Zadovoljstvo sudbinom

Poticanje na prihvatanje sudbine sa zadovoljstvom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U čovjekovu sreću spada njegovo zadovoljstvo onim što mu je Bog odredio, a u čovjekovu nesreću spada njegova ljutnja na ono što mu je Bog odredio.“[1]

U djelu Me‘ani-l-ahbar se prenosi od Ahmeda ibn Ebi Abdullaha, koji je od svoga oca, nizom prenosilaca do Poslanika, prenio: „Vjerovjesniku, s.a.v.a., je došao Džibril, mir s njim, i rekao: ‘O Allahov Poslaniče, zaista Bog Višnji me je poslao tebi s darom kakav nije dao nikom prije tebe!’ Allahov Poslanik, s.a.v.a., kaže da je upitao: ‘Šta je to?’, pa je on odgovorio: ‘Strpljenje, i bolje od toga!’ ‘Upitao sam’ – kaže on – ‘A šta je to?’, pa je dodao: ‘Zadovoljstvo.'“[2]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., nije rekao za bilo šta što je bilo: ‘Da je bilo nešto drugo!'“[3]

 

Upozorenje od nezadovoljstva sudbinom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je rekao: ‘Onaj ko nije zadovoljan Mojim određenjem i ne vjeruje u Moju sudbinu neka traži boga osim Mene!'“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Među onim čime je savjetovao Alija, mir s njim, je i sljedeće: ‘O Ali, najgori je čovjek ko krivi Boga za Njegovo određenje!'“[5]

Načela zadovoljstva sudbinom 

A – Čvrsto vjerovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se Adem spustio na Zemlju stao je prema Kabi i klanjao dva rekata. Bog ga je nadahnuo ovim moljenjem: …Bože moj, išćem od Tebe vjerovanje koje će obuhvatiti moje srce i iskreno uvjerenje tako da znam da me neće zadesiti osim ono što Si mi propisao, i zadovoljstvo onim što Si mi dodijelio!“[6] 

B – Božija dobrota

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada Bog Višnji hoće dobro čovjeku, On ga učini zadovoljnim onim šta mu je dodijelio i blagoslovi ga u tome. A kada mu neće dobro, ne učini ga zadovoljnim onim šta mu je odredio i ne blagoslovi ga u tome.[7]

Tragovi zadovoljstva sudbinom

A – Približavanje Bogu i Njegovom zadovoljstvu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je objavio Musau, mir s njim: ‘Ti se nećeš Meni približiti ničim Meni dražim od zadovoljstva Mojim određenjem i nećeš uraditi nijedno djelo štetnije za tvoja dobra djela od oholosti.'“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko bude zadovoljan neznatnom opskrbom od Boga, Bog će biti zadovoljan s malo djela od njega.“[9] 

B – Nestanak tuge

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vjerovanje u sudbinu odnosi brigu i tugu.“[10]

C – Spokojstvo

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovaj svijet je promjenjiv. Ono od njega što je tvoje doći će ti usprkos tvojoj slabosti, a ono od njega što je protiv tebe, nećeš moći svojom snagom odbiti. Ko se ne nada onom što je prošlo, tijelo mu se odmara, a ko je zadovoljan opskrbom koju mu je Bog dao, on je radostan.“[11] 

D – Imanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Budi zadovoljan Božijom raspodjelom pa ćeš biti od najimućnijih ljudi!“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Imućan je Onaj ko je zadovoljan Božijom raspodjelom.“[13]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 4, str. 455, predaja 2151.

[2]Me‘ani-l-ahbar, str. 260, predaja 1.

[3]El-Kafi, sv. 2, str. 63, predaja 13.

[4]Et-Tevhid, str. 371, predaja 11.

[5]El-Fakih, sv. 4, str. 363, predaja 5762.

[6]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 6, str. 117, predaja 5974.

[7]Er-Rida ‘anillahi bi kadaih libni Ebi-d-Dunja, str. 89, predaja 55.

[8]Hil'jetu-l-evlija, sv. 7, str. 127.

[9]Tuhafu-l-‘ukul, str. 57.

[10]Musnedu-š-šihab, sv. 1, str. 187, predaja 277.

[11]Et-Temhis, str. 54, predaja 106.

[12]El-Emali li-l-Mufid, str. 350, predaja 1.

[13]Kenzu-l-fevaid, sv. 2, str. 162.

Pitanja i odgovori