Dova za zaštitu od zavođenja i začaranosti

Ahmed ibn Bedr prenio je od Ishaka al-Sahafa, od Musa ibn Džafera –mir neka je na nj – da je rekao:

“O Sahhaf.” On je odgovorio: “Na raspolaganju sam ti, o sine Alla­hova Poslanika.” On reče: “Zavela te je tvoja žena.” Sahhaf reče: “Da, zaista, o sine Allahova Poslanika, već tri godine ja koristim sve vrste li­jekova, ali tako mi Allaha, nikakve koristi nisam vidio od njih.” On reče: “O Sahhaf, nisi mi to rekao?” “O sine Allahova Poslanika, ja znam da je s tobom izbavljenje iz svake nevolje, ali sam se stidio pred tobom.” On odgovori: “Teško tebi, kakav stid kod čovjeka koji je opsihran? Želio sam razgovarati s tobom o tome.Reci: ‘U ime Allaha, Blagog i Milos­tivog, ja te uklanjam, o napasniče, od toga i toga, sina toga i toga, uz ­pomoć Allaha, koji je rekao Iblisu:Izlazi iz njega (Dženneta), proklet i ponižen.(Kur'an, 7: 18)E onda izlazi iz Dženneta – reče On – ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih! (Kur'an, 7:13) I spletke sihribaza bile su poništene kada je Uzvišeni Allah kazao: I Mi naredismo Musau: Baci štap svoj!, i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. (Kur'an, 7: 117) Allahovom voljom faraonovi sihribazi bili su osujećeni.  Ja neutrališem tvoje djelo o sihribazu i poništavam ga voljom Allaha koji je objavio: Nemoj biti kao oni koji su zaboravili Boga, pa je On učinio da oni zaborave sebe.(Kur'an, 59: 19) I tako mi Onoga koji je ob­javio: A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opi­paju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju: Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina. Oni govore: Trebalo je da mu se pošalje melek! A da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cijeli čas vremena im ne bi više dao. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno (Kur'an, 6: 7-9);ili, kada je Allahovom voljom objavljeno: I njih dvoje pojedoše s njega  i ukazaše im stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće džennetsko stavljati – tako Adem nije Gospodara svoga poslušao, te je s puta skrenuo. (Kur'an, 20: 121)Ti si u smetenosti, i ne možeš ostvariti ništa od svojih planova. Nikada se više nećeš vratiti u nj.

Hvala neka je Allahu, tvoja spletka je anulirana, tvoj napor se izja­lovio i tvoja smutnja je oslabila, kao što su oslabili i tvoji šejtanski drugovi koji su bili sa tobom. Sigurno, šejtanske spletke su slabe. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo (Kur'an, 4: 76).Savladao sam te Allahovom voljom, porazio sam vaše mnoštvo Allahovom vojskom, desetkovao vašu snagu Allahovom Sve­moći, i uspostavio nad vama Allahov zakonik. Tvoj vid je zaslijepljen, tvoja snaga je oslabljena, tvoje veze su popucale i Iblis se ogradio od tebe Allahovom voljom. Allah je objavio:

 Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i ljepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli, i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razišli. (Kur'an, 59: 16-17) On je objavio: Kad će se glavešine, za kojima su se drugi povodili, svojih sljedbenika odreći i kad će veze koje su ih vezale prekinute biti, i oni patnju doživjeti. (Kur'an, 2: 166-167)

Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na Nebesima i ono što je na Zem­lji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslje njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i ­Nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni! (Kur'an, 2: 255) Vaš Bog je uistinu Jedan, Gospodar ­Nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar Istoka! Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvjezdama okitili i čuvamo ga od svakog še­jtana prkosnog da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji šta ug­rabi – stigne svjetlica blistava. (Kur'an, 37: 4-10) U stvaranju Nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom ob­darene. (Kur'an, 3:190) Stvaranje Nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji iz­među neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti. (Kur'an, 2: 164)

Gospodar vaš je Allah, koji je Nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! (Kur'an, 7: 54) On je Allah – nema drugog boga osim njega – On je pozna­valac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj Koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koji smatraju sebe Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na Nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri! (Kur'an, 59: 22-24).

Koji god od džinna ili ljudi, ili od bilo kojih drugih bića, zaželi zlo tome i tome, sinu toga i toga, Allah će ga nakon proučene gornje dove učiniti kao one za koje je rekao: Umjesto Pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju šta rade. Slični su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu oko­linu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide! Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste. (Kur'an, 2:16-18) Allah ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: Oni koji neće da vjeruju slični su stoci na koju se viče, ali ona čuje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi –oni ništa ne shvaćaju. (Kur'an, 2:171) Allah ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: Budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. (Kur'an, 22:31) Allah ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: Ono što u životu na Ovom svijetu udijele slično je usjevu onih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi, i uništi ga. Ne čini njima Allah nepravdu, oni je sami sebi čine. (Kur'an, 3:117) Allah ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u Onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kad se na nju  sruči pljusak, pa je ogoli; oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. A onima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na Pravi put. (Kur'an, 2:264) Allah ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: A ružna riječ je kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na Ovom i na Onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće. Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima – nezah­valnošću uzvratili i narod svoj u Kuću propasti doveli, u Džehennem, u kome će gorjeti – a užasno je on prebivalište! (Kur'an, 14:26-29) Allah ga je učinio jednim od onih za koje je rekao: A djela nevjernika su kao varka  u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe, a zateći će da ga čeka kraj  njega  Allahova kazna i On će mu pot­puno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava, ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi – onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati. (Kur'an, 24: 39-40)

O Allahu, tako te molim Tvojom istinom, Tvojim znanjem, Tvojom Uzvišćenošću, koja je bez presedana, pravom Muhammeda i njegove porodice, da ko god zaželi zlo tome i tome, da tu njegovu spletku okreneš njemu samom, da ga poniziš, da ga baciš sa glavom njegovom u provaliju. Sigurno si Ti Moćni i nadvladavaš sve stvari, i to je lahko za Tebe; To je uistinu Allahu lahko. (Kur'an, 14: 20) On je Allah koji nema druga, Muhammed je Allahov Poslanik, blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu.

Potom izgovorite sljedeće nad zemljom sa svetog mezara, pa to pričvr­stite na opčinjenu osobu: On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima. (Kur'an, 9: 33) Bog je dovoljan svjedok za sve.(Kur'an, 48: 28) I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi. (Kur'an, 7: 118-119)’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori