Zaklinjanje

Zabrana zaklinjanja Uzvišenim Allahom

I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. – A Allah sve čuje i sve zna.[1]

Imam Sadik, mir s njim: “Ne zaklinjite se Allahom, bili u pravu ili lagali, jer je Allah, dž.š., rekao: Nemojte da vam Allah zbog zakletvi (Njime) bude prepreka.”[2]

Uzdržavanje od lažnog zaklinjanja

Sevabu-l-a‘mal: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Neću uvesti u Moju milost onoga ko se lažno zaklinje.’”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se razvratnog zaklinjanja bezbožnika jer to ostavlja pustoš u nastanjenim mjestima.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko se zakune, a zna da laže, on je u ratu sa Allahom, dž.š.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Prisilom data lažna zakletva donosi siromaštvo onima koji su iza nje.”[6]

Način zaklinjanja tiranina

Imam Ali, mir s njim: “Ako hoćete da se tlačitelj zakune, tražite da to učini riječima: ‘Neka budem udaljen od moći Allahove i snage Njegove ako govorim neistinu’, jer će – zakune li se lažno – brzo biti kažnjen, a ako se zaklinje Allahom, osim Kojeg drugog boga nema, neće biti brzo kažnjen budući da potvrđuje jednoću Uzvišenog Allaha.”[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bekare, 224.

[2] El-Kafi, 7/434/1.

[3] Sevabu-l-a‘mal, 261/2.

[4] Isto, 270/3.

[5] Isto, 269/1.

[6] El-Bihar, 104/209/19.

[7] Nehdžu-l-belaga, izreka 253.

Pitanja i odgovori