Grob

Prva stanica Drugog svijeta (Ahireta)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:„Grob je prva stanica Drugog svijeta, ako se od nje izbavi, sve nakon nje je lakše od nje, a ako se ne izbavi od nje, sve što je nakon nje je teže od nje.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prva pravda drugog svijeta su grobovi: u njima se ne raspoznaje uglednik od bijednog.“[2]

 

Ispitivanje u grobu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o riječima Višnjeg Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na Ovom, i na Drugom svijetu…[3]: „To je u kaburu, kada umrli budu pitani.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, kada čovjek bude položen u grob i kada se od njega raziđu njegovi prijatelji, tako da još čuje njihove korake, dođu mu dva meleka, posade ga da sjedne i pitaju ga:

– Šta kažeš za ovog vjerovjesnika Muhammeda?

Ako je vjernik, odgovoriće:

– Ja svjedočim da je on Božiji rob i Božiji poslanik!

Tada će mu biti rečeno:

– Pogledaj svoje mjesto u Džehennemu, Bog ti ga je

zamijenio mjestom u Džennetu!

Vjerovjesnik, s.a.v.a., je rekao: ‘I on će vidjeti oba mjesta, zajedno.’

A poricatelj i licemjer će odgovoriti:

– Ne znam, ja sam govorio ono šta je svijet govorio o njemu.[5]

 

Patnja u grobu

U djelu Tefsiru-l-Kummi se prenosi od Allahova Poslanika, s.av.a.: „'Dovoljna je smrt kao udes, o Džibrile!’ On je odgovorio: ‘Zaista, ono što je poslije smrti je mnogo opasnije od smrti!'“[6]

 

Ono što će koristiti u grobu

U djelu Tenbihu-l-havatir stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada je prošao pokraj groba u kojem je dan prije bio pokopan umrli, a njegova porodica još plakala, rekao: „Dva lagahna rekata, što vi omalovažavate, sigurno su stanovniku ovog groba draža od cijelog Ovog vašeg svijeta!“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Sedam je razloga što će se čovjeku bilježiti nagrada za njih nakon njegove smrti: ako je zasadio voćku, ako je iskopao bunar, ako je doveo vodu, ako je podigao džamiju, ako je prepisao Kur'an, ako je ostavio u nasljeđe znanje, ako je ostavio iza sebe dobro dijete koje će moliti za oprost njegovih grijeha nakon njegove smrti.“[8]

Posjećivanje grobova

Posjećivanje groba Vjerovjesnika, s.a.v.a.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko obavi Hadž pa nakon moje smrti posjeti moj grob, kao da me je posjetio za vrijeme moga života.“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko obavi hodočašće a ne posjeti me, postupio je grubo prema meni!“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko nakon moje smrti posjeti moj kabur kao da je doselio meni dok sam bio živ. Ako to niste u stanju učiniti, onda mi pošaljite selam, jer će mi on zaista stići!“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko mi dođe kao posjetilac, biću njegov zagovarač na Sudnjem danu!“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko me posjeti dok sam živ i poslije moje smrti biće među mojim susjedima na Sudnjem danu.“[13]

Posjećivanje grobova Imama Poslanikove porodice (Ehli-bejta)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga ko mene posjeti ili posjeti nekog iz moga Potomstva, ja ću posjetiti na Sudnjem danu i izbaviću ga od njegovih strahota.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „…Onome ko njega (Hasana, mir s njim) posjeti u Beki'i biće čvrste noge na Sirat-ćupriji na Dan u kojem će se noge poklizavati.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o vrijednosti posjećivanja Husejna, mir s njim: „Zaista, uslišanje moljenja je pod njegovim kubetom, ozdravljenje je u njegovoj zemlji, a Imami su od njegova potomstva.“[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Biće pokopan dio mene u zemlji horasanskoj, i neće ga posjetiti vjernik, a da mu Bog Višnji neće odrediti Džennet i učiniti njegovo tijelo zabranjenim Vatri.“[17]

Posjećivanje grobova vjernika

U djelu Džami‘u-l-ahbar se prenosi od Asbaga ibn Nebata: „Bio sam s Alijem ibn Ebi Talibom, mir s njim, pa je on prošao pokraj greblja i rekao: ‘Mir pristalicama ‘Nema boga, osim Boga!’ od sljedbenika ‘Nema boga, osim Boga!’, o sljedbenici ‘Nema boga, osim Boga!’, kako ste našli riječi: ‘Nema boga, osim Boga!’? O, Nema boga, osim Boga!, uistinu, Nema boga, osim Boga! Oprosti onome koji govori: ‘Nema boga, osim Boga!’, i oživi nas u skupini s onima koji govore: ‘Nema boga, osim Boga!'“[18]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1]Musnedu ibn Hanbel, sv. 1, str. 140, predaja 454.

[2]El-Dža‘ferijjat, str. 205.

[3]Ibrahim, 27.

[4]El-Emali li-t-Tusi, str. 377, predaja 807.

[5]Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 4, str. 363, predaja 12.

[6]Tefsiru-l-Kummi, sv. 2, str. 6.

[7]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 225.

[8]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 110.

[9]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 3, str. 351, predaja 3376.

[10]El-Mugni ‘an hamli-l-esfar, sv. 1, str. 207, predaja 818.

[11]Tehzibu-l-ahkam, sv. 6, str. 3, predaja 1.

[12]El-Kafi, sv. 4, str. 548, predaja 3.

[13]Tehzibu-l-ahkam, sv. 6, str. 3, predaja 2.

[14]Kamilu-z-zijarat, str. 41, predaja 4.

[15]El-Emali li-s-Saduk, str. 177, predaja 178.

[16]Kifajetu-l-eser, str. 17.

[17]El-Fakih, sv. 4, str. 395, predaja 5840.

[18]Džami‘u-l-ahbar, str. 133, predaja 270.

 

 

 

Pitanja i odgovori