Poželjne osobine

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Da vam predstavim vjernika? Vjernik je onaj kojem drugi vjernici mogu povjeriti sebe i svoj imetak. Da vam predstavim muslimana? Musliman je onaj od čijih ruku i jezika su drugi muslimani sigurni. Zabranjeno je vjerniku da učini nepravdu drugom vjerniku, ili da ga ostavi na cjedilu, ili da ga ogovara, ili da ga odbije.” (El-Kafi, sv. 2, str. 235.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Nije dozvoljeno vjerniku da prisustvuje skupu u kojem se čini neposlušnost prema Uzvišenom Allahu, ako nije u stanju da to promijeni.” (El-Kafi, sv. 3, str. 374.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Onome čiji jezik je iskren, djelo je čisto. Onome čije su namjere dobre Uzvišeni Bog povećava opskrbu, a onom koji se lijepo odnosi prema svojoj porodici Bog produžava život.” (El-Hisal, sv. 1, str. 88.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Došao je čovjek kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i rekao: ‘Poduči me djelu zbog kojeg će me voljeti Uzvišeni Bog, voljeti ljudi, Bog mi povećati imetak, tijelo učiniti zdravim, produžiti život i proživiti me s tobom na Sudnjem danu.’ Onda mu je Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Ovih šest stvari zahtijeva šest osobina:

1. ako želiš da te Bog voli, boj Ga se i pokoravaj Mu se,

2. ako želiš da te ljudi vole, čini dobro prema njima i odrekni se onog što je u njihovim rukama,

3. ako želiš da Bog uveća tvoj imetak daji zekat,

4. ako želiš da Bog učini tvoje tijelo zdravim, daji sadaku učestalije,

5. ako želiš da Bog produži tvoj život, čuvaj rodbinske veze,

6. i ako želiš da te Bog proživi sa mnom, produži sedždu pred Allahom, Svemogućim.'” (Sefinetu-l-bihar, sv. 1, str. 599.)

Prenosi se od Harisa ibn Dilhasa, sluge Imama Reze, a.s., da je rekao: “Čuo sam Ebu Hasana (imam Reza) kako govori: ‘Vjernik ne može biti vjernik ako u sebi ne posjeduje tri vrline: odnos prema Gospodaru, odnos prema Poslaniku s.a.v.a., i odnos prema svom Imamu. Odnos prema Gospodaru je: prikrivanje Njegovih tajni. Moćni i Uzvišeni Allah kaže: ‘On zna tajne i On tajne Svoje ne otkriva nikome osim onome koga On za poslanika odabere.’[1] Odnos prema Poslaniku, s.a.v.a., je popustljivost u saobraćanju s ljudima, pa je Allah, Moćni i Uzvišeni, rekao: ‘Opraštaj i upućuj na dobro, a neznalica se kloni.’[2] Odnos prema Imamu je strpljivost u teškoćama i nevoljama jer, zaista, Bog Moćni i Uzvišeni, kaže: ‘Vjernici su izdržljivi u teškoći i nevolji.'” [3] (‘Ujun ahbaru-rrida, sv. 1, str. 256.)

Imam Dževad,a.s., kaže: “Vjernik su potrebne tri vrline: uspjeh potvrđen od Boga, samoprijekornost i prihvatanje od onoga koji ga savjetuje.” (Munteha-l-amal, sv. 2, str. 554.)

Upitali su Alija ibn Husejna, a.s., kako je osvanuo. Rekao je: “Osvanuo sam kao neko od koga se traži osam stvari: Uzvišeni Allah od mene traži izvršavanje obaveza, Poslanik, s.a.v.a., od mene traži slijeđenje, porodica od mene traži hranu, duša strasti, šejtan od mene traži neposlušnost, dvojica meleka čuvara traže iskrenost djela, melek smrti od mene traži dušu, a grob traži moje tijelo. Ja sam okruženim ovim traženjima.” (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 15.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Zaista je vjernik onaj koga se boji svaka stvar jer je moćan u Božijoj vjeri, a vjernik se pak ne boji ničega – to je znak svakog vjernika.” (Biharu-l-envar, sv. 67, str. 305.)


[1] Sura El-Džinn, 26-27.

[2] Sura El-A'raf, 199.

[3] Sura El-Bekare, 177.

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori