Psihoanaliza u islamu

Pored povremenih tumačenja snova od strane časnih Imama, u historiji islama je bilo mnogo osoba koje su bile u stanju preko sna i njegova tumačenja prodrijeti u podsvijest čovjeka i otkriti njegove tajne. Oni nisu bili mađioničari, niti su tvrdili da imaju vezu sa svijetom tajnovitog (gajb). Oni su, naprotiv, bili obični ljudi, ali veoma inteligentni, a neka njihova tumačenja snova bila su tako prosvjetljujuća da im je gotovo nemoguće naći premca u današnjoj literaturi iz psihologije.

Jedan od onih koji su stekli veliku slavu u tumačenju snova bio je Ibn Sirin. On je još prije 13 stoljeća djelatno, tumačeći i analizirajući snove, zapravo došao do psihoanalize i na taj način je otkrio mnoge skrivene istine.

Ime mu je bilo Muhammed, bio je savremenik Hasana Basrija, a njegov otac Sirin je radio sa bakrom.[1]

Prije nego iznesemo nekoliko primjera tumačenja snova sa stanovišta islamske psihoanalize, potrebno je da vam napomenem dvije važne stvari:

1. Vjerske emocije i opća kultura različitih ljudi, naroda i nacija međusobno se razlikuju. Osjećanja jednog muslimana, koji poznaje kur'anska naučavanja, razlikuju se od osjećanja jednog budistički usmjerenog Japanca. Sigurno, snovi jednog muslimana će uglavnom biti povezani sa njegovim islamskim i nacionalnim osjećanjima, a snovi Japanca budiste su izmiješani sa budističkim i japanskim nacionalnim osjećanjima.

Tumač snova bit će u stanju da tačno protumači snove i prodre u podsvijest onda kada upozna vjerska osjećanja i nacionalnu kulturu osobe koja je sanjala. Stoga su se muslimanski tumači snova u svojim tumačenjima najvećim dijelom oslanjali na kur'anske ajete i hadise, budući da su njihovi sanjaoci uglavnom bili prožeti osjećanjima iz islamskog okruženja.

Freud je uvjeren da osobe koje baštine zajedničku kulturu posjeduju slična znakovlja i nagovještaje u samopokazivanju nutarnjeg bića, samo treba te nagovještaje i simbole otkriti iz njihovih snova.[2]

2. Uglavnom opažanje društvene ružnoće i omraženosti ili društvenog morala i odgoja od strane savjesti ne dozvoljava da se sadržaj podsvijesti iskaže u snu u svojim zbiljskim oblicima, jer se skrivene misli pojavljuju u svijetu snova u raznolikim odorama u obliku aluzije i simbola. Tumač snova mora biti toliko oštrouman i pronicljiv da iz vanjskih obličja snova, koji su čiste aluzije i simboli, shvati stvarnost i protumači san.

Način govora i dijalekat ovog posrednika podsvjesnog svijeta se u najmanju ruku razlikuje od dijalekta vanjskog svijeta na koji smo navikli. Mi smo u početku lišeni razumijevanja namjere i poruke ovog posrednika. U prvom trenutku trebamo njegova očitovanja pojasniti svojom terminologijom, jer je jezik snova poput jezika prvih zemaljskih zajednica, poput jezika starih Egipćana, Kaldejaca, Meksikanaca… Sačinjen je od znakova i simbola i potrebno ih je svaki put protumačiti našim uobičajenim i aktualnim izrazima.[3]

U hadisu se kaže:

“Snovi imaju svoje nadimke i svoja imena. Za tumačenje i razumijevanje snova treba se na ispravan način njima okoristiti.”[4]

Pretvaranje unutrašnjeg oblika u izvanjski naziva se san, a suprotan postupak, odnosno promjena vanjskog oblika u nutarnju, naziva se analiza.[5]  

Sada ćemo navesti primjere nekoliko snova koji su sa stanovišta psihoanalize protumačeni i razriješeni u islamu.

Neki čovjek je rekao hazreti Sedždžadu, a.s.: “Sanjao sam da mokrim u svoju ruku.” Imam mu reče:

“Žena s kojom spavaš – haram ti je.” Poslije su to provjerili i postalo je jasno da mu je ona sestra po mlijeku.[6]

U ovom snu ruka, koja označava dio tijela, zapravo je simbol za sestru koja je član porodice, a mokrenje je simbol za sjemene tečnosti. Hazreti Zejnu-l-Abidin, a.s., je u tumačenju snova mokrenje u ruku protumačio kao puteni odnos sa haram osobom. Ako je muž znao da mu je žena sestra i da ju je prevarom oženio, onda je psihoanaliza ovo objelodanila kao tajnu njegove podsvijesti, a ako nije znao, onda je ovaj san Božije nadahnuće.

Došao je čovjek kod hazreti Sadika i rekao: “O sine Božijeg poslanika, sanjao sam kao da se nalazim izvan Kufe na mjestu koje dobro poznajem. Ugledao sam čovjeka koji je istesan od drveta i koji jaše na drvenom konju. Mahao je oštrim mačem, a ja sam umirao od straha gledajući to.” Imam mu je odgovorio: “Ti imaš namjeru da jednog čovjeka po pitanju jedne životne stvari obmaneš. Boj se Boga Koji te je oživio i Koji će na koncu učiniti da umreš.” Čovjek reče Imamu: “Svjedočim i priznajem da si znanje pokupio iz riznica znanja, a sada ću te obavijestiti o onome što si mi protumačio. Jedan moj komšija donio mi je svoju robu na prodaju. Budući da niko osim mene tu robu nije potraživao, odlučio sam da je kupim po vrlo niskoj cijeni.”[7]

Žena je došla kod tumača snova Ibn Sirina: “Sanjala sam da stavljam jedno jaje ispod drveta i da se iz njega izleglo pile.” Ibn Sirin reče: “Teško li se tebi, boj se Boga i traži oprost za svoje djelo! Ti si žena koja zbog grijeha i pokvarenosti povezuje bludnike i bludnice.”

Oni koji su se iznenadili Ibn Sirinovom tumačenju upitali su ga na temelju čega je došao do ovog tumačenja. On je rekao: “Došao sam na osnovu Kur'ana koji je o ženama kazao sljedeće: Kao da su one jaja pokrivena.[8]

A o licemjerima se u Kur'anu kaže: Oni su kao šuplji naslonjeni balvani.[9]

Jaje je simbol žena bludnica, drvo je simbol ljudi licemjera i grješnika, a pilad predstavljaju djecu koja se rode iz bluda.”[10]

Zbilja je bila upravo onakva kako ju je protumačio Ibn Sirin i skrivena tajna žene koja je to sanjala bila je otkrivena.

Čovjek je došao kod Ibn Sirina i kazao: “Sanjao sam da gulim kuhano jaje. Žumance odbacujem, a bjelance jedem.” Ibn Sirin reče prisutnima: “Ovaj čovjek iskopava kabure mrtvih i krade njihove ćefine.” Upitaše: “Odakle to znaš?” On odgovori: “Jaje simbolizuje kabur, razbijanje jajeta simbolizuje otvaranje kabura, žumance označava mrtvog, a bjelance njegov ćefin. On odbacuje mrtvaca, a njegov ćefin uzima i novac od njega jede.”[11]

Na ovaj način je otkrivena tajna čovjeka koji je noću otkopavao kabure i krao ćefine, s tim što je san došao u drugom obličju, ali je zbilja iz podsvijesti izbila na vidjelo. Ibn Sirin je bio moćan psihoanalitičar i vrlo je uspješno putem tumačenja snova raskrivao ljudske tajne.

Došao je čovjek sa torbom u ruci kod Ibn Sirina i rekao: “Sanjao sam da zaprečavam ljudima uski put u sokacima i onemogućavam im prolaženje.” Ibn Sirin ga začuđeno upita: “Jesi li ti lično sanjao ovaj san?” On odgovori: “Da!” Tada Ibn Sirin reče prisutnima: “Mislim da je čovjek koji davi djecu u ovom gradu upravo ovaj čovjek. Možda se i sada u njegovoj torbi nalaze naprave za davljenje djece.” Prisutni ustaše, otvoriše njegovu torbu i ugledaše konop i omču za davljenje, vezaše ga i predaše ga vlastima.[12]

Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: “Sanjam da sam prišao mišici i da je iz njenog spolnog organa izašla hurma.” Ibn Sirin reče: “Razumio sam da si oženio ženu bludnicu.” Čovjek reče: “Da!” Ibn Sirin reče: “Ta žena je trudna, ali ti dajem radosnu vijest da će ti ona roditi čisto i čestito dijete.”[13]

Došao je čovjek Ibn Sirinu i rekao: “Sanjao sam da ispod stabla masline maslinovim uljem zalijevam stablo.” Ibn Sirin načini korak i sjede, pa ga zabrinuto upita: “Ko ti je žena s kojom spavaš u svojoj kući?” On odgovori: “To je robinja koju sam kupio.” Ibn Sirin mu reče: “Bojim se da ti je ona majka.” Nakon provjeravanja ustanovljeno je da je bilo upravo tako kako je Ibn Sirin kazao i da je on oženio vlastitu majku.[14]

Vezano za ovaj san, također, postoje dvije mogućnosti: ako je čovjek znao da spava sa svojom majkom, njegov san je očitovanje njegove podsvijesti, i na taj način je Ibn Sirin razotkrio skriveni zločin, a ako pak uopće nije znao, niti je mogao znati da mu je ta robinja majka, onda je san došao Božijim nadahnućem.

Iz ovih nekoliko donesenih primjera tumačenja snova jasno je da psihoanaliza i prodiranje u podsvijest ljudi nisu neka nova oblast te da se ne radi o nečemu što je – kako neki pojedinci misle – Freud bez prethodnika izumio. Ova oblast u islamu ima duboku prošlost i uvijek je bilo pametnih i pronicljivih osoba koje su svojim talentom i inteligencijom u njoj postajale uspješne. Poznati psihoanalitičar Ibn Sirin čak prije 13 stoljeća tumačio je snove i otkrivao skrivene tajne i podsvijest.

Časni Poslanik, s.a.v.a., o snu je dao precizne upute:

“Ne pričajte svoj san nikome, osim bliskom prijatelju i tumaču snova.”[15]

Ovim se hoće reći: Ispričaj svoj san samo iskrenom prijatelju ili stručnjaku za tumačenje snova. Ako ti prijatelj i ne zna ništa o tumačenju snova, u najmanju ruku tumačenjem snova neće kod tebe izazvati loše osjećanje i neće ti poslije stvarati duševne tegobe.

Osoba koja ima znanje potrebno za tumačenje snova, preko tvojih snova će prodrijeti u tvoju podsvijest i shvatit će tvoje unutrašnje misli. Možda te preko toga korisno posavjetuje ili udalji od grijeha kojim si tajno uprljan.

 

 
 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, naslijeđe i odgoj 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2011, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić


[1] Logatname Dehoda (Ibn Sirin), str. 298.

[2] Andišehaje Frojd, str. 38.

[3] Frojd, str. 39.

[4] Biharu-l-envar, sv. 14., str. 436.

[5] Ruja, str. 18.

[6] El Mustetref, sv. 2., str. 89.

[7] Revdatu Kafi, str. 293.

[8] Es-Saffat, 49.

[9] El-Munafikun, 4.

[10] El-Kuna ve-l-elkab, str. 309.

[11] Hajatu-l-hajvan, sv. 1., str. 88.

[12] El-Mustatref, sv. 2., str. 88.

[13] Nameje danešvaran, sv. 2., str. 176.

[14] El-Mustatref, sv. 2., str. 88.

[15] Biharu-l-envar, sv. 14., str. 437. 

Pitanja i odgovori