Kocka

O vjernici, zaista su vino i kocka i prinošenje žrtvi i strelice za gatanje od­vratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (El-Maide, 90-91)

Poslanik, s.a.v.a., odgovarajući na pitanje u vezi sa izrazom upotrijebljenim u ajetu Zaista vino i kocka…: “Sve čime se kockate –čime do­bijate ili gubite – čak i kocka i orasi!” Upitaše ga: “A šta je prinošenje žrtvi?” Reče: “Ono što se kolje za njihova božanstva.” Upitaše: “A šta su strelice? Odgovori: “Strelice kojima izvlače dobitnika.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Sve ono zbog čega se zanemaruje sje­ćanje na Boga – to je kocka.”[3]

Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan o igranju šaha: “Vjernik se bavi drugim stvarima, a ne igranjem.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, u vezi s Božijim riječima: I ne jedite imetak jedni drugih na nedozvoljeni način: “Kurejšije su se kockale u imetak i porodicu pa im je Allah, dž.š., to zabranio.”[5]

Es-Sekuni: “Branio je Imam Sadik, mir s njim, da djeca jedu orahe koje su dobila kockanjem, govoreći: ‘To je haram!’”[6]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 4, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Ertan Basarik


 

[2] El-Kafi, 5/123/2.

[3] Emali-t-Tusi, 336/681.

[4] El-Hisal, 26/92.

[5] El-Kafi, 5/122/1; El-Bekare, 188.

[6] Isto, 5/123/6.

Pitanja i odgovori