Muslimanska i nemuslimanska imena

Autor: Arman Berberac

Svako stvorenje u svijetu ima ime i ono ga označava. Svemu što postoji, bilo to biljka, životinja, čovjek ili nešto drugo, treba ime. Budući da je čovjek najuzvišenije biće, mora odabrati bolje ime od drugih, to jest ono ime koje će biti dostojno njegovog ljudskog dostojanstva i velikodušnosti.

Nadijevanje lijepog imena  

Imam Kazim, a.s., rekao je:“Otišla je jedna osoba kod Allahova Poslanika, s.a.v.a., i rekla je: ‘O Allahov Poslaniče, koja su prava ovog djeteta kod mene?’ Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio: ‘Da mu odabereš lijepo ime i da ga lijepo odgojiš.’”

Nadijevanje imena prije rođenja  

Prenosi se od hazreti Alija, a.s., da je rekao: ”Prije nego vam se djeca rode dajte im ime, a ako ne znate da li je dijete muško ili žensko, dajte mu oba imena. Zaista, djeca koja su umrla (prije poroda zbog pobačaja ili iz drugog razloga), kada vas sretnu na Sudnjem danu, reći će: ‘Zašto mi niste nadjenuli ime?’ Poslanik islama, s.a.v.a., je Fatiminom djetetu, koje je zbog ozljeda pobacila, dao ime Muhsin.“ 

Najbolja imena i njihova prednost nad drugim imenima

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najbolja imena su ona koja ukazuju na robovanje Allahu, poput imena Abdullah i Abdurrahman.”

Poslanik, s.a.v.a., je rekao i sljedeće:“Kada god nekome date ime Muhammed, ne smatrajte ga ružnim, niti mu prilazite skupljenoga lica i nemojte ga udarati. Blagoslovljena li je ona kuća u kojoj je Muhammed, i ono okupljanje u kojem je Muhammed, i onisaputnici među kojima je Muhammed.

Također je rekao:“Nema nijedne kuće u kojoj je neko sa imenom Muhammed, a da Uzvišeni Allah neće uvećati opskrbu za tu kuću. Stoga, kada god djeci date ovo ime, nemojte ih udarati niti im psovati.”

Imam Sadik, a.s., je rekao: “Došla je jedna osoba kod Allahovog Poslanika, s.a.v.a., i pitala ga: ‘O Allahov Poslaniče, rodio mi se sin, koje ime ću mu dati?‘ Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: ‘Nazovi ga meni najdražim imenom, a to je Hamza.’”

Imam Kazim, a.s., je rekao:“Siromaštvo neće doći u kuću u kojoj se nalazi muška osoba sa jednim od ovih imena: Muhammed, Ahmed, Ali, Hasan, Husejn, Džafer, Talib, Abdullah, te ženska osoba sa imenom Fatima.”

Pokuđena imena

Prilikom izbora imena treba voditi računa da se izbjegavaju ona imena koja značenjem ukazuju na nešto što je svojstveno samo Allahu ili ona svojstva koja čovjek ne može posjedovati, poput vječnosti, vlasti, stvaranja i tome slično.

Važnost izabiranja lijepog imena

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Pravo djeteta kod roditelja je da mu daju lijepo ime.”

Dijete je najslađi životni plod muškarca i žene, koji su se s ljubavlju i Božijom vezom spojili i koji nakon njegovog rođenja zajednički učestvuju u odgoju. U islamskom učenju mnoga prava djeteta su uzeta u obzir, a neka od tih prava su: pravo na porodično prepoznavanje, lična i društvena sigurnost, prenošenje vjerskih uvjerenja kao i odabir lijepog imena.

Sa stanovišta islama, pri davanju imena djetetu ne treba udovoljavati prohtjevima, već ime treba biti lijepo i dobro.

Nadijevanje imena u islamu

Nadijevanje imena u odgojnom sistemu islama ima veoma važnu ulogu pa se insistira da se djetetu odabere ime čak i prije rođenja, ali ne bilo koje ime nego dobro i lijepo ime.

Prvo dobro djelo koje otac i majka mogu učiniti svome djetetu jeste da mu odaberu lijepo ime.

Lijepo ime, osim što uvećava poštovanje prema djetetu, ukazuje i na stepen duhovnosti njegove porodice. Stoga, u islamu je naglašeno davanje imena koja su pokazatelji izvorne islamske poruke i kulture, a redoslijed važnih imena bio bi: Abdullah, Abdurrahman, zatim imena poslanika, a.s. Ipak, od svih imena najbolje je ime Muhammed.

Zaključak

Iz rečenog se može zaključiti da su muslimanska imena dobra i lijepa imena. Zašto bi arapska, turska i perzijska imena bila predstavnici muslimanskih imena? Ime može biti i drugog porijekla, ali da slijedi pravilo da bude lijepo i dobro. Naprimjer, ime Enidje poznato u BiH, ali ako pogledamo u tzv. knjige muslimanskih imena, nećemo ga naći jer nije ni arapskog, ni turskog, ni perzijskog porijekla. Međutim, ovo je staro englesko ime, velškog porijekla, a znači “duša i život.”

Napomena

Budući da ste odlučili slijediti stope sunneta Allahova Poslanika, s.a.v.a., po lijepom islamskom običaju ovdje ćemo vam navesti nekoliko muških i ženskih imena koja se spominju u Poslanikovim, s.a.v.a., predajama.

Muška imena:

Abdullah (Allahov rob), Abdurrahman (rob Milostivog), Habib (voljen), Mu'min (vjernik), Emin (pouzdan), Džemil (lijep), Sabir (strpljiv), Siddik (iskren), Mehdi (upućen), Isa, Seid (sretan), Davud, Tahir (čist), Tajjib (dobar), Salih (dobri), Dželal (uzvišenost), Džemal (ljepota), Mustafa (odabrani).

Ženska imena:

Fatima (sačuvana od vatre), Merjem, Zuhra, Zekija, Zehra, Azra, Rejhana (bosiljak), Siddika (iskrena), Tajjiba (dobra), Amina (pouzdana), Tahira (čista), Hadidža, Radija (zadovoljna), Ma'suma (bezgriješna), Džemila (lijepa), Sara, Zejneb i dr.

Pitanja i odgovori