Briga za Onaj svijet i pokajanje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Upitali su Isaa, a.s., njegovi učenici: ‘O Ruhullah, s kim da se družimo?’ Odgovorio je: ‘S onima čije vas prisustvo podsjeća na Allaha, čiji govor uvećava vaše znanje i čija djela vas potiču na rad za Budući svijet.'”  (Biharu-l-envar, sv. 1, str. 203.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Neka te nikakav posao ne spriječi od rada za Budući svijet, jer zasigurno je vrijeme kratko.”  (Gureru-l-hikem, str. 335.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Onaj koji proda svoj Budući svijet za Ovaj, gubi oba.” (Gureru-l-hikem, str. 274.)

Imam Hadi, a.s., kaže: “Sjeti se smrti pred svojom porodicom. Niti te ljekar može odbraniti, niti ti prijatelj koristiti.”  (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 370.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najviše krikova stanovnika Džehennema je zbog odlaganja.” (El-Mehadždžatu-l-bajda)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Onaj koji se kaje za svoje grijehe je poput onog koji ih nema.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 16, str. 74.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Koliko je onih koji odugovlače s djelima dok se ne sruči na njih smrtni čas.”  (Gurerul-hikem, str. 240.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “O Ali! Blago licu koje Allah gleda dok plače nad grijehom za koji niko drugi ne zna osim Allaha.”  (Mnoge predaje naglašavaju da čovjek ne smije dozvoliti da drugi saznaju za njegove grijehe. Čovjek treba priznati svoje grijehe samo Bogu i onda moliti za oprost.)  (Biharu-l-envar, sv. 77, str. 63.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Uzvišeni Allah spušta meleka svake noći u njenoj zadnjoj trećini i u noći uoči petka na njenom početku na zemaljsko nebo, te mu naređuje da poziva: ‘Ima li onog koji traži, pa da mu dadnem? Ima li pokajnika da mu odgovorim? Ima li onoga koji traži oprost da mu oprostim?”  (Biharu-l-envar, sv. 3, str. 314.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Zatvorite vrata grijeha traženjem utočišta kod Uzvišenog Allaha, a otvorite vrata pokornosti izgovaranjem bismille.”  (Biharu-l-envar, sv. 92, str. 216.)

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori