Sunnet

Poticanje na pridržavanje Sunneta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Znajte, svako robovanje (ibadet) ima zanos, a potom on ide u klonulost. Onaj kojem zanos robovanja dosegne moj sunnet je na Pravom putu. A onaj ko se suprotstavi mome sunnetu je zalutao i njegovo djelo je propalo. Što se mene tiče, ja zaista i klanjam, i spavam, i postim, i jedem, i smijem se, i plačem. Onaj ko izbjegava moj pravac i moj sunnet – nije moj!“[1]

 

Vrste sunneta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Sunnet se dijeli na dva pravca: prvi je u onome što je strogo naređeno (farz): slijediti taj sunnet poslije mene je uputa, a napustiti ga je zabluda. Drugi je u onome što nije stroga dužnost: slijediti ga poslije mene je vrlina, a napustiti ga nije grijeh.“[2]

Vrijednost hadisa i onoga koji ga prenosi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka Bog učini život ugodnim onom koji čuje moje riječi pa ih upamti, a potom od mene saopći!“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Međusobno se podsjećajte, susrećite se i razgovarajte, jer govor je čišćenje srca! Zaista, srca hrđaju kao što hrđa sablja. Njihovo čišćenje je govor!“[4]

 

Proučavanje hadisa

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka Bog učini ugodni život čovjeku koji čuje od nas govor pa ga prenese onako kao što je čuo, jer mnogi kojima je priopćeno bolje shvate od onoga koji čuje!“[5]

 

Govor Poslanikove porodice, mir s njima! Govor Allahova Poslanika, s.a.v.a.

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: „Moj govor je govor moga oca, a govor moga oca je govor moga djeda, a govor moga djeda je govor Husejna, a govor Husejna je govor Hasana, a govor Hasana je govor Vladara vjernika, mir s njima, a govor Vladara vjernika je govor Allahova Poslanika, s.a.v.a., a govor Allahova Poslanika je govor Boga Višnjeg.“[6]

 

Upozorenje na laži na Poslanika, s.a.v.a.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko na mene namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri!“[7]

Vjerodostojnost hadisa i sukladnost s Kur'anom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, svaka istina ima suštinu i svaka ispravnost ima svjetlo. Ono što je saglasno s Božijom Knjigom – to uzmite, a ono što protivrječi Božijoj Knjizi – to ostavite!“[8]

 

Vjerodostojnost hadisa i sukladnost Istini

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ono što vam od mene dođe od govora (hadisa) podudarnog s Istinom – to sam rekao, a ono što vam dođe od mene od govora, a nije sukladno Istini – to nisam rekao, jer ja nikada neću reći ništa osim Istine!“[9]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1]El-Kafi, sv. 2, str. 85, predaja 1.

[2]Tuhafu-l-‘ukul, str. 57.

[3]Kenzu-l-‘ummal, sv. 10, str. 220, predaja 29163.

[4]El-Kafi, sv. 1, str. 41, predaja 8.

[5]Biharu-l-envar, sv. 2, str. 160, predaja 11.

[6]El-Kafi, sv. 1, str. 53, predaja 14.

[7]El-Emali li-t-Tusi, str. 227, predaja 398.

[8]El-Kafi, sv. 1, str. 69, predaja 1.

[9]Me‘ani-l-ahbar, str. 390, predaja 30.

Pitanja i odgovori