Poštovanje prema ženama i njihova pohvalna svojstva

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Teško ženi koja naljuti svoga muža, a blago onoj sa kojom je muž zadovoljan.” (Biharu-l-envar, sv. 8, str. 310.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko ima dvije žene, a ne postupa pravedno u podjeli sebe i svog imetka između njih, bit će na Sudnjem danu okovan tako da se polovina njegova tijela neće ispraviti sve dok ne uđe u Vatru.” (Biharu-l-envar, sv. 7, sv. 214.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Onaj koji se oženi treba poštovati svoju ženu, jer su vaše žene sredstvo vašeg zadovoljstva i ne kvarite to ponižavanjem i zanemarivanjem njihovih prava.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 224.)

Imam Ali, a.s., kaže: “U svakoj prilici smirujte žene, razgovarajte s njima toplo i nježnim riječima, jer to može njihova djela poboljšati.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 223.)

Musa ibn Džafer, a.s., prenosi od svog oca, a on od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Sa povećanjem vjere kod čovjeka povećava se i njegova ljubav prema ženama.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 228.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Od svih stvari na Ovom svijetu žene i mirisi su mi draži, ali namaz je svjetlo mojih očiju.” (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 141.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Najgori čovjek je onaj koji strogo postupa prema svojoj porodici.” Nuru-l-ebsar šebelendži

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Nema žene koja svome mužu ponudi čašu vode, a da za to ne bude nagrađena boljom nagradom, od godine posta danju i bdijenja noću.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 20, str. 172.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Žena se treba namirisati najboljim mirisima, obući najljepšu odjeću i ukrasiti se najljepšim ukrasima i time biti na raspolaganju svome mužu bilo da je noć ili dan.” (El-Kafi, sv. 5, str. 508.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Džihad žene je priskrbiti zadovoljstvo muža.” (Nehdžu-l-belaga, izreka 494.)

Od Ebu Džafera se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Uzvišeni i Moćni Allah mi je rekao: ‘Da želim sakupiti dobra Ovog i Budućeg svijeta kod vjernika, podario bi mu skrušeno srce, jezik koji čini zikr, tijelo koje izdržava u nedaćama, suprugu vjernicu koja ga obraduje kada je pogleda zadovoljan i koja čuva sebe, njegovu čast i imetak kada je odsutan.” (El-Kafi, sv. 5, str. 327.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Prokleta, prokleta je žena koja povrijedi i rastuži svoga muža. A blago, blago onoj ženi koja poštuje i ne vrijeđa svoga muža i koja mu se pokorava u svakoj prilici.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 252.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najbolja žena je ona koja je plodna, privržena, stidljiva, čedna, draga među svojima, ponizna prema svom mužu. Svoje ukrase otkriva samo njemu, a od ostalih se čuva. Sluša šta on govori i poslušna je. Kada se muž osami sa njom, pruži mu što želi i ne podaje se kao muž bestidno.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 235.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Blagostanje za vjernika je da ima pobožnu ženu, udobnu kuću, podobnu jahalicu i dobro dijete.” (Biharu-l-envar, sv. 104, str. 98.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Džihad žene je zadovoljstvo muža i najveće pravo kod nje od svih ima njezin muž.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 256.)

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori