Očekivani Mehdi

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Mehdi je od moga potomstva, od sinova Fatiminih, a.s.” (Sunen Ebu Davuda, sv. 4, str. 107.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Sretan je čovjek koji dočeka Kaima iz Ehli-Bejta i pođe za njim prije Sudnjeg dana. Takav čovjek će voljeti njegove sljedbenike, a mrziti njegove neprijatelje i prihvatit će vođstvo imama prije njegova dolaska. Takvi ljudi su moji prijatelji i imaju moju privrženost i ljubav i najplemenitiji su kod mene iz moga Ummeta.” (Biharu-l-envar, sv. 52, str. 129.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Allah će poslati čovjeka iz moga potomstva, moga Ehli-Bejta, te njime u potpunosti ispuniti zemlju pravdom, kao što je bila ispunjena nepravdom i tlačenjem.” (El-Musannif, sv. 11, str. 371.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Čovjek koji umre ne poznajući Imama svoga vremena, umire kao u doba džahilijjeta.” ( Sahihu-l-Buhari, sv. 5, str. 13., Musned Ahmed ibn Hanbel, sv. 2. str.83.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Kada se pojavi Imam Mehdi, a.s., nebo će spustiti svoje kapljice, zemlja će uzgojiti svoje biljke, neprijateljstvo će izaći iz srca robova, a životinje i zvijeri će živjeti u miru.” (Biharu-l-envar, sv. 52, str. 316.)

Ebu-l-Džarud kaže: “Pitao sam Ebu Dža'fera a.s., da li zna za moju ljubav i odanost, na što mi je potvrdno odgovorio. Potom sam rekao da imam pitanje za njega, jer sam slijep i teško hodam pa nisam u mogućnosti uvijek ih posjetiti. Imam je pitao. ‘Šta ti treba?’ Rekoh: ‘Obavijesti me o vjeri kojom ti i tvoja porodica obožavate Uzvišenog Allaha kako bih Ga i ja na isti način obožavao.’ Onda mi Imam, a.s., reče: ‘Pitao si veliku stvar, iako je pitanje bilo kratko. Tako mi Boga, dajem ti svoju vjeru i vjeru svojih očeva kojom mi obožavamo Uzvišenog Allaha: svjedočenje da nema boga, osim Allaha, da je Muhammed Njegov poslanik, pridržavanje svega što je on donio od Uzvišenog Allaha, ljubav prema našim prijateljima, odricanje od naših neprijatelja, predanost našoj stvari, očekivanje našeg Kaima, napor pri uspostavi Božijih zakona i naredbi, te pobožnost i izbjegavanje nedozvoljenog.” (El-Kafi, sv. 1, str. 34.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Kada se pojavi naš Kaim i uspostavi vlast nad Božijim robovima, sakupit će njihove umove i tako ostvariti njihove snove. Nakon toga, Bog Uzvišeni proširit će njihova čula vida i sluha tako da neće biti prepreke između njih i Kaima kada on, a.s., bude želio da im govori, oni će ga čuti i vidjeti dok on bude na svom mjestu.” (Jeumu-l-halas, str. 269.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “U vrijeme Imama Mehdija vjernik na Istoku vidjet će svoga brata muslimana na Zapadu i obratno; onaj na Zapadu vidjet će svoga brata na Istoku.”1 (Biharu-l-envar, sv. 52, str. 391.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Stat će na mjestu između Rukna i Mekama (Ibrahimovog) te uputiti poziv riječima: ”O skupino mojih namjesnika, dostojna moje posebnosti, koje je Bog sačuvao pripremajući ih za moj dolazak na Zemlju, dođite mi pokorno!” Njegov poziv će ih zateći na mjestima molitve ili u njihovim posteljama, bilo na Istoku, bilo na Zapadu zemlje. Taj jedan poziv će čuti sve uši, pa će doći prema njemu. Trenutak jedan bit će dovoljan da se zajedno okupe između Rukna i Mekama pred njim.” (Biharu-l-envar, sv. 53, str. 7.)

Mufaddal je rekao: “Hvaljen neka je Allah. Kako je ovo veličanstveno znanje!” Imam Sadik, a.s., mu je rekao:’ ‘O Mufaddale, prenesi to našim sljedbenicima, da ne bi imali sumnji u vjeri.” (Biharu-l-envar, sv. 53, str. 6.)

Imam Mehdi, a.s., kaže: “Ja sam Mehdi i ja sam Kaim kraja vremena, koji će uspostaviti pravdu na Zemlji jednako kao što je bila ispunjena nepravdom. Zaista, svijet nikad neće ostati bez dokaza i ljudi nikad neće živjeti bez vođe. Ovo je amanet koji se prenosi samo braći, sljedbenicima istine.” (Kemalu-ddin, str. 445.)

Imam Mehdi, a.s., kaže: “Što se tiče novih pitanja, obratite se prenosiocima naših predaja, jer su oni moji dokazi među vama, a ja sam Božiji dokaz za njih.” (Kemalu-ddin, str. 484.)

Imam Mehdi, a.s., u pismu Šejhu Mufidu kaže: “Mi u potpunosti znamo vaše stanje i ništa od vaših vijesti nam nije nedostupno.” (Biharu-l-envar, sv. 53, str. 175.)

Također, u ovom pismu je navedeno: “Zaista, ne zanemarujemo pažnju prema vama, niti smo zaboravni. Da nije tako zadesila bi vas nevolja i neprijatelji bi vas iskorijenili. Zato, bojte se Allaha Uzvišenog.” (Biharu-l-envar, sv. 53, str. 175.)

Dova: Neka Allah Uzvišeni ubrza dolazak dvanaestog Imama, koji će uspostaviti jednakost, istinu i pravdu širom svijeta.

 

 

1 Napomena: Komunikacijska sredstva poput satelita, televizije i sl. mogu pomoći pri razumijevanju ove predaje, premda ove vrste tehnologije nisu postojale kada su ove cijenjene riječi izgovorene.

 

 

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori