Mržnja

Allahu mrski 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah mrzi starca bludnika, bogatog nepravednika, oholog siromaha i nasrtljivog prosca. Allah je poništio nagradu darivaocu koji prigovara za ono što je udijelio, a prezire otvorenog lažljivca.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., mrzi svakog znalca o Ovome svijetu koji je neznalica o Onome svijetu.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., mrzi svakog surovog i umišljenog čovjeka, galamdžiju na javnom okupljalištu, koji je noću poput lešine, a danju poput magarca, koji je znalac o Ovome, a neznalica o Onome svijetu.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka kojem na silu uđu u kuću, a on se ne bori.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka bestidnog i drskog u nepokornosti.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., bi govorio: ‘Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka koji se mršti na svoju braću.’”[6]

Imam Bakir, mir s njim: “Zaista Allah, dž.š., mrzi bestidnika odvratnog govora.”[7]

Ljudi najmrži Allahu 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrža stvorenja Allahu su ljudi u ove tri skupine: oni koji mnogo spavaju danju, a noću nikako ne klanjaju; oni koji mnogo jedu, a pritom ne spominju Božije ime niti Mu se zahvaljuju; oni koji se bez razloga mnogo smiju.”[8]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljudi najmrži Allahu su u ove tri skupine: oni koji poriču u Haremu Mekke, oni koji u islamu žele uspostaviti džahilijetske običaje i oni koji nepravedno progone drugog čovjeka da bi mu prolili krv.”[9]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrži su Allahu oni od vas koji ogovaraju, prave razdor među braćom i u potrazi su za greškama nedužnih.”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stvorenje najomraženije Allahu, dž.š., jest učenjak koji obilazi namjesnike.”[11]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrži od vas Meni su na Sudnjem danu brbljivci, podrugljivci i oni koji se razmeću.” Upitali su: “O Božiji Poslaniče, ko su oni koji se razmeću?” On odgovori: “To su oholi.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Allahu najmrže stvorenje je klevetnik.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Najodvratniji robovi Allahu su oni čija su briga stomak i spolni organ.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Najomraženije stvorenje Allahu je neznalica.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Najomraženije stvorenje kod Allaha je čovjek koji je sastavio neka znanja odavde i odande, koji je kopač u tminama smutnje, slijep prema onome što je skriveno u miru, nazivaju ga znalcem ljudi slični njemu, a da ni jedan čitav dan nije utrošio radi znanja.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Allahu najmrži rob je znalac-silnik.”[17]

Imam Bakir, mir s njim: “Pitao je Musa, a.s.: ‘Gospodaru moj, koji rob Ti je najmrži?’ Allah odgovori: ‘Onaj koji je noću poput lešine, a danju je besposlen.’”[18]

Imam Sadik, mir s njim: “Stvorenje najomraženije Allahu je rob čijeg se jezika ljudi plaše.”[19] 

Allahu mrska djela 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu nema mrže stvari od punog stomaka.”[20]

Imam Bakir, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., pitao je Džebraila: ‘Koje mjesto je najomraženije Allahu?’ Džebrail odgovori: ‘Pijaca, a najmrži je onaj koji prije svih dođe, a posljednji ode.’”[21]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista Allah jako mrzi spavanje i veliku besposlicu.”[22]

Imam Sadik, mir s njim: “Tri su stvari koje Allah, dž.š. jako mrzi: spavanje danju bez noćnog ustajanja, bezrazložan smijeh i jedenje na sit želudac.”[23]

Imam Sadik, mir s njim: “Dođe čovjek iz Has‘ama i upita Poslanika, s.a.v.a.: ‘Koje je djelo najmrže Allahu, dž.š.?’ Poslanik odgovori: ‘Pripisivanje druga Allahu.’ Čovjek upita: ‘A poslije toga?’ Poslanik odgovori: ‘Prekidanje rodbinskih veza.’ Čovjek upita: ‘A poslije toga?’ Poslanik reče: ‘Naređivanje zla i odvraćanje od dobra.’”[24]

Imam Rida, mir s njim: “Allah mrzi priču rekla-kazala, rasipanje imetka i mnogo moljakanja.”[25]

Mržnja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prenijele su se na vas bolesti prijašnjih naroda: mržnja i zavist.”[26]

Imam Sadik, mir s njim: “Mržnja prouzrokuje tri stvari: licemjerje, nepravednost i samoljublje.”[27]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović 

 


[1]Tuhafu-l-‘ukul, 42.
[2]Kenzu-l-‘ummal, 28982.
[3]Kenzu-l-‘ummal, 43679; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra, 20593.
[4]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/28/24.
[5]Gureru-l-hikem, 3437.
[6]Mustedreku-l-vesail, 8/321/9552.
[7]El-Bihar, 78/176/38.
[8]Kenzu-l-‘ummal, 21431.
[9]Kenzu-l-‘ummal, 43833; Sahihu-l-Buhari, 6374.
[10]El-Bihar, 71/383/17.
[11]Kenzu-l-‘ummal, 28985.
[12]Kenzu-l-‘ummal, 5184.
[13]Gureru-l-hikem, 3128.
[14]Isto, 3294.
[15] Isto, 3359.
[16]Kenzu-l-‘ummal, 44220.
[17]Gureru-l-hikem, 3164.
[18]El-Bihar, 76/180/8.
[19] El-Kafi, 2/323/4.
[20]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/36/89.
[21]El-Bihar, 84/4/76.
[22]Isto, 76/180/10.
[23]El-Hisal, 89/25.
[24]El-Kafi, 2/290/4.
[25]El-Bihar, 78/335/16.
[26]Me‘ani-l-ahbar, 367/1.
[27]Tuhafu-l-‘ukul, 316.

Pitanja i odgovori