Božija pravda (‘Adle ilahi)

U ovom djelu Murteza Mutahari razmatra brojne teološke teme i odgovara na određeni broj sumnji i prigovora, govoreći o pravednosti, te razlikama između Božije i ljudske pravde. Govori se o mudrosti stvaranja šejtana, o zlu i značenju zla sa stajališta Kur'ana i predaja, te se ukazuje na stavove i mišljenja starih i modernih, muslimanskih i nemuslimanskih mislilaca o navedenim pitanjima. Knjiga se dotiče i pitanja umiranja i smrti, ukazujući na filozofiju smrti, njenu neophodnost i njene koristi. Daju se naučna, filozofska i kur'anska objašnjenja o tome šta je uopće Ahiret, te nagrada i kazna koje čovjeka očekuju na Drugom svijetu. Tim slijedom stiže red i na zagovaranje, značenje zagovaranja, zakone i uvjete zagovaranja, te prigovore – naučnom, filozofskom i kur'anskom metodom. Dobra djela nemuslimana objašnjena su koristeći kur'anske i racionalne argumente. U svakom slučaju, ovo djelo pojašnjava pitanja o religiji i njenim okvirima, koja zaokupljaju svakog čovjeka, te je zato vrijedi iščitavati.

Pitanja i odgovori