On će sigurno sresti nedaće, nesreće i stvari koje će ga ljutiti; njemu će se činiti nepravda pa neće pomognut biti; on će žudjeti za nagradom od Boga Višnjeg. I biće tužan sve dok ga ne napusti, a kada ga napusti, dospjeće u spokojstvo i poštovanje.“[4]

Primjer Ovoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je objavio Davudu, mir s njim: ‘Ovaj svijet je sličan lešini oko koje su se sabrali psi, razvlačeći je. Želiš li biti pas poput njih pa da i ti razvlačiš s njima?!'“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Ovaj svijet je naveden kao primjer čovjeku, pa zato pogledaj ono šta izlazi iz čovjeka – iako je on to pomiješao i posolio – u šta se pretvara!“[6]

U zbirci Musned Ibn Hanbela se prenosi od Hasana, koji je prenio od Dahhaka ibn Sufjana el-Kilabija da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „O Dahhaku, šta je jelo tvoje?“ On je odgovorio: ‘O Allahov Poslaniče, meso i mlijeko.’ On je rekao: ‘U šta se zatim to pretvara?’ On je odgovorio: ‘U ono što i sam već znaš!’ Tada je Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Bog Višnji uistinu je naveo ono šta izlazi iz čovjeka kao primjer Ovoga svijeta.“[7]

Primjer Ovoga i Onoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovaj svijet je inoča Onoga svijeta.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovaj svijet i Drugi svijet su kao žene-inoče: koliko se približavaš jednoj od njih toliko se udaljavaš od druge.“[9]

Predočavanje Ovoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mome bratu Isau, sinu Merjeminu, Ovaj svijet je predočen u liku neke žene pa ju je upitao: ‘Imaš li muža?’ Odgovorila je: ‘Da, imam brojne muževe.’ Upitao je: ‘Oni su živi?’, a ona je odgovorila: ‘Ne, ja sam ih pogubila!’ Tada je zaključio da je to Ovaj svijet, koji mu je na taj način predočen.“[10]

U djelu El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajnse prenosi od Ebu Bekra: „Bio sam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.a., pa sam ga vidio kako od sebe nešto odbija, a nisam vidio nikoga s njim. Zato sam upitao: ‘O Allahov Poslaniče, ko je taj koga odbijaš od sebe?’ Odgovorio je: ‘To je Ovaj svijet, koji mi je predočen, pa sam mu rekao: Bježi od mene! Ali, on se nakon toga vratio i rekao mi: Ako si se ti oslobodio od mene, neće se od mene osloboditi oni poslije tebe!'“[11]

Vrjednovanje Ovoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:„Zaista, kada bi u Boga Višnjeg Ovaj svijet vrijedio koliko krilce mušice ne bi dao poricatelju da popije od njega ni gutljaj vode!“[12]

Imam Sadik, mir s njime, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je prošao pokraj lešine čulavog jareta bačenog na smetljište pa je rekao svojim drugovima: ‘Koliko ovo vrijedi?’ Oni su odgovorili: ‘Da je živo možda ne bi vrijedilo jednog dirhema!’ Tad je Vjerovjesnik, s.a.v.a., rekao: ‘Tako mi Onog u Čijoj je ruci moja duša, Ovaj svijet je beznačajniji Allahu od ovog jareta njegovom vlasniku!'“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Višnji kad je stvorio Ovaj svijet okrenuo se od njega i nije ga pogledao jer mu je beznačajan.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Višnji je stvorio Ovaj svijet onda kad ga je stvorio, i nije ga nakon toga pogledao, osim mjesto na njemu na kojem ljudi robuju Njemu. I neće ga pogledati do dana kada će biti u rog puhnuto, te On dozvoli njegovu propast iz odvratnosti prema njemu. On mu nije dao prednost nad Drugim svijetom!“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tako mi Moje nesalomljive moći, visosti, veličanstva i uzvišenosti ponad prijestolja Moga, Ja odbijam roba Moga vjernika od Ovoga svijeta, njegovih užitaka i bliskosti s njim kao što brani pastir brižljivi svoje deve od torova koji nisu čuvani mjesta propasti.“[16]

Upozoravanje na zavaravanje Ovim svijetom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Budite oprezni naspram Ovoga svijeta jer je on sočan, sladak!“[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Ovaj svijet je sočan, sladak. Bog će vas sigurno postaviti namjesnicima na njemu i gledaće kako ćete raditi. Zato, čuvajte se Ovoga svijeta i čuvajte se žena!“[18]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moj brat Isa, mir s njim, je rekao: ‘O učenici moji, čuvajte se Ovoga svijeta i ne dopustite da vas opčini! Boga mi, on opčinjava gore od Haruta i Maruta. I neka znate da Ovaj svijet odlazi, a Onaj svijet dolazi. Svaki od njih ima svoje sinove, pa vi budite među sinovima Onoga, a ne među sinovima Ovoga svijeta! Zaista, danas je činjenje, a ne polaganje računa, a sutra je polaganje računa, a ne činjenje.“[19]

Imam Ali, mir s njim, govoreći o Vjerovjesnikovom, s.a.v.a., uzdignuću (Miradžu), rekao je: „Bog Višnji je rekao: ‘…O Ahmede, budi oprezan sa Ovim svijetom da ne budeš poput djeteta koje, kada vidi zeleno i žuto, poželi ga, a kada mu bude dato nešto od slatkog i kiselog, zavara se time!'“[20]

Upozoravanje na ovosvjetske užitke

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Slast Ovoga je gorčina Onoga svijeta, a gorčina Ovoga je slast Onoga svijeta.“[21]

U djelu El-Mu‘džemu-l-kebir se prenosi od Selmana da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „'Nema nikog ko se želi na Ovom svijetu uzdići za jedan stepen i uzdigne se, a da ga Bog na Onom svijetu neće spustiti niže za stepen koji je veći od toga.’ A potom je proučio: …A na Drugom svijetu razlika u stepenima i prednostima biće, zaista, veća.“[22]

Upozoravanje na zaljubljenost u Ovaj svijet

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaljubljenost u Ovaj svijet je uzrok svakog grijeha.”[23]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ljubav prema Ovome svijetu je uzrok svake neposlušnosti Bogu i svakog grijeha.”[24]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najveći grijeh je zaljubljenost u Ovaj svijet.”[25]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog Višnji je objavio mome bratu Isau, mir s njim: ‘O Isa, nemoj voljeti Ovaj svijet jer ga ni Ja zaista ne volim! Zavoli Onaj svijet jer je on kuća povratka!”[26]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, u traženju Ovoga svijeta je nanošenje štete Onome svijetu, a u traženju Onoga svijeta je nanošenje štete Ovome svijetu. Zato, nanosite štetu Ovome svijetu jer je on dostojniji nanošenja štete.”[27]

Poticanje na preziranje Ovoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, savjetujući Ebu Zerra, rekao: “O Ebu Zerre, nema ništa mrže Bogu od Ovoga svijeta. On ga je stvorio, zatim se okrenuo od njega i nije ga više ni pogledao. I neće ga ni pogledati do nastupa Časa!”[28]

Imam Ali, mir s njim, govoreći o Vjerovjesnikovom, s.a.v.a., uzdignuću (miradžu), rekao je: “Bog je rekao: ‘O Ahmede, preziri Ovaj svijet i njegove ljude, a voli Onaj svijet i njegove ljude!”[29]

Štetnosti ljubljenja Ovoga svijeta

Zar nisi vidio onoga koji je strast svoju za svoga boga uzeo, koga je Allah, svjesnog, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?[30]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onome ko žudi za Ovim svijetom pa mu se nada u njega produži, Bog će srce učiniti slijepim onoliko kolika je ta njegova žudnja.”[31]

U djelu Miškatu-l-envar se navodi: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je prošao pokraj ludog čovjeka i rekao: ‘Šta mu je?’ Odgovoreno mu je: ‘On je lud.’ Na to je on rekao: ‘Ne, on je pogođen nesrećom! Lud je samo onaj ko daje prednost Ovome svijetu nad Onim svijetom.'”[32]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čije srce bude zadojeno ljubavlju za Ovim svijetom za njega je prionulo troje od njega: nesreća čija patnja neće proći, pohlepa koja se ne može zadovoljiti i nada kojoj nema kraja.”[33]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Od znakova nesreće su: tvrdoća oka na suzu, okrutnost srca, žestina pohlepe za sticanjem Ovoga svijeta i ustrajavanje u grijehu.”[34]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onoga ko brige pretvori u samo jednu – brigu za Onim svijetom, Bog će sačuvati brige Ovoga svijeta, a za onoga koga razdiru brige o stanjima Ovoga svijeta Bogu će biti svejedno u kojoj će od njegovih dolina stradati.”[35]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Želja za Ovim svijetom umnožava brigu i tugu.”[36]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onaj ko osvane, a Ovaj svijet mu bude najveća briga, nema ništa s Bogom.”[37]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Tvrdoća oka na suzu dolazi od mnoštva grijeha; mnoštvo grijeha dolazi od manjka uzdržanosti od njih; manjak uzdržanosti dolazi od mnoštva surovosti, a mnoštvo surovosti dolazi od ljubljenja Ovoga svijeta.”[38]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Šestero uništava djela: bavljenje slabostima ljudi, grubost srca, ljubav prema Ovome svijetu, odsustvo stida, duga nada i nasilnik koji ne prestaje s nasiljem.”[39]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onaj kome budu ponuđeni Ovaj i Onaj svijet pa odabere Ovaj svijet, susrešće Boga na Dan stajanja, a neće imati nijednog dobra kojim bi se mogao zaštititi od Vatre. A onaj koji odabere Onaj svijet, a ostavi Ovaj svijet, Bog će biti zadovoljan njime i oprostiće mu nevaljalosti njegovog djela.”[40]

 

Osobine ljudi Ovog svijeta

Imam Ali, mir s njim, rekao je da je Vjerovjesnik, s.a.v.a., u noći uzdignuća (Miradža) iskao od Boga Višnjeg riječima: “O Bože moj, ko su ljudi Ovog svijeta, a ko su ljudi Onoga svijeta?”

On je odgovorio:

 “Ljudi Ovoga svijeta su oni koji mnogo jedu, mnogo se smiju, mnogo spavaju, mnogo se ljute i sasvim malog su zadovoljstva; oni ne opraštaju onom ko im ružno učini i ne prihvataju ispriku onoga ko im se ispriča; lijeni su u poslušnosti Bogu, a drski u neposlušnosti; njihovo nadanje je daleko, a rok njihov je blizu; oni ne sviđaju račun sa sobom; njihova korisnost je neznatna; oni mnogo govore, malo strahuju i mnogo se raduju jelu. Zaista, ljudi Ovoga svijeta ne zahvaljuju kada su u blagostanju i nisu strpljivi kada su u iskušenju; ljudsko mnoštvo u njih je malobrojnost; oni se hvale onim što ne čine, tvrde da su ono što nisu, govore o onome što priželjkuju, spominju ružna djela ljudi, a prikrivaju njihova dobra djela.’

On je upitao:

‘O Bože moj, svi ovi nedostaci su u ljudi Ovog svijeta?’

Odgovorio je: ‘O Ahmede, zaista ljudi Ovoga svijeta su brojni, u njima su neznanje i glupost; oni nisu ponizni onima od kojih uče; oni su sami sebi pametni, a u znalaca su oni bezumni.'“[41]

 
 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Emali li-s-Saduk, str. 354, predaja 432.

[2] Miškatu-l-envar, str. 467, predaja 1560.

[3] El-Fakih, sv. 4, str. 363, predaja 5762.

[4] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 367, predaja 2661.

[5] El-Firdevs, sv. 1, str. 141, predaja 502.

[6] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 149.

[7] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 5, str. 341, predaja 15747.

[8] Kešfu-l-hafa, str. 408, predaja 1310.

[9] ‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 277, predaja 106.

[10] El-Firdevs, sv. 4, str. 167, predaja 6520.

[11] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 4, str. 344, predaja 7856.

[12] El-Fakih, sv. 4, str. 363, predaja 5762.

[13] El-Kafi, sv. 2, str. 129, predaja 9.

[14]Tarihu Dimešk, sv. 20, str. 200, predaja 4633.

[15]Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 214, predaja 6216.

[16] El-Firdevs, sv. 5, str. 227, predaja 8030.

[17]Ez-Zuhdu libni Hanbel, str. 18.

[18] Sahihu Muslim, sv. 4, str. 2098, predaja 99.

[19] Ed-Durru-l-mensur, sv. 1, str. 244.

[20] Iršadu-l-kulub, str. 199.

[21] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 8, str. 448, predaja 22962.

[22] El-Isra, 21; El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 6, str. 239, predaja 6101.

[23] Kenzu-l-fevaid, sv. 1, str. 217.

[24] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 122.

[25] El-Firdevs, sv. 1, str. 364, predaja 1468.

[26] El-Emali li-t-Tusi, str. 531, predaja 1162.

[27]El-Kafi, sv. 2, str. 131, predaja 12.

[28] El-Emali li-t-Tusi, str. 531, predaja 1162.

[29] Iršadu-l-kulub, str. 201.

[30] El-Džasije, 23.

[31] Tuhafu-l-‘ukul, str. 60.

[32] Miškatu-l-envar, str. 469, predaja 1571.

[33] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 1, str. 163, predaja 10328.

[34] El-Kafi, sv. 2, str. 290, predaja 6.

[35] Sunenu Ibn Madže, sv. 1, str. 95, predaja 257.

[36] El-Hisal, str. 73, predaja 114.

[37] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 4, str. 352, predaja 7889.

[38] El-Firdevs, sv. 4, str. 115, predaja 6359.

[39] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 85, predaja 44023.

[40] El-Fakih, sv. 4, str. 14, predaja 4968.

[41] Iršadu-l-kulub, str. 199.

Pitanja i odgovori